Během posledního desetiletí se objevily důkazy ukazující, jak programy geoinženýringu a modifikace počasí konstruované, aby vyvolaly obrovské dopady na atmosféru a životní prostředí, jsou už plně v provozu. Tento článek zastává existenci tzv. chemtrails, ve spodní části přiložen odkaz na článek, který tuto teorii vyvrací. I přes tento vývoj je konkrétně teorie CO2 antropogenického globálního oteplování vyučovaná nadacemi financovanými ekologistickými skupinami a public relations (propagandou) tím, co dominuje v tom nejpopulárnějším diskursu, který mezi intelektuály celého světa převažuje. Zatímco odvádí pozornost od skutečně existujícího úsilí o experimenty s atmosférou a manipulací prostředí, jsou tyto koordinované snahy spolupachatelem té environmentální katastrofy, k boji proti níž se hlásí.

Opakované povídačky o CO2 vlečené klimatické změně bez uvědomění si intervencí do prostředí spjatých s geoinženýringem je těžce perverzní jak z hlediska smysluplného vědeckého zkoumání, tak z hlediska veřejného mínění s důsledky přesahujícími do dopadů na veškerý život na zemi.

Až sem to bude do roku 2100 pod mořem – Uvědomění o hladině moří Awareness Program Pole, Unitarian Universalist Fellowship, Boca Raton, Florida.
Photo © James Tracy, 2012.

„Zatímco vědci pokračují ve výzkumu globálních klimatických účinků skleníkových plynů, my bychom měli studovat způsoby, jak se vyhnout jakýmkoliv možným škodlivým účinkům. Vhánění sluneční svit rozptylujících částeček do stratosféry se jeví jako slibný přístup. Proč to nedělat?“ – Edward Teller (1)

„Přijetí názorů v souladu s jejich hledisky je ziskem dobrého solidního pocitu, že člověk má pravdu, aniž by musel přemýšlet.“ – C. Wright Mills (2)

U kohokoliv, kdo na oblohu vzhlíží dost často a udržuje si nějaké vzpomínky na to, jaký kdysi slunečný den býval, není už možno realitu geoinženýringu kvůli tomu – co se často nazývá „chemtrails“ – zavrhovat. Už desítky let vojenská i soukromá trysková letadla sprejují naši oblohu četnými nezávislými výzkumníky, žurnalisty a aktivisty pozorovanými příměsemi hliníku, barya, stroncia a dalších nebezpečných těžkých kovů. Tyto látky jsou rozptylované do atmosféry jako mikroskopické částečky, co nakonec klesnou na zem, kde je vdechují živé bytosti a absorbuje půda a rostlinný život.

„Náhled do nových smrtících technologií,“ určených k modifikaci počasí a prostředí, „je v zákoně navrženém kongresmanem z Ohia Dennisem Kucinichem,“ o němž investigativní publicista Amy Worthington téměř před desetiletím napsal. Záměrem Kucinichova neúspěšného návrhu zákona o Ochraně prostoru z roku 2001 bylo zakázat do prostory rozšiřovat:

– elektronickou, psychotronickou a informační výzbroj,

– nízkofrekvenční zbraně do velkých výšek,

– plazmové, elektromagnetické, sonické a ultrasonické zbraně,

– laserové zbraně,

– strategické, bojištní a taktické zbraně do vesmíru,

– chemické, biologické a prostředí či tektoniku měnící zbraně,

– chematrails (tento výraz byl použit až z pozdějších verzí konceptu návrhu)

Ve snaze o to zůstat na vrcholku vraždícího řetězce exponenti trvalé války úmyslně stmívali životodárný sluneční svit a omezovali dohlednost v atmosféře plíce zaneřáďujícími částicemi a polymery. Tento ekologický terorismus těžce zhoršil veřejné zdraví, jak tvrdí tisíce svědectví. (3)

Nedávno objevený dokument NASA z roku 1966 ukazuje, že úsilí o modifikaci počasí probíhalo už od 40. let. „Je tu … velká motivace k vývoji účinných protiopatření proti destruktivním účinkům počasí,“ zjišťuje tento dokument, a o posílení jeho prospěšných aspektů.

