Dnes, více než kdy dříve, vnímáme potřebu duchovního rozvoje. Zároveň si všímáme, že lidé začínají klást podstatné otázky a stále častěji spolu s rostoucím vědomím věnují pozornost důležitým věcem, mířícím k podstatě našeho bytí a naší společnosti. (Foto: Flickr)

My jakožto svobodní a duchovně založení lidé spolu s nimi poctivě hledáme odpovědi, a proto v tomto článku dává AC24.cz prostor vybraným českým církvím a náboženským společnostem (některé neměly zájem se zúčastnit), aby odpověděly na otázky, které nás zajímají ze všeho nejvíc.

Tyto otázky církvím umožní vyjádřit se a nabídnout čtenářům svůj vlastní teologický pohled, případně uvedou některé věci na pravou míru.

Pohodlně se usaďte a přehrajte si celý text:

Hnutí Hare Krišna

(odpovídal: Trilokátma Dása)

1. Existuje duše? Pokud ano, jak byste ji charakterizovali?

Duše je naše vlastní já, živá síla, která dává hmotnému tělu život. Bez duše zůstává hmotné tělo pouze mrtvou hmotou bez vědomí. Vědomí je projevem přítomnosti duše v těle. Díky duši projevují všechny živé bytosti různé stupně vývoje. Rodí se, rostou, dospívají, množí se, stárnou a umírají. Původní vlastnosti duše jsou: věčnost, poznání a blaženost. Jakmile duše přijme hmotné tělo, zapomíná kvůli falešnému egu na tyto původní vlastnosti a ztotožňuje se s tělem, které je dočasné, plné nevědomosti a utrpení. Takovým způsobem se zaplétá v tomto hmotném světě a je nucena putovat od nejnižších forem života, jakými jsou mikrobi, přes vodní živočichy, plazy, ptáky, savce až po lidská těla. Po opuštění lidského těla získává duše další tělo podle zákonů karmy neboli podle činností v minulém těle, a také podle touhy, kterou projeví v okamžiku smrti. Podle Véd existuje 8 400 000 různých druhů těl, do kterých duše od nepaměti vstupuje. Jakmile získá nižší tělo, postupuje v okamžiku smrti v rámci duchovní evoluce do vyššího těla, až získá lidskou podobu. Pouze v lidském těle se může buď povýšit do lepších životních podmínek na vyšších planetách, degradovat do nižších podob, anebo se vysvobodit z tohoto nekonečného koloběhu rození a smrtí.

2. Co vaše náboženství může člověku přinést?

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny neboli Hnutí Hare Krišna je pokračovatelem původní vaišnavské tradice vycházející z védské literatury a předávané z dávné minulosti nepřerušenou posloupností duchovních učitelů a žáků. Hlavním písmem vaišnavů – těch, kdo uctívají Višnu neboli Krišnu – je Bhagavad-gíta, která vysvětluje základní filozofické kategorie jako je Bůh, živá bytost, hmotná příroda, čas a činnosti, ale také vztah mezi Bohem a živými bytostmi a proces, jak lze tohoto vztahu dosáhnout. Jinými slovy umožňuje nám poznat a zrealizovat konečný závěr védského poznání, Absolutní Pravdu ve své osobní podobě Pána Krišny. Tím, že pochopíme, že jsme věční služebníci Nejvyšší Osobnosti Božství Pána Krišny, dostáváme příležitost zapojit se do oddané služby, obnovit náš původní zapomenutý kontakt s Krišnou, překonat nekonečný koloběh rození a smrtí v tomto hmotném světě a vrátit se do svého původního domova, do duchovního světa. Na Bhagavat-gítu navazuje Šrímad Bhágavatam (Bhágavata Purána) představující zralý plod stromu védského poznání. V historických příbězích je zde názorně vysvětleno, jak lze učení Bhagavad-gíty aplikovat v praktickém životě. Tato tradice není pouhým náboženstvím ve smyslu, v jakém je tento termín v dnešní době převážně používán, ale představuje nadčasové poznání nazývané sanátanadharma neboli věčné náboženství, jež zahrnuje široké spektrum oblastí jako je filozofie, umění, věda, politika, ekonomie, kosmologie, sociologie a další součásti původní védské kultury. Názornou ukázkou využití tohoto učení v praktickém životě jsou naše ekologické farmy, kde se snažíme žít podle hesla „jednoduchý život a hluboké myšlení“.

