Podle zprávy japonských médií se japonská vláda a společnost Tokio Electric Power rozhodly „vypouštět jadernou kontaminovanou vodu z jaderné elektrárny Fukušima Daiichi podmořským tunelem“ s odůvodněním, že to usnadní, aby se jaderná kontaminovaná voda rozptýlila do moře. (Foto: Flickr)

Jedná se o jednostranný nebezpečný krok japonské vlády, který ohrožuje globální environmentální bezpečnost a zdraví lidí, navzdory silné opozici doma i v zahraničí.

Sousední země v asijsko-pacifickém regionu a dokonce i pobřežní země po celém světě mají právo jednat a požadovat od Japonska náhradu.

Letos v dubnu japonská vláda oznámila, že plánuje zhruba do dvou let začít vypouštět jaderně kontaminovanou vodu z Fukušimy do oceánu a mezinárodní společenství to odsoudilo.

Pod tlakem se japonská vláda pokusila na jedné straně bagatelizovat škodlivost kontaminované vody a na druhé straně musela prokázat určitou ochotu spolupracovat, například pozvat v tomto roce vyšetřovací misi Mezinárodní agentury pro atomovou energii do Japonska k hodnocení bezpečnosti jaderných odpadních vod.

Fakta však dokázala, že tento krok japonské vlády není nic jiného než „odkladná taktika“. Jak tentokrát zveřejnila japonská média, japonská vláda připravovala různá opatření, aby zlepšila „časový harmonogram“ vypouštění jaderně znečištěné vody.

Jinými slovy, japonská strana je odhodlána riskovat světové odsouzení a vypouštět jaderně znečištěnou vodu do moře.

Pokud jde o otázku jaderných odpadních vod ve Fukušimě, japonská strana by měla pochopit, že v žádném případě nejde o čistě domácí problém Japonska, ani o to, že by si japonští politici po zřízení fondu na náhrady ztrát v rybářství, mohli dělat, co chtějí.

Podle analýzy Německého institutu pro námořní vědu se kvůli nejsilnějším oceánským proudům na světě podél pobřeží Fukušimy jaderná odpadní voda rozšíří do většiny Tichého oceánu do 57 dnů od data vypuštění a za 10 let se rozšíří do světových vod.

Experti na jadernou energii Greenpeace upozornili, že prvek uhlík 14 obsažený v japonské jaderné odpadní vodě zůstane nebezpečný po tisíce let a může způsobit genetické poškození.

Je vidět, že otázka jaderných odpadních vod z Fukušimy v Japonsku souvisí s bezpečností globálního mořského ekologického prostředí a s životy a zdravím lidí ve všech zemích.

Japonsko nesmí vypouštět jaderně znečištěnou vodu do oceánu bez povolení, dokud nedosáhne konsensu se zúčastněnými stranami a mezinárodními institucemi. Pokud japonská strana trvá na tomto neuváženém jednání, má mezinárodní společenství plné právo využít mezinárodního zákona a postavit se proti tomu.

Podle „Úmluvy OSN o mořském právu“ mají všechny země povinnost chránit a zachovávat mořské prostředí. „Všechny země by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že činnosti prováděné pod jejich jurisdikcí nebo kontrolou nezpůsobí poškození znečištěním jiným zemím a jejich životního prostředí, a zajistit, aby znečištění způsobené událostmi nebo aktivitami spadajícími do jejich jurisdikce nebo kontroly nepřesáhlo oblast uplatňování jejich svrchovaných práv v souladu s touto úmluvou “. Článek 235 Úmluvy jasně stanovuje, že „Všechny země nesou odpovědnost v souladu s mezinárodním právem“.

Japonsko je signatářem mezinárodních úmluv, jako je Úmluva OSN o mořském právu, a nemůže uniknout své mezinárodní odpovědnosti a závazkům. Jak zdůraznili příslušní odborníci na mezinárodní právo, jakmile japonské vypouštění jaderně znečištěných vod způsobí vážné škody na životním prostředí, příslušné země si mohou vyhradit právo vznést nároky vůči znečištění mořského prostředí a ekologickým škodám vůči Japonsku na základě vědeckého určení jejich vlastních škod.

Jako jediná země na světě, která byla zasažena jadernými zbraněmi, by Japonsko mělo mít hluboké porozumění jadernému záření a jaderným nebezpečím, které předčí jiné země. Dosavadní postoj a jednání Japonska v otázce čištění jaderně kontaminovaných vod však ukazuje, že v žádném případě nejde o zodpovědnou zemí.

Zdroj: nbcnews.com