Vědecká studie ukázala, že atmosféra přímo nad geologickým zlomem, který byl příčinou nedávného japonského ničivého zemětřesení se výrazně ohřála v nekolika dnech před katastrofou. Celkový obsah elektronů se v jedné z nejvyšších vrstev atmosféry, která se nazývá ionosféra, dramaticky zvýšil nad epicentrem zemětřesení a dosáhl maxima tři dny před tím, než nastalo zemětřesení. Předpokládá se, že ve dnech před zemětřesením způsobují tlaky v místech geologických zlomů v zemské kůře uvolňování velkého množství plynného radonu. Satelitní snímky ukazují změny v teplotě atmosféry nad epicentrem zemětřesení z 11. března 2011 v období mezi 1. a 12. březnem. Celkový obsah elektronů v ionosféře před zemětřesením dramaticky vzrostl.

Tento radioaktivní plyn ionizuje vzduch, dává mu elektrický náboj, a protože voda se vyznačuje polaritou, rozkládá se ve vzduchu na částice s elektrickým nábojem. To poté vede k tomu, že molekuly vody ve vzduchu kondenzují, což je proces při němž se uvolňuje teplo. A bylo to toto uvolněné teplo, které bylo pozorováno ve formě infračerveného záření v záznamech, které byly pořízeny tři dny před úderem smrtícího zemětřesení 9. stupně.

„Naše první výsledky ukazují, že 8. března byl z údajů ze satelitů vypozorován rychlý nárůst infračerveného záření,“ řekl Dimitar Ouzounov z Goddardova centra kosmických letů NASA v Marylandu, jeden z vědců, který tento jev zkoumal. Vědci zřídili stanice na monitorování atmosféry a použili satelitní údaje o stavu atmosféry před zemětřesením právě v Japonsku, protože je o něm známo, že je to místo se zvýšeným výskytem zemětřesení. Před zemětřesením byl v atmosféře zaznamenán „prudký nárůst“ infračerveného záření.

Vědci doufají, že tato zjištění by mohla vést k tomu, že podobná data budou jednoho dne používány k předpovědím zemětřesení.

Zemětřesení z 11. března 2011 bylo nejsilnější zemětřesení, o němž je známo, že zasáhlo Japonsko. Zemětřesení mělo epicentrum pod mořem u pobřeží Japonska, asi 70 km východně od poloostrova Ošika na ostrově Tohoku. Podle úředních záznamů způsobilo více než 15 000 lidských obětí, takřka 10 000 lidí je pohřešováno.

Vyjádření Doc. RNDr. Luďka Pekárka, DrSc.:

Od události, kdy byly snímky pořízeny, uplynul rok, a dá se tedy čekat, že autor na ověření své hypotézy intenzivně pracoval a že své výsledky publikoval i jinde než v novinách. Z doby po japonském zemětřesení jsem v odborné literatuře pod jménem Dimitar Ouzounov našel krátký abstrakt patřící k blíže neurčenému a zřejmě běžně nedostupnému článku nebo spíše přednášce (text abstraktu je přiložen), v kterém se autor o radonu unikajícím z geologického zlomu jako o možném indikátoru blízkého zemětřesení nezmiňuje, a na ISI Web of Knowledge jsou citace dvou článků, jichž je Ouzounov spoluautorem a které se týkají zemětřesení v březnu 2011 v Japonsku. Z jejich názvů je však zřejmé, že se autoři zabývají otázkou možných předzvěstí zemětřesení obecně (citace je také přiložena) z metodických hledisek. Na vyhodnocení záznamů z družice NASA z března 2011 pořízených ve dnech předcházejících japonskému zemětřesení a na příslušné vědecké publikace si zřejmě budeme muset ještě počkat. Časová posloupnost jevů nedokazuje, že mají příčinnou souvislost, a je pravděpodobné, že příčiny atmosférických jevů, které zachytila družice, se zemětřesením nesouvisejí. Tato otázka ovšem zůstává otevřená. Možná na ni odpoví až další důkladnější komplexní výzkum. Význam nalezení způsobu včasného předpovídání zemětřesení jistě není třeba zdůrazňovat. Je ale také třeba vzít na vědomí, že dodnes takový způsob přes intenzivní snahu nalezen nebyl.

To, co se o zvýšené teplotě a o možném výronu radonu nad oblastí zemětřesení uvádí, není podpora vysvětlení ničivého jevu spikleneckou teorií, jak to někteří čtenáři webu interpretují. Představa o umělém vyvolání japonského zemětřesení svazkem vysokofrekvenčního elektromagnetického záření z americké základny HAARP nebo, alternativně, magnetickým polem generátoru s frekvencí 2,5 Hz a jiné podobné úvahy odporují základním poznatkům přírodních věd a jsou tedy zcela nereálné.

Zdroj: dailymail.co.uk, Překlad:outsidermedia.cz

]]>