3. Jak dokážete pomoct konkrétní osobě, která má problémy a neví kudy kam?

Většina problémů vychází z mylného ztotožňování se s našim tělem. Pokud se mylně považuji za někoho, kdo nejsem, jsem zmatený a nevím, co mám dělat. Dnešní společnost založená na uspokojování smyslových požitků nutí člověka, aby vynakládal maximum energie pro zajišťování těchto požitků, a výsledkem je stres, zklamání, hněv, beznaděj atd. Jinými slovy člověk neví kudy kam. Jakmile pochopím, že nejsem toto tělo, ale věčná duše, změní se můj náhled na to, co je podstatné a co vedlejší. Nejdůležitější je uspokojení vlastní duše, vlastníka tohoto těla, a ne uspokojení hmotných smyslů. Proto je důležité ze všeho nejdříve naučit se ovládat mysl a smysly. To znamená, že smysly zaměstnáme regulovaným způsobem, tak, abychom se stali jejich pány, ne aby nás zotročovaly. V Bhagavad-gítě je řečeno, že neovládnutá mysl je naším největším nepřítelem a naopak ovládnutá mysl naším největším přítelem. Pomocí mantra meditace lze uspokojit vlastní duši, dosáhnout vyrovnanosti a klidu a následně najít řešení, jak uspokojit hmotné tělo. Samozřejmě každý člověk je individuální bytost se svou specifickou a jedinečnou povahou, vlastnostmi, touhami a problémy a nedá se paušálně stanovit univerzální návod pro každého. Zde jsou zmíněny víceméně principy, ze kterých lze vycházet při řešení problémů.

4. Jak vnímáte stav současného světa a proč se nevyjadřujete například k válkám a převratům, které elity rozpoutávají po celém světě?

Ne že bychom se nevyjadřovali k problémům současného světa. Jde spíše o to, že ti, co ovládají média a manipulují s vědomím lidí podle vlastních zájmů, netouží slyšet o alternativních řešeních, která nemají pod kontrolou. Jejich cílem je vnutit lidem představu, že uspokojení smyslů je prvořadou potřebou, a odvádějí tak pozornost od skutečných problémů. Tento princip „chléb a hry“ se opakuje v tolika variantách různých kultur a civilizací a vždy byl také příčinou jejich úpadku a degradace. Jelikož většina lidí si představuje, že ovládání smyslů je nesmysl a znamená nesnesitelné a zbytečné odříkání, je potom velmi snadno zmanipulovatelná představou smyslového požitku, která na ně v dnešní době číhá v každé reklamě na každém kroku na ulici nebo i doma v televizi, rádiu či počítači. Co se týká válek a převratů, je zřejmé, že slouží sobeckým zájmům úzké skupiny lidí, jež tyto nepokoje vyvolává a přiživuje. V historii je tolik příkladů, že různé národy, náboženské komunity, rasy atd. dokázaly žít po staletí v míru a přátelství pohromadě, dokud nebyly zneužity mocenskými elitami a vyprovokovány k nesmiřitelným válkám.

5. Myslíte si, že současná moderní medicína lidi opravdu léčí?

Současná moderní medicína, respektive farmaceutický průmysl, nemá zájem o vyléčení nemocí, ale o udržování dlouhodobě nemocných, ze kterých plynou neskutečné zisky. Snahy o omezení anebo přímo zákaz různých alternativních a přitom vysoce účinných metod léčení dokazují skutečné zájmy tohoto odvětví, které je opět v rukou úzké skupiny lidí totožné s tou, co rozpoutává války po celém světě. Na druhou stranu v některých případech může současná medicína opravdu pomoci. Například každý den stovky a tisíce chirurgů zachraňují životy obětem nehod, přírodních neštěstí, válek atd. Otázkou je, kolik nepatrných procent tvoří tyto světlé výjimky mezi všemi negativy této zdravotní mašinérie.