Finanční i jiné prospěchy pro lidský blahobyt, když bychom byli schopni počasí modifikovat kvůli zlepšenému zásobování vodou, omezení blesků, potlačení krupobití, zmírnění tornád a utlumení možnosti plného rozvinutí se hurikánu by byly nesmírně ohromné. (4)

Podle této zprávy v roce 1964 vytvořila Národní vědecká nadace Speciální komisi o modifikaci počasí. Následně byly použity meteorologické zbraně ve formě vsázek do mraků, aby se během Vietnamské války zaplavily zásobovaní cesty Severovietnamců. (5) Pozdější dokumenty ukazují, jak soukromé i vládní organizace aktivně prosazovaly modifikaci počasí, patřilo mezi ně i US ministerstvo domácí bezpečnosti s jeho Programem hurikánů, aerosolů a mikrofyziky. (6) A uprostřed roku 2012 vědci navrhli plán geoinženýringu za 5 miliard dolarů, který by potenciálně každý rok rozprášil jeden milion tun částic do horní atmosféry, aby „vyrovnal účinek světových emisí skleníkových plynů.“ (7)

Jelikož tohle je tak otevřený program – co se odehrává v dohledu přímo nad našimi hlavami – proč se o něm v akademických kruzích, ale i v mediálních kanálech jak mainstremu, tak i „alternativně“ progresivních, téměř úplně mlčí, zvláště, když člověk by si měl myslet, že akademici a tisk jsou ti, od kterých by se údajně mělo očekávat a co by měli garantovat nezaujaté přezkoumávání a šíření informací a myšlenek v zájmu veřejnosti? A opravdu, geoinženýring a manipulace s počasím jsou „vědeckým tabu“, poukazuje Michel Chossudovsky.

Možnost manipulací klimatu a životního prostředí jako součást vojenské a zpravodajské agendy, se sice mlčky uznávaná, ale i tak se nikdy nepovažovala za relevantní. Vojenští analytici jsou o tomto tématu potichu. Meteorologové tuhle záležitost nezkoumají a ekologisté jsou loutky na strunkách globálního oteplování a Kjótského protokolu. (8)

Tento stav lze takto připsat i škodlivému účinku intelektuální dezerce a naivity vyvěrající zevnitř učených a novinářských komunit v kombinaci se štědře financovaným propagandistickým úsilím o protlačování konkrétní teorie o CO2 globálním oteplování, které ve svých důsledcích narušuje schopnosti uvažování a komunikace v širších sférách veřejnosti.

 

Potíže s normálem

Když lidé sdílí určité chápání a zdůvodnění sebe, své profese i širší společnosti a kultury, jako se to převážně děje mezi akademiky či žurnalisty, tak přijímá i závaznou ideologii, a tudíž platformu, na jejímž základě může být určité vnímání a určitá víra výrazně ztrapňována a zavrhována. Koncepty neslučitelné s takovýmto přesvědčením jsou v klatbě. Navíc nesmírná závislost na získatelnosti financování v kombinaci s tuhými procedurami při najímání a recenzování zajišťují, že myšlenky a badatelské výzvy v matrixu těchto institucí i v širším běhu věcí se nachází jen v zaručeně výnosné a obecně je neohrožující oblasti.

Nutnost mluvit jako někdo, kdo pracuje v akademii, ze strachu, aby nebyl zavržen jako úleťák, také hraje v sebecenzuře velkou roli. Nikdy jsem úplně nezavrhl jev chemtrails či reportáže o chemtrails aktivistech. I u mě ale už samotná myšlenka na takový nekalý program bývala tak znepokojivá a surrealistická, že ještě před několika lety jsem se rozpačitě snažil dostat přes ty různé konfliktně se jevící informace jak od aktivistů chemtrails, tak skeptiků přes on-line zdroje, aby uklidnily a tudíž potlačily moje obavy. Ovšem myslel jsem si, že kdyby na těch tvrzeních něco bylo, tak by je náš universitní výzkum přezkoumával a slídil by po nich, zrovna tak jako naše nezávislá a progresivně levicová zpravodajská médie i ta inteligence, na kterou jsem ve svém světovém názoru tak spoléhal. Jediným problémem je přeci, jak jasně formulují agentury Spojených národů, laureáti Nobela i jak to zní ze zjevně každého kouta našeho mediálního prostředí, ta hojnost oxidu uhličitého a ta hrozba, kterou představuje v podobě tajících ledovců, stoupajících hladin moří a epizod ošklivého počasí.

