Pokud bude přijata novela branného zákona, můžete se ocitnout na bojové misi, dřív než řeknete švec. Bez výcviku, nedobrovolně, v době míru. Bez pardonu. Na začátku dubna vláda schválila novelu branného zákona a poslala ho do sněmovny k projednání (návrh včetně důvodové zprávy zde). V médiích vypadají argumenty v celku rozumně, pozastavíte se pouze nad jednou věcí, a tou je branná povinnost i pro ženy. V důvodové zprávě je to prezentováno jako naplnění rovnosti pohlaví! Ministr Stropnický dělá, co může, aby to „rozumně“ vysvětlil. Ale z dikce návrhu zákona nijak nevyplývá, že by ženy měly v něčem odlišný režim než muži.


Dnes mají ženy brannou povinnost (dle wikipedie) jen ve státu Izrael. Jen toto téma by si zasloužilo samostatnou úvahu, ale: pokud si myslíte už teď, že se někdo zbláznil, je to teprve začátek.

V části III, která má nadpis: „vojenská činná služba mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav“ je §13, odst. 1, který uvádí, že vojenské velitelství může povolat vojáky v záloze (tj. dnes všechny odvedené muže, v budoucnu i ženy) nejen na vojenské cvičení, ale též do operačního nasazení. Je zde rovněž explicitně vyjmenováno, kdy je možné povolat do operačního nasazení dříve, než za 30 dní: k zabezpečení záchranných prací nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí anebo značné majetkové hodnoty nebo za účelem plnění úkolů vyplývajících z mezinárodně právních závazků České republiky.

A poku d si stále myslíte, že jste jako poslední instancí ochráněni Listinou základních práv a svobod, prostudujte si §6, cituji:

  • Odmítnutí mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání
  • (1) Voják v záloze může odmítnout vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání
  • a) do 15 dnů ode dne předání nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaného při odvodním řízení,
  • b) do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu; vojákovi, který odmítne vykonávat mimořádnou službu, zaniká branná povinnost.

Pro úplnost: mimořádná služba pro vojáky a vojandy v záloze právě znamená službu v operačním nasazení. Tedy: stávající zálohy nemají žádnou možnost v době míru (bez vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu) bránit se narukování! A budoucí zálohy jen bezprostředně po odvodovém řízení!

Konkrétně to znamená, že všichni dnešní třicátníci až padesátníci budou podléhat tomuto režimu od okamžiku platnosti novely a všichni noví branci (muži i ženy), pokud neodmítnou vykonávat mimořádnou službu podle §6 odst. 1 a). Armádní činovníci dostanou bianco šek, aby použili tzv. draftované (neprofesionální) vojsko pro mise v zahraničí. Stačí jediná věc, podepsaná mezinárodní smlouva. Navíc to znamená, že tím končí ryze obranná doktrína ČR a mění se v útočnou.

Pokud předpokládáme, že se vláda kolektivně nezbláznila, zbývají dvě možnosti: fatální omyl nebo záměr. Omyl bohužel můžeme téměř vyloučit: kritických hlasů včetně těch z poslaneckých lavic již zaznělo příliš, aby je nikdo odpovědný nezaznamenal a důležitou indicií pro vědomý záměr je to, že ministr Stropnický stáhl novelu z projednávání pro následující schůzi sněmovny (nikoli však z projednávání ve sněmovně). Ministr tedy evidentně pouze chce získat čas a lobbovat.