Dnes byla zveřejněna Chartu 2022. Níže se můžete podívat na tiskovou konferenci, které se zúčastnili i první signatáři. (Foto: Facebook / Charta 2022)

„Nadále budeme bojovat za práva a svobody, za zásady demokratického právního státu,“ uvedl jeden ze signatářů Tomáš Nielsen.

PODEPSAT CHARTU 2022 MŮŽETE ZDE.

Základní myšlenky

 • 1. Právo na zachování lidské důstojnosti je nejvýznamnějším právem občana demokratického právního státu.
 • 2. Vyjádření vlastního názoru může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních médií.
 • 3. Právo na vzdělání je zásadní podmínkou udržení hodnotového systému naší současné civilizace.
 • 4. Zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka i jakýkoliv nátlak na takový zásah je nepřípustný.
 • 5. Lidé, kteří se v rámci výkonu veřejné moci stanou původci regulací omezujících práva a svobody občanů této země, musí nést osobní odpovědnost za zneužití své pozice.
 • 6. Při přezkumu zásahu státní moci se musí vždy uplatnit zásada in dubio pro libertate – v pochybnosti je třeba se přiklonit na stranu občana.
 • 7. Ochrana soukromí patří k základům humanismu. V demokratickém právním státu je zaručena. Obzvlášť v současném světě vědy, techniky, technologií a informačních médií si právo na soukromí zasluhuje důslednou a účinnou ochranu, a to i ve vztahu k procesu digitalizace veřejné moci. Informační technologie nesmějí být užity v neprospěch práva na soukromí.
 • 8. Právo svobodně opustit svou zemi a svobodně se do ní navrátit musí být zaručeno.

O Chartě 2022

 • 9. Charta 2022 je otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle zasadit se o respektování lidských i dalších občanských práv v naší zemi i ve světě. Není organizací, nemá stanovy, nemá stálé orgány ani organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou a podporuje ji, což potvrdí svým podpisem.
 • 10. Charta 2022 je shrnutím hodnot demokratického právního státu. Její signatáři svým podpisem vyjadřují souhlas s těmito hodnotami.
 • 11. Signatáři svým podpisem vyjadřují souhlas s tím, že jedinými osobami přímo reprezentujícími Chartu 2022 jsou její mluvčí: prof. MUDr. Jiří Beran CSc., JUDr. Tomáš Nielsen a JUDr. Jindřich Rajchl.

Zdroj: charta2022.cz