Netrvalo to ale déle než do roku 2010, kdy jsem se náhodou dostal k dokumentu Co to na tom světě sprejují? (WITWATS) pak ze mě udělal více méně plně přesvědčeného, že koordinované programy geoinženýringu nejenže existují, nýbrž že jsou v takovém rozsahu, co má výrazné dopady na život na zemi. Možná spolu s údajnou metlou CO2 způsobeného globálního oteplování, jsou to programy geoinženýringu, které jsou účelně prováděné, aby ho „omezily“, tím, co představuje ve skutečnosti to největší nebezpečí pro lidstvo a prostředí. Stejně jako Monsanto, které usiluje o kontrolu nade všemi aspekty zemědělství, a tudíž o naše fyziologické utváření, tak jsou to i US ozbrojené síly, co samy přiznaly cíl „kontrolovat počasí“ přes manipulaci s atmosférou do roku 2025. (9)

Jelikož žiji v tropickém klimatu a trávím hodně času venku, stal jsem se nakonec čímsi na způsob nového „pozorovatele oblohy“. Po bližším pozorování už bylo čím dál obtížnější ignorovat aktivity četných vysoko letících letadel zanechávajících výrony čehosi, co se během několika hodin rozšířilo a splynulo, aby to zformovalo ohromná oblaka připomínající formace, které lze snadno zaměnit za příkrov z čehosi přirozeně se vyskytujícího – tedy z cumulovité oblačnosti. Uznal jsem během těch let tedy, že to bylo téměř každodenním fenoménem vyvolávaným letadly s poněkud bizarními a nenormálními letovými stopami.

Když jsem kontaktoval Federální letecký úřad ve Fort Lauderdale během dne s velkou leteckou aktivitou ohledně jejich povahy, byl jsem uklidněn nadstandardně zdvořilým agentem FAA, že tyto stopy jsou „pouhé vodní výpary“ a že rozprášení jakékoliv látky na mnoha mílích by mělo na úrovni země jen zanedbatelný účinek. Ač je pravda, že tryskové motory mohou nakrátko vytvořit výrony připomínající cirrusovitou oblačnost v důsledku procesu vyhánění výfukových plynů, ohromná míra takovéto aktivity, jakmile jsem si jí začal být vědom, mě neobyčejně zarazila, a aktivisté geoinženýringu ji spojují s nevysvětlitelnými a často nebezpečnými příměsemi mikroskopických částic těžkých kovů, které jsou teď v našem vzduchu běžné – zvláště s hliníkem – který pochází z dlouho přetrvávajících kondenzačních stop – contrails. Různé vzorky vzduchu, naposledy od aktivistů z losangelesskywatch.com tento jev potvrzují. (10)

Koncem roku 2011 měla má šestiletá dcerka dlouhodobé dýchací potíže, což mě přimělo, abych poslal malý vzorek jejích vlasů na laboratorní analýzu. Výsledky ukázaly vysokou koncentraci hliníku. (11) To bylo znepokojivé zvláště vzhledem k tomu, že dostala jen omezenou dávku očkování, pitnou vodu filtrovanou reverzní osmózou na technické úrovni doby a jedla jen organické potraviny. Její pediatr vyjádřil poněkud údiv a ptal se, zda nepoužíváme hliníkové nádobí. Kromě toho nebyl schopen nabídnou žádné vysvětlení a pouze předepisoval populární antibiotika na kašel. Ač tu mohla být korelace mezi těmito symptomy, zjevně to vypadalo, jako by ty často temné a bizarní vládní projekty, na které poukazují „konspirační teoretici“, najednou udeřily u mě doma tím nejintimnějším způsobem.

To bylo zhruba v době, kdy jsem byl navržen na předsedu mé katedry a pozvali jsme spoluředitele WITWATS Michaela Murphyho, aby promítl svůj film a vedl v universitním campusu veřejnou rozpravu. Počátkem letošního roku kolegové hostily De Franklina Lopeze, aktivistu a spisovatele Ericka Jensena, který porovnával aktivity s produkcí CO2 s několika formami koloniálního vykořisťování a nacistickými válečnými zločiny, při nichž se prosazovalo násilí a vandalismus k záchraně planety. Promítání hodně navštěvovali studenti doplňkových a pokročilých kurzů.