6. Co je podle vás v lidském životě nejdůležitější?

Nejdůležitější je pochopit a zrealizovat kdo jsem, proč tady jsem, co se děje po smrti, kdo je Bůh, jaký mám k němu vztah a jak mohu tento vztah rozvinout. Jakmile budeme znát odpovědi na tyto otázky a budeme také podle nich žít, omezíme utrpení v tomto hmotném světě na minimum a náš život se stane šťastným, bez strachu z budoucnosti. Konečné řešení všech hmotných problémů má duchovní základ. Materiální řešení přináší pouze další komplikace a zapletení, podobně jako když alopatická medicína neléčí nemocné, ale pouze je dlouhodobě udržuje při životě.

7. Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Asi to, že bereme drogy, a proto jsme pořád tolik veselí, anebo že je dáváme do jídla, které nabízíme.

Scientologická církev

(odpovídala: Marcela Zahatlanová)

1. Existuje duše? Pokud ano, jak byste ji charakterizovali?

Ano, ze scientologického hlediska existuje. Její koncept je ale jiný než v psychologii či podobných praktikách. Pan L. Ron Hubbard, zakladatel Scientologie, zjistil, že každý člověk se skládá ze tří částí: první částí je duch (duše), kterému ve Scientologii říkáme „thetan“ (pro odlišení od ostatních konceptů o duši), druhou částí je mysl a třetí tělo.

Scientologie oslovuje ducha – ne tělo nebo mysl – a věří, že člověk je něčím mnohem více než jen produktem svého prostředí nebo svých genů. Slovo „thetan“ vzniklo z řeckého písmena „theta“ (θ), což byl symbol pro duši, písmeno „n“ je pak přidáno jako přívlastek pro osobu. Člověk sám je thetan, který ovládá tělo prostřednictvím mysli. Thetan vytváří samotnou osobnost a její charakter.

Thetan tedy není věc, je to tvořitel věcí. Scientologii tvoří velké množství znalostí, které vychází z jistých základních pravd. Těmi nejdůležitějšími z nich jsou:

  • Člověk (thetan) je nesmrtelná duchovní bytost. Je oddělitelný od těla a mysli, aniž by to způsobilo tělesnou smrt nebo duševní poruchu.
  • Jeho zkušenost sahá za hranici jednoho života.
  • Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to nyní neuvědomuje. Je například schopný vytvářet fyzikální vesmír, tedy prostor, energii, hmotu a čas.

Scientologie je aplikovaná filozofie o tom, jak vědět (v plném slova smyslu), a každý jedinec si může pomocí scientologických postupů přijít na to, že on sám je nesmrtelnou duší. Hlavním cílem Scientologie je opravdové duchovní osvícení a svoboda.

2. Co vaše náboženství může člověku přinést?

Scientologie nabízí přesně vytyčenou cestu. Tato cesta vede k úplnému a jistému porozumění skutečné duchovní podstaty jedince a jeho vztahu k sobě samému, rodině, skupinám, lidstvu, všem živým formám, hmotnému vesmíru, duchovnímu vesmíru a Nejvyšší bytosti.

Pokud jde o cíl pro jednotlivce, scientologové usilují o duchovní osvobození člověka a odstranění překážek, které před něj klade jeho vlastní existence. Scientologie ale není dogmatickým náboženstvím, ve kterém se od člověka žádá, aby vše přijal jen na základě víry samotné. Naopak, člověk sám zjistí, že scientologické principy jsou pravdivé tím, že je používá a pozoruje nebo zažívá skutečné výsledky.

Ale žádný člověk nemůže být svobodný, pokud není svobodná i společnost. Hledání odpovědnosti je hlavní cestou, po níž se scientologové ubírají při hledání svobody, která vyžaduje zlepšení našeho života a života našich bližních, předtím, než můžeme dosáhnout nejvyšších cílů.

Cíle Scientologie jsou: „Civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout nejvyšších stavů existence.“

A právě z těchto důvodů se scientologové snaží o zlepšení společnosti pomocí mezinárodních kampaní, které cílí na hlavní zdroje jejího úpadku. Patří sem například:

Řekni ne drogám, řekni ano životu: kampaň na prevenci drog, hlavně u dětí na základních školách. Málokdo ví, že ČR je na 1. místě v zneužívání drog u mladistvých v Evropě a na 2. místě po USA na celém světě. To, že je dávání drog dětem cílené, je na tom to nejsmutnější. Naše kampaň se snaží ukázat dětem pravdu o drogách, aby pak mohly samy udělat zodpovědné rozhodnutí. Proto existuje o každé droze samostatná brožurka a videoklip (volně dostupné na www.drogy.cz). Organizují se různé pouliční akce, spolupracuje se se sportovci a umělci a pořádají se na školách přednášky o drogách. Při příležitosti mezinárodního dne boje proti drogám se organizuje největší sportovní akce zaměřená na prevenci drog – Cykloběh za ČR bez drog – v rámci kterého se kampaň snaží aktivovat města i samotný Senát a poskytnout jim řešení této neutěšené situace.

