Dne 26. září 2013 rozhodl Tribunál Evropské unie, že Komise nereagovala na žádost týkající se pěstování GMO, která byla předložena v roce 2001, tj. před 12 lety. V reakci na toto rozhodnutí dnes Komise předala žádost týkající se pěstování GMO Radě ministrů. Nyní je na ministrech, aby kvalifikovanou většinou zaujali svůj postoj k této žádosti. Evropský úřad pro bezpečnost potravin se již k této žádosti vyjádřil pozitivně, konkrétně vydal šest kladných stanovisek v letech 2005, 2006, 2008, 2011 a 2012.


Tato žádost z roku 2001 podléhá „starému“ postupu projednávání ve výborech z doby před Lisabonskou smlouvou, což znamená, že pokud Rada není schopna rozhodnout kvalifikovanou většinou buď pro, nebo proti takovému povolení, je Komise ze zákona povinna toto povolení udělit. Komise zároveň požádala o novou diskusi v Radě ministrů ohledně svého „návrhu týkajícího se pěstování“, k němuž Evropský parlament již přijal stanovisko, které by členským státům umožnilo omezit nebo zakázat pěstování GMO na svém území na základě jiných důvodů než těch, které se týkají rizik pro zdraví a životní prostředí.

Tonio Borg, komisař odpovědný za zdraví, uvedl:

[quote align="center" color="#999999"]

„Jelikož Komise je povinna splnit požadavky vyplývající z rozhodnutí Tribunálu, rozhodla se dnes zaslat Radě návrh rozhodnutí o povolení kukuřice 1507: v nadcházejících měsících budou ministři vyzváni k tomu, aby zaujali stanovisko k této žádosti o povolení.“ Komisař Borg dále dodal: „Rozhodnutí Tribunálu o kukuřici 1507 potvrzuje, že je naléhavě nutné sladit přísná a předvídatelná evropská pravidla pro povolení pěstování GMO s objektivním posouzením situace v jednotlivých státech. Před třemi lety předložila Komise návrh na řešení současné patové situace v oblasti povolovacího postupu. Tomuto návrhu se dostalo široké podpory ze strany Parlamentu i Rady. Vyzývám proto členské státy, aby se zapojily, podpořily návrh Komise, a umožnily tak, aby předsednictví a Rada dosáhly kompromisu, který návrh týkající se pěstování posune dál.“[/quote]

Další kroky

Komise požádala o diskusi se členskými státy v průběhu zasedání Rady ve složení pro životní prostředí, které se bude konat dne 13. prosince 2013.

Souvislosti

Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 (kukuřice Bt) byla vyvinuta proto, aby vytvořila odolnost vůči konkrétním larvám hmyzu škodlivého pro kukuřici, jako je zavíječ kukuřičný. V současné době je v EU povolena pro použití v potravinách a krmivech, ale nikoli pro pěstování. V roce 2001 předložila společnost Pioneer podle směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí žádost o povolení k pěstování kukuřice 1507. V roce 2007 podala společnost Pioneer na Komisi první žalobu pro nečinnost u Tribunálu Evropské unie kvůli tomu, že nepředložila rozhodnutí o povolení zmíněné kukuřice regulativnímu výboru k hlasování. Tuto žalobu Tribunál uzavřel poté, co Komise v únoru 2009 předložila regulativnímu výboru návrh rozhodnutí o povolení. Výbor však nezaujal stanovisko.

V roce 2010 podala společnost Pioneer na Komisi druhou žalobu pro nečinnost (věc T-164/10) za to, že po absenci stanoviska regulativního výboru nepředala návrh rozhodnutí o povolení Radě v souladu s postupem projednávání ve výborech, který byl v té době platný*.

Dne 26. září 2013 vynesl Tribunál rozsudek ve věci T-164/10, a sice že Komise nejednala v souladu se směrnicí 2001/18/ES, když nepředložila Radě návrh v souladu s čl. 5 odst. 4 rozhodnutí o projednávání ve výborech (1999/468/ES).

Proto v souladu s článkem 266 Smlouvy o fungování Evropské unie a s rozhodnutím Tribunálu Komise nyní předkládá Radě návrh rozhodnutí o povolení pro kukuřici 1507. Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví a životního prostředí, bylo rozhodnutí o povolení mírně změněno, aby zahrnovalo doporučení, která vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v letech 2011 a 2012, pokud jde o podmínky povolování a monitorování životního prostředí v souvislosti s kukuřicí 1507.

Návrh týkající se pěstování

V reakci na požadavek, který několik členských států předložilo již před dlouhou dobou, zveřejnila Komise v červenci 2010 návrh nařízení, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, aby se členským státům poskytl právní základ pro rozhodování o pěstování GMO na základě jiných důvodů, než jsou důvody založené na vědeckém posouzení rizika pro zdraví a životní prostředí, které se provádí na evropské úrovni. Díky této změně budou členské státy moci omezit nebo zakázat pěstování GMO na části svého území nebo na celém svém území bez použití ochranných doložek, což úřad EFSA dosud nepodporoval.

Evropský parlament přijal stanovisko k návrhu v prvním čtení v červenci 2011. V Radě, a to i přes úsilí několika po sobě následujících předsednictví, a především dánského předsednictví v roce 2012, však nebylo možné dosáhnout dohody kvůli blokování ze strany menšinového počtu členských států. Komise neustává ve svém úsilí o řešení obav těchto blokujících členských států, zatímco od velké většiny členských států již získala pro tento návrh podporu.

Zdroj:  ec.europa.eu