Současně naše katedra také začlenila do doplňkových i talentovaného tvůrce dokumentárních filmů, jehož práce spočívala na platformě přesvědčování na víru o atropogenickém globálním oteplování a četných změn životního stylu nezbytných k jeho zamezení. Měl jsem za dané, že universita je místem, kde lze prezentovat, přezkoumávat a promýšlet rozmanité myšlenky, ať jsou jakkoliv kontroverzní. Ovšem poté, co jsem e-mailem poslal YouTube link na WITWATS svému nadřízenému, bylo mi jednoznačným způsobem řečeno: „Tohle je krajně pravicová propaganda.“

Po zdlouhavých a vstřícných výměnách názorů (do čehož patřily i omluvy) se mi nedostalo žádné morální či přicházející finanční podpory, což mi zabránilo, abych se dostal k dalším zdrojům financování spojeným s universitou. Pomohla mi Murphyho poctivá ochota čestně odejít, pomohl jsem s podporou návštěvy jeho campusu, když jsem o tom povídal na svých přednáškách a s prezentací toho filmu širšímu publiku. Promítání a rozpravy s otázkami a odpověďmi se dostávalo velice dobrého přijetí, zvláště u studentů, kteří všichni by zaregistrovali, kdyby šlo o pitomost, už hodně brzy. Ovšem i přes publicitu tohoto promítání a osobní pozvání kolegům, jsem zjistil, že je to obtěžuje a žádný nebyl mezi diváky.

Tenhle příběh poskytuje takovou ukázku z mikrokosmu, jak jsou ty parametry pro výměnu informací a myšlenek jen omezené, a ty jsou v akademii přinejmenším stejně svíravé –  a právě na jejich základě se hodnotí licence k tomu, co tvoří pravdu a znalosti – a co se týče širší veřejné sféry je to typicky pod dozorem myšlenek a předpokladů, jejichž legitimita vyvěrá z akademických kruhů. Spolu s těmito liniemi uvnitř maistreamových a zvláště progresivních médií se hypotetické ekologické nebezpečí CO2 stalo výchozí linií k argumentaci o všech environmentálních problémech. A co se týče veřejného diskursu po hurikánu Sandy, tak tem naznačuje, že tyto zmínky vytváří dokonce už stavy předjímání a vytváření předběžných informačních rámců, jak správě interpretovat „extrémní počasí“.

 

CO2 mlžící mašinérie

Ta nejvýznačnější část toho, co leží za výzkumem a propagandistickým manévrováním skupin konvenčních ekologistů ohánějících se domněnkou o zlonosné a jedovaté povaze CO2, je financována téměř výhradně hlavními filantropickými nadacemi, a ty odvádí pozornost daleko od jiných prokazatelně přímějších a lépe dokumentovaných vysvětlení meteorologických událostí, a především i ode všech programů geoinženýringu a modifikace počasí.

Převažujícím důvodem, proč teorie klimatické změny kvůli CO2 ještě přetrvává, je vnímání její legitimity u jejích proponentů kvůli rozsáhlému nekritickému přijímání jejich domněnek ze strany mainstreamových a údajně „alternativně progresivních“ mediálních figurek a kanálů i omezené chápání, jak pochybná je tato věda, hojně založená na drasticky pokroucených a temně fabrikovaných měřeních a datech. Takže tahle menšina klimatických vědců a údajně nestranné orgány Spojených národů, jako Mezivládní panel Spojených národů o klimatických změnách, zjevně uspěla s přesvědčováním široké části názorových vůdců a tvůrců politik, že atmosféra se ohřívá kvůli vskutku nepatrnému nárůstu oxidu uhličitého, a proto má teď finanční hody a plynou k ní mohutné zdroje i koordinační pravomoci. (12)

Pasáž z druhé napůl autobiografické knihy od „ekonomického sekerníka“ Johna Perkinse poskytuje ilustrativní příklad, jak se teorie CO2 o klimatické změně stala hluboce zakořeněnou složkou osobního náhledu a systému víry u těch, co se předvádějí jako dobře informovaní.

Kouknul jsem na hodiny na knihovně a došlo mi, že jsem se tu placatil moc dlouho, vyrazil jsem tedy do sprchy. Když jsem procházel kolem rádia, přepnul jsem na stanici NPR … Najednou ta slova z rádia uchvátila mou pozornost.

