SMIS je sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. Odborná naprosto nezávislá skupina řešící covid. A kupodivu jim mnohé vychází jinak než naší vládě a jejím expertům.

Zde předávám prostor svého blogu pro sdílení citace jejich příspěvku – zamyšlení od lékaře k tématu, efektivity vakcín, vhodnosti očkování, proočkovacích argumentů, manipulací a nátlaku.

MUDr. Emil Berta, PhD., anesteziolog a lékař JIP: „V poslední době bývá v souvislosti se situací lidí očkovaných proti COVID-19, kteří přesto onemocněli a skončili v nemocnici, často uváděn tzv. Simpsonův paradox. Simpsonův paradox říká, že:
Bude-li 100% domů vybaveno protipožárním systémem, tak všechny, které vyhoří, budou mít protipožární systém. Znamená to, že protipožární systémy nefungují? Samozřejmě, že ne, protože bez nich by byly požáry mnohem častější a ničivější.

V současné situaci z toho někteří analogicky dovozují, že narůstající počty očkovaných, kteří leží s COVID-19 v nemocnici, rovněž nesvědčí pro selhávání vakcinace. Bez vakcinace by se totiž „hořelo“ výrazně více. Toto tvrzení bývá podpořeno různými formálně správnými matematickými výpočty. Ty však bohužel nezohledňují rychlý vývoj situace v čase, ani její složitost. Lze je proto považovat za značně zavádějící, pokud k nim nejsou uvedena další fakta.
Je třeba si uvědomit, že každý dům, který vyhoří, přestože je vybavený protipožárním systémem (stejně jako očkovaný člověk, který skončí s COVID-19 ve vážném stavu v nemocnici), znamená selhání protipožárního systému, ať se nám to líbí nebo ne. S lehkou ironií se tedy současná situace s COVID-19 dá popsat žargonem výše uvedeného příměru mnohem přesněji takto:
Představme si, že na nás vykukuje ze všech velkých médií barevná reklamní brožura s tvářemi populárních umělců, která říká:
Nabízíme protipožární systémy, skvělá nabídka, vůbec neváhejte!
Kdo nekoupí, je hlupák, který navíc škodí všem okolo!!!
Kupujte, děláte to pro své blízké!
Kdo koupí, je hrdina!!! Kdo nekoupí, je sobec!
Garantováno našimi odborníky.

Dole se pak velmi malým písmem uvádí další informace:
Dojde-li k situaci, kdy se městem šíří velký požár (epidemie COVID-19), tak:
– Máte-li velmi starý dům s velmi hořlavými materiály (lidé nad 70 let se závažnými přidruženými chorobami), máte riziko vyhoření 5-10%. A to i když požár zpočátku vůbec nehasíte (není podávána časná léčba, pošlou vás prostě domů s tím, ať si zavoláte sanitku, až nebudete moci dýchat).

– Pokud máte starší dům postavený aspoň částečně z nehořlavých materiálů (lidé kolem šedesátky s přidruženými chorobami), máte riziko vyhoření odhadem 0,5-3%. A to i když požár zpočátku vůbec nehasíte.

– Máte-li skoro nový dům bez hořlavých materiálů, máte riziko vyhoření do 0,1% (lidé pod padesát bez přidružených chorob). A to i když požár zpočátku vůbec nehasíte.

– Máte-li nový dům bez hořlavých materiálů (drtivá většina mladých lidí a zejména dětí, ale i mnoho zdravých lidí pod čtyřicet), máte riziko vyhoření 0 – 0,01%. A to i když požár zpočátku vůbec nehasíte

– Ze všech domů celkem vyhoří do základů jen asi 0,3% (riziko úmrtí na COVID-19 napříč celou populací). A to i když požár zpočátku vůbec nehasíte.

– Někteří odborníci na hašení požárů (někteří lékaři) tvrdí, že včasným hašením lze mnoho požárů zažehnat i s pomocí kyblíku vody, deky nebo běžnými hasicími přístroji (tedy běžně dostupnými léky jako jsou aspirin, budesonid a další). Tito odborníci tvrdí, že se jim i v jejich každodenní praxi dokonce osvědčuje nenechat požár rozhořet. My „skuteční hasiči“ vás upozorňujeme, že jde o dezinformaci. Užití běžných hasicích přístrojů, dek a kyblíků vody je totiž nedostatečně ověřené. Pokud by bylo hašení požáru v časné fázi úspěšné, což vylučujeme, zabránilo by totiž nejen rozšíření požáru, ale také rozšíření našeho protipožárního systému (což nemůžeme připustit).