Mládež za lidská práva: kampaň na vzdělání lidí, zejména dětí, ohledně základních lidských práv. Zjistilo se, že lidé znají maximálně 3–5 práv z 30. Proto se dětem promítají klipy, pořádají se přednášky či organizují soutěže – aby viděly, proč jsou tato práva důležitá a užitečná, a jak je prakticky použít.

3. Jak dokážete pomoct konkrétní osobě, která má problémy a neví, kudy kam?

Mnoho lidí neví, že Scientologie je velmi praktická. Poskytuje nástroje na řešení takřka jakékoli životní situace – od problémů s komunikací v partnerství či s dětmi, přes návody pro efektivní zvládání a organizaci práce, až po řešení problémů s penězi. Tyto nástroje jsou dostupné díky široké škále praktických kurzů, dostupných v každém Centru Dianetiky a Scientologie.

Pokud člověk zažívá své noční můry či zvláštní pocity, pronásledují ho podivné emoce či deprese, nedokáže se v některých situacích ovládnout a „vybouchne“, případně ho trápí další zdánlivě nevysvětlitelné věci, pomoct mu může Dianetika. Ta nemá nic společného s psychologií – na rozdíl od ní jde o velmi přesnou vědu, kterou může použít prakticky kdokoli, kdo si přečte knihu Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví, případně si udělá víkendový Hubbardův dianetický seminář.

V Dianetice ani Scientologii neexistují poradci, kteří by člověku říkali, co má přesně dělat a jak se má zachovat. Ano, samozřejmě, že vám v Centru Dianetiky a Scientologie ochotně pomohou a poradí. Ale hlavním principem je to, že člověk by měl nastudovat základní principy života vztahující se k jeho konkrétní situaci, a poté v praxi sám zjistit, že tyto principy fungují, a že mu mohou pomoci. Jen tak totiž může získat jistotu, že obdobný problém dokáže vyřešit nejenom teď, ale i kdykoli v budoucnu. Postupně se tak stává schopnějším a získává také více a více jistoty v sebe samého a své schopnosti.

4. Jak vnímáte stav současného světa a proč se nevyjadřujete například k válkám a převratům, které elity rozpoutávají po celém světě?

V první řadě – Scientologie je apolitická. Nepřísluší nám vyjadřovat se ke konkrétním situacím či osobám a jakkoli je hodnotit. Jedním z cílů Scientologie je civilizace bez válek, ale tohoto cíle nedosahujeme přiléváním oleje do ohně v bouřlivých diskuzích. Jednoduše se snažíme pomáhat lidem a poskytovat jim řešení, které vždy existuje. Bohužel tato řešení nejsou moc zajímavá pro média hledající senzace, kontroverze a právě bouřlivé diskuze.

Proto se v novinách nedočtete, že do oblastí postižených rozbroji, vysokou kriminalitou či válečnými konflikty míří kampaň Cesta ke štěstí – tedy nenáboženský morální kodex založený na zdravém rozumu. Této jednoduché brožurky, obsahující 21 principů šťastného života, se v 170 zemích světa rozdalo již více než 100 milionů kusů. V místech, kde se Cesta ke štěstí dostane do rukou lidí, má vynikající výsledky – snížení kriminality, povznesení etiky a morálky, zlepšení vztahů mezi lidmi, zvýšení porozumění a tolerance mezi rodinami, skupinami či dokonce národy, což vede k bezpečnějšímu a méně násilnému světu pro všechny. Více na: www.cesta-ke-stesti.cz

Nejenom do válečných oblastí, ale také do oblastí zasažených přírodními katastrofami, jako jsou hurikány, tsunami či zemětřesení, míří humanitární a organizační síla zvaná Scientologičtí dobrovolní duchovní. Věděli jste, že u některých katastrof, jako byl také pád dvojčat v New Yorku či hurikán Katrina, byly na postižená místa připuštěny pouze dvě nestátní organizace – Červený kříž a Scientologičtí dobrovolní duchovní? Jen ti totiž měli potřebný výcvik a přinášeli do těchto míst rychlou a efektivní pomoc. Moc se to neví, protože média raději šíří negativní obrázky o počtu mrtvých, materiálních škodách, či o politicích snažících se využít situace ve svůj prospěch.