„Během méně než sta let,“ říkala, „všechny javorové stromy – a opadavé listnáče – z Massachusetts zmizí. Podle nedávné vědecké studie globální oteplování učiní naše klima tady podobným Severní Karolíně. A tak,“ povzdechla, „užívejte si letošní scenérii. Už jich moc takových možná mít nebudeme.“ Na chvilku jsem tam  zůstal stát a zíral jsem oknem koupelny. Venku se starý červený javor hned u domu ohýbal ve větru, jeho větve škrábaly na zeď. Ten dobře známý zvuk mi teď připadal jako chřestění v předzvěsti smrti. Cítil jsem se naprosto  zničený. (13)

Když se jen trochu odloupne slupka z těch hlavních hybatelů, co tu klimatickou změnu pečou a kujou, tak se ukáže velice dobře financovaná sestava spolků s vazbami na hlavní filantropické nadace. Opravdu, Rockefellerova nadace je pak sama tím nejhlavnějším hráčem za tím „aktivismem“  a propagandou antropogenického globálního oteplování. Např. v roce 2009 dala Rockefeller Family Foundation 3 500 000 dolarů Grace Communication Fund, což je organizace, co „buduje partnerství a rozvíjí inovativní mediální strategie, které zvyšují veřejné povědomí o vztazích mezi potravinářskými, vodními a energetickými systémy.“ Rockefellerové v roce 2009 také dali 775 000 dolarů Radě obrany národních zdrojů, jejíž hlavní agendou je „omezit globální oteplování“ a „vytvořit budoucnost na čisté energii.“ Dalších 650 000 dolarů bylo kanalizováno ke Světové federaci divoké přírody, 350 000 dolarů Středisku klimatických strategií a 200 000 dolarů Sierra Clubu. (14)

Ať se mohou jevit jakkoliv bizarními, takovéto organizace jsou do této míry financovány kvůli svým záměrům uvalit programy bídy a dokonce i depopulace. Aby to směřovaly k tomuto konci, všechny promlouvají jediným mocným hlasem, že klimatická změna je způsobena speciálně CO2, čili konzumními praktikami lidských bytostí. Je však kuriózní, že tyto extrémně dobře přeplácené skupiny naprosto ignorují skutečně existující nebo nadcházející dopady na prostředí, které přináší geoinženýring, nebezpečně zkonstruované jaderné elektrárny, bezdůvodné nasazování ochuzeného uranu a šíření geneticky modifikovaných organismů v celém potravinovém řetězci.

Vůdčí hlásnou troubou hysterie CO2 globálního oteplování je vědu popularizující autor a žurnalista Bill McKibben, který dohlíží na populární publikační kanál 350.org. Tímto úsilím se McKibbenovi povedlo přesvědčit mladé i staré, aby věnovali pozornost „vědeckým“ tvrzením, že koncentrace atmosférického oxidu uhličitého se zvedla z 300 částeček z milionu na 400 z milionu celkových plynů v atmosféře – tedy o strašlivých 0,01% – i aby posílali peníze, kupovali si 350.org pitomosti, zaplétali se do občanských neposlušností a dokonce se potulovali po Spojených státech. Tohle je působivý úspěch vztahů s veřejností. Co je však ještě důležitější, takovéto šaškárny se chytře podbízí, aby se dosáhlo identifikace s tvrzením, že epizody toho nejextrémnějšího počasí lze připsat na vrub nebezpečných koncentrací CO2. Tahle tvrzení se stala středobodem mocného názorového liberálního a progresivního hnutí, které teď generuje svůj aparát jako deklaraci úsilí o eugeniku, jako ti, co před staletími usilovali, aby se vybudovala panská Nordická rasa, což je sestava vědců a publicistů, kteří byli, aniž by to byla náhoda, financováni některými z těch samých finančních zájmů.

McKibbenův projekt 350.org je tváří pro veřejnost jeho fondu 501(c)(3) 1Sky Education Fund, který do svého financování v letech 2007 a 2009 zahrnul i skoro 5 000 000 dolarů peněz z nadací a „veřejných příspěvků“. V roce 2010 dal 1Sky Rockefeller Brothers Fund 200 000 dolarů. Tím klíčovým „vědeckým“ článkem, jímž si McKibben vysloužil podporu, bylo strašlivé varování před klimatickou změnou „Cíl pro atmosférický CO2: Kam by lidstvo mělo směřovat,“ jehož spoluautorem byl i vědec NASA James Hansen, a částečně bylo financováno i přes peníze Rockefeller Foundation. (15)