Účinnost našeho protipožárního systému klesá během 6 měsíců pod 40%, pak si budete muset pořídit nový. O něm ale nevíme, zda bude účinný, ani kolik s ním budete mít problémů. Už ten stávající není tak úplně bezpečný, může se stát, že vás najednou vytopí tak, že váš dům bude zcela nebo jen částečně obyvatelný (vedlejší účinky). Zatím nevíme, jak často se to děje, protože to nesledujeme. Lidé si na vytopení naším systémem stěžují překvapivě často, ale musíme to nejdříve vyšetřit, než přiznáme nějaký problém (hlášení v americkém systému VAERS, velké množství hlášení na českém SÚKL). Pokud případný problém sami nenahlásíte, pak neexistuje.

– Instalaci systému jednoznačně doporučujeme i v domech, v nichž zatím nebyl důkladně vyzkoušen, a to i přesto, že je u těchto domů nutná extrémní opatrnost (těhotné ženy, děti, ale také třeba staří a křehcí pacienti). V některých domech se už i ukázalo, že instalací našeho systému dochází k jejich nevratnému poškození až ke zničení a tak nám v některých zemích regulační orgány další instalace zakázaly (omezení u vakcín AstraZeneca, Johnson&Johnson a Moderna). My ale od počátku říkáme a zdůrazňujeme to i nadále, že náš systém je zcela bezpečný a s instalacemi je třeba pokračovat prakticky ve všech domech co nejrychleji.

– Navzdory našim dřívějším tvrzením o vynikající účinnosti našeho systému nelze očekávat, že náš systém zabrání menším požárům (nakažení vakcinovaných), ani roznesení požáru na jiné budovy v okolí (šíření viru vakcinovanými). To však nijak nesnižuje skvělou účinnost našeho systému, jak ji od počátku deklarujeme.

– Může se dokonce ukázat, že za určitých okolností samotný náš protipožární systém způsobí požár nebo hoření podpoří (bohužel víme, že dříve se takové věci u podobných systémů někdy stávaly). Nehodláme však sledovat, nakolik domy s naším systémem přispívají k šíření požáru (vakcinovaní šíří virus obdobně, ne-li více, jako nevakcinovaní, ale přesto nejsou testováni, omezováni ve svobodě pohybu, ani nemusí do karantény), protože to naši odborníci považují za naprosto zbytečné.

– Upozorňujeme však, že v případě jakéhokoli selhání našeho systému vám škodu finančně nenahradíme. Abychom vám ušetřili případné soudní výlohy, upozorňujeme, že škoda se často velmi špatně prokazuje. Je možné, že vám ji nenahradí ani nikdo jiný (stát). Uvědomte si také, že i když vám stát škodu finančně nahradí, váš dům už stejně neopravíte (lidské tělo není dům). Především si uvědomte, že s instalací našeho systému jste souhlasili zcela dobrovolně.
Pokud si náš protipožární systém nepořídíte, budete drasticky a dlouhodobě kráceni na svých právech. Pokud budete vlastnit konkurenční, výrazně kvalitnější a dlouhodobě účinný protipožární systém (imunita po prodělání COVID-19), budete na svých právech kráceni taktéž. Prakticky bez možnosti odvolání. Rozhodněte se proto zcela dobrovolně, jestli si náš nejmodernější, nejrychleji na světě vyvinutý protipožární systém nainstalujete. Pravda, v naší zemi máte pochopitelně zaručena veškerá ústavní práva a svobody. My si však vyhrazujeme právo je nerespektovat, a to i v případě, že ve váš prospěch rozhodne soud (opakované nerespektování rozsudků Nejvyššího správního soudu, nesmyslné lockdowny poškozující především drobné živnostníky, zatímco velké řetězce fungují bez omezení apod.).