A řešení přinášíme i do Afriky. Do oblastí zmítaných občanskými válkami se snažíme pomocí kampaní o lidských právech, spolu s Cestou ke štěstí, vnést opět morální zásady a zdravý rozum. Je to mnohem efektivnější a dlouhodobější řešení, než kdybychom bojovali proti organizacím či osobám, které z těchto konfliktů těží půjčkami či prodejem zbraní.

5. Myslíte si, že současná moderní medicína lidi opravdu léčí?

Nevměšujeme se do medicíny. Dianetika a Scientologie není určená k léčení. Lidé si zlepšují své schopnosti a odhalují svůj duševní potenciál. Často se stává, že se zbavují i zdravotních problémů, ale to je spíše „vedlejším účinkem“.

Jediným „oborem medicíny“, proti kterému scientologové otevřeně vystupují, je psychiatrie. Ta má totiž zcela opačné výsledky a účely než Dianetika a Scientologie. Nejenom, že veřejně přiznává, že duševní nemoci nelze léčit a za svoji historii se mohou „pochlubit“ doslova nula vyléčenými, ale jejich „léčba“ (tedy připsání diagnózy prakticky komukoli a nasazení psychofarmak) vyvolává často závislost a smrtelné vedlejší účinky. Jediným očividným cílem je obrovský zisk farmaceutických firem.

Na odhalování podvodných praktik psychiatrů, zneužívání pacientů a vysávání systému zdravotního pojištění vzniklo celosvětové sdružení Občanská komise za lidská práva. To publikuje množství tištěných i video dokumentů, které ukazují skutečnou tvář psychiatrie, a pomáhá obětem vymanit se z jejich železného sevření a získat u soudů patřičné odškodnění. A věřte, že nejde o žádné konspirace, ale o dokumenty ukazující jasná fakta, výpovědi obětí, lékařů i dětí. Bohužel zejména na ty se dnes psychiatrie zaměřuje.

I v Praze už proběhlo několik výstav odhalujících pozadí psychiatrie a její obrovský vliv nejenom na historii (třeba na vznik 2. světové války), ale i na lidi dnešní doby. A je jen s podivem, že i když psychiatři nedokáží navrátit duševní zdraví ani jednomu člověku, vzniká v Praze za bezmála miliardu korun „Národní ústav duševního zdraví“.

6. Co je podle vás v lidském životě nejdůležitější?

Každý člověk by si měl sám pro sebe najít odpověď na tuto otázku. Proto je nezbytné, aby poznal život, jeho zákonitosti a možnosti. Aby věděl, jak lépe v životě překonávat překážky a dosahovat svých cílů. Jak objevit a vylepšit své přednosti a schopnosti. Jak lépe zvládat práci či založit skvělou rodinu. Nebo jak si stanovit své cíle a najít smysl svého života. Protože jen tak může být skutečně šťastný a dělat to, co ho naplňuje. Ano, potřebujeme celou armádu lidí, co bude bojovat za lidská práva a svobodu. Ale stejně tak potřebujeme schopné zedníky, pekaře či manažery, kteří budou čestní a odvedou perfektní práci ve svém oboru. Slovo „Scientologie“ doslova znamená „vědění, jak vědět“. Poskytuje tedy univerzálně použitelné nástroje pro poznání života. Nabízí lidem cestu, ale projít po ní musí každý sám. „To nejdůležitější“ je osobní věc každého z nás. Mnoho lidí v Scientologii poznalo, že jejich schopnosti, a tím pádem i cíle, se na této cestě výrazně mění a zvyšují – a tím pádem se mění i „to nejdůležitější“.

7. Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Dost závažné nařčení, které se čas od času objevuje, je, že Scientologii někteří novináři nazývají sektou. Jsou to však jen novinové senzace na přilákání čtenářů, které neodrážejí skutečnost.