Tohle dílo není ani tak moc vědeckou zprávou, jako je to soustava mandátů volajících po drastických sociálních a politických akcích, aby se odvrátilo neustálé „hromadění“ CO2. „Údržba zotavení klimatu, je tím, k čemu je lidstvo povinováno,“ tvrdí autoři, „s požadavkem, aby většina uhlíku zůstávajícího ve fosilních palivech a nebyla nikdy emitována do atmosféry.“ Nezávislí badatelé a žurnalisté tvrdí, že takto navržené politiky spočívající na závazcích o zamořování atmosféry uhlíkovými emisemi, z nichž mnohé jsou už v určitých amerických státech na místní úrovni zavedeny, nevyhnutelně zastaví další průmyslový rozvoj (a v důsledku toho ekonomický růst) a obejdou všechny typy existujících majetkových práv, přičemž uvalí nový věk téměř feudálního jařma. (16)

McKibben a 350.org je jen zvláště ukázkový příklad mnohých nadacemi podporovaných propagandistických kanálů, které v tradici Edwarda Bernayse už od konce 90. let od základu překrucovaly vnímání počasí a klimatu u veřejnosti i její diskurs. Je tomu tak zvláště mezi členstvem té inteligence, která znepokojivě snadno baští propagandu vypočítavých panáků jako McKibben a vicepresident Al Gore – což jsou jedinci, kteří sériově předvádí své opovržení vědou a veřejným zájmem vytrubováním o údajné nevyhnutelnosti vycházející z pochybné teorie. V důsledku toho, že hlavnímu jevišti dominuje exemplární fantom CO2, jsou zcela odstraněny z úvah daleko pravděpodobnější příčiny neobvykle extrémního počasí.

 

Vyčinění obecné konformitě

Tohle v intelektuálních komunitách zahnízděné nekritické baštění specifického CO2 popisu klimatické změny zdaleka nemá nic co dělat s jeho dokazatelností či vědeckým zdravím – tahle “věda” je příliš zatemnělá pro chápání běžného pěšáka a nedostatky a prohřešky, které ji doprovází, jsou vždy podvodně zlehčovány – má vše co dělat jen se vše prostupující všudypřítomností jejích tvrzení a zvláště s naivní vírou ve férové a nestranné vytváření a šíření vědeckých znalostí.

Zdůvodňování funguje nějak takhle. Kdyby existovalo vysvětlení neobvyklých vzorů počasí mimo spojení s CO2, tak by benevolentní a nestranné nadace uznaly jeho význam a financovaly i takovýto odporující vědecký výzkum. Avšak, jak ukazuje historie moderní medicíny, psychiatrie, eugeniky a veřejného vzdělávání, skutečnost je taková, že to dominantní paradigma není to, které se nakonec ukáže jako to nejplatnější a nejprincipiálnější, nýbrž spíše to, které je nejlépe financované. V tomto ohledu bohatí mecenáši z nadací jsou ti, co platí muziku a vedou tohle show.

Všechno tohle úsilí byl jen puč propagandistů nesmírných rozměrů, nikoliv proto, že by uchvátil srdce a mysl obecné veřejnosti, z níž mnozí k této teorii zůstávají skeptičtí, nýbrž spíše, že se chytili mezi vzdělanými názorovými vůdci, kteří prostřednictvím osobní mystifikace oblbnuté i vlastním renomé a tituly jsou těmi, kdo nejrychleji skočí na tuhle víru a jsou navyklí ji podle módy přijímat. I těch pár, kteří mají pochybnosti o převažujícím vysvětlení klimatické změny a o nedostatečně přezkoumaných, leč za zcela přesvědčivé vydávaných, domněnkách jen zřídka projeví svůj názor ze strachu, že vyvolají zášť svých kolegů a druhů, a v profesionální sféře tudíž převládá atmosféra, která je daleko bližší stalinistickému čistkování, než aby podněcovala svobodnou a otevřenou debatu.

Aby někdo osvědčil svůj zdravý názor, reputaci a status specialisty, potřebuje uznání důležitosti souhlasu s nepřezkoumávanou vírou v to, co mu řeknou „experti“ a jejich mluvčí, přičemž současně má zapotřebí předvádět nadměrnou skepsi ke zřejmým jevům každodenního života, ať jsou třebas jakkoliv dobře zadokumentované a alarmující. Můžeme mít už jen zřídka jasnější slunné dny, bouřky mohou být převážně už synteticky odvozené a směrované a u dětí se může za měně než generaci rozvíjet Alzheimer koncem věku teenagerů, ale jsou to snad dostatečné důvody, aby si tím někdo ohrozil své profesionální a sociální postavení?

