Od 27. 11. 2020 je v aplikaci oDok, kde jsou zveřejňovány návrhy zákonů, k dispozici další perla. (Foto: Wikimedia)

Po návrhu zákona o očkování proti Covid, který jistě brzo dostanou na stůl poslanci, tu máme novelu zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která má dát v případě epidemie minsiterstvu neuvěřitelné pravomoce. Z ministra se tak prakticky stane neomezný vládce nad všemi nevolníky (dříve označovanými jako „občané“) v jeho zemi.

Na jaře se vláda pokusila prosadit velmi podobnou novelu. O té jsme psali  zdeTehdy advokát Tomáš Sokol řekl, že něco takového střízlivý poslanec neodmávne. No, nevím, dnes víme, že odmávnou kde co (zda jsou u toho střízliví, to netuším).

Novela je k dispozici zde.

V novele se navrhuje, aby klíčový § 69 zněl:

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

 (1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a)  zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje, distribuce a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami,  zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi,

c)  omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování nebo používání,

d) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, dopravy a jiného nakládání s pitnou vodou a vodami užívanými k účelům podle § 6a a 6d, zákaz používání vod ze studní, pramenů, vodních nádrží, rybníků, potoků a řek,

e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém zasaženém území; ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provede zdravotní ústav (§ 86 odst. 1), stanoví-li tak rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví; v takovém případě jsou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby povinny vytvořit podmínky pro provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a strpět provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace v termínu stanoveném tímto rozhodnutím; náklady na tuto ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provedenou zdravotním ústavem jsou hrazeny ze státního rozpočtu,

f) mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe),

g) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit lůžka, věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních,

h) příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci fyzických osob nebo jejich karanténě,

i)  uzavření nebo omezení provozu zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb,  zařízení pro výchovu a vzdělávání a dalších provozovatelů zařízení uvedených v § 7 odst. 1, zotavovacích akcí,  ubytovacích zařízení nebo provozoven stravovacích služeb nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,

j) omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy,

k) omezení činnosti provozovny nebo provozu obchodního centra  nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,

l) omezení provozování holičství,  kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo stanovení podmínek pro jejich provoz nebo poskytování,

m) omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,

n)  zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze vztáhnout na  schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a  shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,

o) zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích,

p)  příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky nebo provést jiná protiepidemická opatření,

q) příkaz osobám  poskytujícím péči nebo odlehčovací sociální služby v pobytové formě poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření,

r)  zákaz nebo nařízení další určité činnosti za účelem snížení rizika šíření onemocnění, likvidace epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

(2)  Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařizuje a rozhoduje o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Mimořádné opatření se nařídí pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Je-li mimořádné opatření nařizováno jako opatření obecné povahy,  v jeho odůvodnění se zohlední aktuální epidemiologická situace na základě hodnocení rizik. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek.

(3) Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit

Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které včetně nadpisů znějí:

§ 69a

Zveřejňování informací při epidemii

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje při výskytu epidemie způsobem umožňujícím dálkový přístup

  1. aktuální analýzu epidemiologické situace onemocnění a odhad jejího vývoje,
  2. data o šíření epidemie v otevřeném a strojově čitelném formátu a
  3. informace o platných a účinných mimořádných opatřeních nařízených podle § 69, která byla vydána jako opatření obecné povahy, a jejich plná znění.

§ 69b

Realizace mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

  •  Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření podle § 69,  požádá orgán ochrany veřejného zdraví o součinnost některou ze základních složek integrovaného záchranného systému nebo Armádu České republiky.
  •  Základní složka integrovaného záchranného systému nebo Armáda České republiky součinnost neposkytne, pokud není k poskytnutí způsobilá nebo by poskytnutím ohrozila svou činnost.
  •  Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření nařízeného poskytovateli zdravotních služeb podle § 69, vyžádá si tento poskytovatel součinnost Policie České republiky.

§ 89a

(1)  Operátor je povinen na žádost Státní hygienické služby jí bezodkladně poskytnout pro účely epidemiologického šetření osobní údaje o místech pobytu fyzické osoby, která prokazatelně onemocněla infekčním onemocněním. Součástí požadavku Státní hygienické služby musí být identifikátor mobilní stanice, která pro účely epidemiologického šetření jednoznačně identifikuje tuto osobu.  Data se poskytují za časové období nejdéle 3 týdnů zpětně od okamžiku provedení epidemiologického šetření, a to pro každé místo, kde se podle záznamů v operátorem udržované databázi provozně-lokalizačních dat vyskytovala určená mobilní stanice po dobu delší než 20 minut. Data poskytovaná pro každé toto místo jsou

a)   časový interval s přesností věcně potřebnou právě a jen pro účely epidemiologického šetření,

b)   data o poloze mobilní stanice vyjádřené jako GPS souřadnice náhodně určeného bodu uvnitř polygonu dominance buňky mobilní sítě pro toto místo,

c)   technické parametry přesnosti měření polohy pro toto místo, a to zejména polohová rozlišovací schopnost daná technickými parametry mobilní sítě.

(2) Operátor osobní údaje předané Státní hygienické službě podle odstavce 1 neuchovává.

(3) Operátor bezodkladně zašle zprávu na mobilní stanici o tom, že předal údaje uvedené v odstavci 1, vztahující se k této mobilní stanici, Státní hygienické službě za účelem epidemiologického šetření.“

Co to znamená?

Jednoduše obří průšvih.  Jestli toto naši poslanci, u kterých si nemůžeme dělat příliš veké naděje, že jednak vůbec rozumí právním textům a jednak že vůbec chápou důsledky takové právní úpravy, schválí, jsme navždy v háji. Stát bude moci naprosto svévolně nařizovat roušky, omezení čehokoli, co se mu zlíbí a kdy se mu to zlíbí a na jak dlouhou dobu bude potřeba. Nouzový stav nebude zapotřebí. Vítejte v novém krásném světě.

Vyrobit epidemii je hrozně snadné. Zpanikařit zpohodlnělé a líné lidi ještě víc. Myslím, že se nacisté i komunisté musí doslova a do písmene obracet v hrobech, že na něco takového, jako je  „strašidelná“ nemoc se smrtností prakticky jako „obyčejná“ chřipka, nepřišli. Namísto toho vymýšleli složitě nejrůznější třídní nepřátele.

Podobná novela už byla schválena na Slovensku.

Nebo v Německu.

Diktát epidemiologů se státá realiou všech zemí Evropy.

Co dělat? Opět musíme psát poslancům a senátorům a doufat v zázrak.

Zdroj:  stavbeznouze.cz