Sekta je ve slovníku definována jako „náboženská skupina odštěpená od církve, nebo oddělená, odštěpená skupina izolující se od nějakého hnutí, nebo ostatní společnosti“. Podle této definice nemá Scientologická církev se sektou nic společného. Od doby, kdy vznikla, nemá odštěpené skupiny a je rostoucí celosvětovou organizací. Scientologie rozhodně není uzavřená společnost a její sídla najdete v centrech největších měst, kde jsou otevřena pro veřejnost 7 dní v týdnu. Např. ve Washingtonu D.C. se její sídlo nachází jen šest bloků od Bílého domu. 

Ve skutečnosti je Scientologie ve více než 165 státech registrována jako církev nebo náboženská společnost (a tam, kde to zákony neumožňují, jako nezisková organizace). Nikde není a ani nebyla zakázaná, což je další lží, která se občas objeví, a řada zemí (asi 25) ji po dlouholetém důkladném prozkoumávání a prověřování přiznala různé statusy – jako např. status zcela rovnoprávné církve ve Švédsku či charitativní organizace a církve ve Španělsku. Samotná vláda USA nás zevrubně zkoumala přes 30 let, aby nás pak v roce 1993 uznala za charitativní organizaci osvobozenou od daní. Více si můžete přečíst na našich stránkách www.scientologie.cz.

Českobratrská církev evangelická

(odpovídal: synodní senior Mgr. Joel Ruml)

1. Existuje duše? Pokud ano, jak byste ji charakterizovali?

Jen pro zajímavost uvedu, že ještě nedávno se v Českobratrské církvi evangelické nemluvilo o členech, ale každý sbor vykazoval počet duší. V tomto slova smyslu duše existuje, protože byla vnímaná jako to, co dělá člověka člověkem. To odpovídá biblickému pojetí a biblické antropologii, která vycházela z toho, že jakmile odejde z člověka vnitřní síla, dech, duch, duše, člověk končí, i kdyby jeho tělo bylo plné síly. Pokud bych měl charakterizovat duši, pak stručně řeknu, že duše je člověk a duše dělá člověka, nikoliv šaty a nic vnějšího, natož majetek.

2. Co vaše náboženství může člověku přinést?

Protože je naše náboženství, tj. křesťanství, univerzálním (globálním) náboženstvím, je pro člověka celostně významné. Naše náboženství proto člověku nabízí bytostné zakotvení tak, aby mohl unést výšiny i propady života, nebo vlastní provinění či nedostatky a slabosti. Pomáhá tomu, aby se člověk mohl sám sobě podívat do očí, protože ví, že byl stvořen, aby byl odrazem Boží lásky, která mu dala život. Křesťanství je náboženstvím svobody pro cestu za plností života, což jsou hodnoty obdržené a nesamozřejmé. Jakmile se s tímto náboženstvím člověk začíná zaobírat, nachází odstup od sebe sama, zaslíbení být oporou druhým a naději a pokoj pro pohled vstříc své budoucnosti.

3. Jak dokážete pomoct konkrétní osobě, která má problémy a neví kudy kam?

Modelů pomoci je několik a pochopitelně, že záleží především na tom, o jakou situaci jde, a také jakého vnitřního založení ten který člověk je. Nástroje pomoci jsou verbální (rozhovor, zpověď, modlitba, hledání paralel konkrétní situace a jejich řešení pomocí víry v Boha a zkušeností druhých, apod.), i neverbální (projevy solidarity, důvěry, provázení při zvládání takové situace). Vše opravdu určuje konkrétní případ člověka a také jeho vůle chtít s tím hnout. Do toho patří pochopitelně i ryze křesťanské nástroje, tedy vyznání vlastních chyb, pokání a hledání cesty odpuštění a milosti, která zastavuje dopady a následky dřív, než nastanou.

4. Jak vnímáte stav současného světa a proč se nevyjadřujete například k válkám a převratům, které elity rozpoutávají po celém světě?