Otevření tématu kontroly počasí a programů geoinženýringu nejenže přeci indikuje nezdravý nedostatek víry v nesmírně mocné leč ještě málo chápané instituce a záměry, jimiž jsou řízeny. Rovněž to přeci jde proti „dobrému solidnímu pocitu, že člověk má pravdu, aniž by musel přemýšlet.“ Takovýto rozhovor vyžaduje špatný vkus, zvláště když by někdo diskutoval s posledním článkem Paula Krugmana, nebo o tom, kde si koupit nejlepší raketu. Z těchto důvodů jsem předběžně už sám u sebe rezignoval na tučné požitky vysoce vzdělaného a řádně zabezpečeného člena intelektuální třídy. Když mi došlo, že rozhodování o mém údělu a údělech mých milovaných by už nemuselo být výlučně na mně, tak jsem nakonec pochopil, co je to za nechat starostí a milovat chemtrails.

Prof. James F. Tracy

Zvídavý kriticky uvažující člověk se ani nemůže spolehnout na víru ve slovo odborníků. Chce vidět doklady, odkazy, důkazy a samostatně je přezkoumat. Takovým lidem lze doporučit stránky Contrailscience.com pana Micka Westa. Podívejte se na jeho argumenty a posuďte je vlastní hlavou.

Zdroj: reformy.cz

Poznámky


1. Edward Teller, “Sunscreen for Planet Earth,” Hoover Institution Digest, no. 1, 1998, http://www.hoover.org/publications/hoover-digest/article/6791. Article originally published under title, “The Planet Needs a Sunscreen,”Wall Street Journal, October 17, 1997.

2. C. Wright Mills, The Power Elite, New York: Oxford University Press, 312.

3. Amy Worthington, “Chemtrails: Aerosol and Electromagnetic Weapons in the Age of Nuclear War,” GlobalResearch.ca, June 1, 2004, http://globalresearch.ca/articles/WOR406A.html

4. Geoengineeringwatch.org, “1966 US Government Document Outlines National Weather Modification Programs and Implications,” November 1, 2012, http://www.geoengineeringwatch.org/a-recomended-national-program-in-weather-modification-icas-report-10a/

5. Paul Joseph Watson, “Exclusive Video: The Father of Weaponized Weather,” Infowars, February 2, 2011, http://www.infowars.com/the-father-of-weaponized-weather/

6. Richard W. Spinrad to William Laska, “Response to Statement of Work: Hurricane Aerosol and Microphysics Program,” US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, Silver Springs, MD, July 29, 2009, http://voices.washingtonpost.com/capitalweathergang/noaa\\\_letter\\\_dhs\\\_hurricane\\\_modification.pdf

7. Allister Doyle and David Fogarty, “’Sunshade’ to Fight Climate Change Costed at $5 Billion Year,” Reuters, August 31, 2012, http://in.reuters.com/article/2012/08/30/climate-sunshade-idINDEE87T0K420120830

8. Michel Chossudovsky, “The Ultimate Weapon of Mass Destruction: ‘Owning the Weather for Military Use,’” GlobalResearch.ca, September 27, 2004, http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

9. Tamzy J. House, James B. Near Jr. et al, “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather by 2025,” United States Air Force, 1996, http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

10. Losangelesskywatch.org, “Lab Test Results,” n.d., http://losangelesskywatch.org/lab-test-results

11. S\\\_Tracy\\\_Hair\\\_Analysis\\\_0112 (pdf), January 2012.

12. Donna LaFramboise, The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert, CreateSpace Independent Publishing, 2011.

13. John Perkins, The Secret History of the American Empire: Economic Hit Men, Jackals, and the Truth About Global Corruption, New York: Dutton, 271-272.

14. All tax-related information obtained through GuideStar, http://www2.guidestar.org/Home.aspx, and Foundation Center, http://foundationcenter.org/

15. James Hansen, Makiko Sato, Pushker Kharecha et al, “Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Begin?” 2008 (Unpublished) http://arxiv.org/abs/0804.1126 or www.columbia.edu/~jeh1/2008/TargetCO2\\\_20080407.pdf

16. See, for example, Rachel Koire, Behind the Green Mask: UN Agenda 21, The Post-Sustainability Press, 2011. Also Susanne Posel’s excellent coverage and analysis of Agenda 21 at http://occupycorporatism.com/category/united-nations-2/agenda-21/

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

]]>