Stav světa se postupně zlepšuje, je nesrovnatelný s tím, co bylo před sto, dvě stě lety. Ovšem není ideální, a ideální nikdy nebude. V ideální, pohodlný a bezbolestný svět může věřit jen ten, kdo nezvažuje základy, na kterých náš svět stojí. Ve světě stále bude zlo, čím dál více se však budou odhalovat jeho kořeny a příčiny. Nicméně zlo vymýceno nebude, protože do světa vstupuje s každým člověkem a také díky každému z nás zlo žije. A co se týče vyjadřování se k problémům, obecně řečeno: nejsme schopni vyjadřovat se ke všemu, co kde vzniká, a to nikoliv jen vinou elit. Důvodem je to, že ne vždy se dokážeme dostat k pravé příčině „válek a převratů“, a než se vyjadřovat oportunisticky, podle toho, jak by kdo chtěl slyšet a číst, je lepší mlčet, případně pomáhat a burcovat všechny, kdo do církví patří, aby se to či ono neprospěšné pro svět pokoušeli eliminovat a zastavit. Mimochodem, ať už za „válkou nebo převratem“ stojí kdokoliv, pravý nebo levý, elita nebo lůza, vždy bývají příčiny téměř totožné – touha opanovat, obohatit se, užít si svou moc, pomstít se, prosadit svou, apod., a proti tomu se bojuje nikoliv jen prohlášením, ale snahou o kultivaci člověka jako takového, čímž opět ospravedlňuji dobrou „církevní a křesťanskou“ práci s lidmi víc než množství deklarací a prohlášení. Neznamená to však, že nejsou chvíle, kdy využijeme i cestu prohlášení vůči něčemu zlověstnému a zlovolnému.

5. Myslíte si, že současná moderní medicína lidi opravdu léčí?

Protože zatím nejsem ve stavu, kdy bych potřeboval nějaké zásadní a opravdu odborné léčení, pak nemohu na moderní medicínu, jak se uplatňuje u nás, naříkat. Ale to je subjektivní. Při odpovědi na tuto otázku mě napadá, že s medicínou nesouvisejí pouze její možnosti, technologie a jejich uplatňování, ale i to, jak se my sami staráme o zdraví, jak jej chráníme, nevystavujeme rizikům apod. Někdy jsou mnohé náklady na léčení vydávány jenom proto, že se někdo choval hloupě, riskoval, podcenil sám sebe, vyloženě hazardoval. Nevím, kolik takových případů je, ale je jich dost. Potom prostředky na léčení potřebných musí chybět. Kdybychom moudřeli ve vztahu ke svému zdraví, což je opravdu jen na našem vnitřním rozhodnutí, pak by bylo ještě více prostředků na léčení těch, kdo to opravdu potřebují a onemocněli bez nějaké viditelné příčiny nebo svým zaviněním. Zakončím to větičkou, která odkazuje na hlubší souvislost, že medicína léčí, ale Bůh uzdravuje (míněno v tom nejobecnějším slova smyslu).

6. Co je podle vás v lidském životě nejdůležitější?

Moudrost pro orientaci v prostoru našeho světa. Náš život je dnes složitější než kdy dříve, protože nikdy jindy nebylo takových nabídek, pokušení, možností, názorů a rad. Najít si správnou pozici, nedělat si iluze a zároveň vědět, jak se moudře rozhodnout a nenaletět, to je nejdůležitější. Proto vůbec nemluvím o zdraví, jak se běžně říká. To je důležité, ale není nejdůležitější, i když každý, kdo je zdravý, si má takového stavu neskutečně vážit. Příklady a zkušenosti těch, kdo náhle onemocněli, hodně vypovídají o tom, oč přišli. Ale i nemocní lidé jsou příkladní svou moudrostí, proto se moudrost dobře chovat a orientovat netýká ani věku, ani stavu, ani pozice. Je to základní předpoklad, je to Boží dar a člověk o něj má stát. Jako Šalomoun kdysi, nebo kdokoliv z těch, koho si vážíme a kdo uměl nastavit si hodnoty života tak, že žil v pokoji, naději a vděčnosti. Také cesta
k takové moudrosti je něčím, co může „naše náboženství“ právě dnes člověku přinést.

7. Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Několik takových, které lze nazvat velikou až největší lží, bylo, nebudu o nich mluvit, protože to zranilo a nechci si to zase oživovat v paměti. Ale otázkou stejně je, jestli je bolestivější jedna největší lež než takové mírné, ale neustále okopávání kotníků, drobné dezinterpretace, ne snaha porozumět a pochopit apod. Někdy si myslím, že právě to drobné bolí víc než to největší.

Pokračování příště…

Ondřej Geršl