Tak co, přátelé, okamžitě si necháte takový protipožární systém nainstalovat? Nebo si to raději dobře promyslíte a zvážíte míru svého rizika ve vztahu k možnému benefitu, podobně jako to děláte u všech důležitých rozhodnutí? Uvážíte míru nejistoty, pokud jde o účinnost vakcinace a případné vedlejší účinky? A především, protože už víte, že ať se naočkujete nebo ne, COVID-19 můžete tak jako tak chytit, nebudete se snažit si něco zjistit o možnostech časné léčby COVID-19 běžně dostupnými léky, které jsou na trhu desítky let a které mají prokazatelně velmi malé riziko vedlejších účinků?“

Děkujeme za příspěvek panu doktorovi Emilovi Bertovi, který je vedoucím lékařem JIP v Ringerike Hospital v Norsku a minulou zimu strávil na COVID-JIP v olomoucké nemocnici. Tedy ví, o čem to je…

A rovnou ze stránek SMIS-lab přidávám i Nové pokyny pro rutinní sledování výskytu onemocnění COVID-19 podle ECDC

ECDC vydala dne 18.10.2021 novou technickou zprávu „Covid-19 surveillance guidance – Transition from Covid-19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens„, která velmi podstatně mění dosavadní systém evidence pacientů s Covid-19 a zavádí také novou definici onemocnění Covid-19.Zpráva obsahuje následující klíčová sdělení:

Dosavadní nouzový dozor zaměřený na Covid-19 by měl být nahrazen rutinním dohledem zahrnujícím rovněž chřipku a další respirační patogeny, které pravděpodobně společně cirkulují v populaci.

Z důvodu srovnatelnosti ECDC doporučuje, aby do systému sledování byly zahrnuty pouze symptomatické osoby, které byly testovány kvůli symptomům kompatibilním s COVID-19. Dohled by se měl opírat o údaje pocházející od poskytovatelů zdravotní péče.

Doporučena je sentinelová surveillance založená na syndromovém dozoru, podobně jako je tomu u sledování sezónní chřipky.

Je důležité zajistit, aby se indikace pro testování nelišily mezi očkovanými a neočkovanými jedinci.

Pro účely sledování je stanovena nová definice případu Covid-19. Jako potvrzený případ je definována osoba splňující klinická kritéria, kterými jsou akutní respirační infekce (ARI) nebo onemocnění podobné chřipce (ILI) a laboratorní kritéria, kterými jsou detekce nukleové kyseliny nebo antigenu SARS-CoV-2 v klinickém vzorku.

Měla by být sekvenována reprezentativní podskupina SARS-CoV-2 pozitivních vzorků.

Všechny případy závažných akutních respiračních infekcí (SARI) by měly být testovány na SARS-CoV-2 a na chřipku, přednostně pomocí PCR. Multiplexní testy RT-PCR lze použít k současnému testování na SARS-CoV-2, chřipku a další respirační viry.

Monitorování účinnosti vakcíny by mělo být začleněno do systému dohledu.

Pro monitorování úrovně imunity v populaci jsou doporučeny séroprevalenční studie. Použití testů cílených na protilátky proti nukleoproteinu (N) a spike proteinu (S) pomůže rozlišit přirozeně získanou imunitu od imunity navozené vakcínou, která indukuje pouze protilátky proti S proteinu.

Hlášení úmrtí na Covid-19 je požadováno každý týden. Covid-19 úmrtí je definováno jako smrt v důsledku klinicky kompatibilního onemocnění u pravděpodobného nebo potvrzeného případu, neexistuje-li jasná alternativní příčina smrti. Zároveň je důležité sledovat nadměrnou úmrtnost ze všech příčin. ECDC vybízí všechny země EU k účasti v EuroMOMO (https://www.euromomo.eu/).

Diskuzi na mém profesním FB vám tentokrát nenabízím, pro sdílení takovýchto odkazů jsem nyní zase na pár hodin blokovaná a je možné, že brzy tam zcela skončím. V každém případě moc doporučuji sledovat přímo web profesionálů, kteří téma řeší nezávisle, v souvislostech a i pandemii zvládají bez manipulací a napadání: SMIS-lab.

A zde ještě citace z petice proti rozdělování, pro společný život nás všech: Za pět minut dvanáct – společné prohlášení lidí očkovaných i neočkovaných proti covid-19
Jsme lidé různého věku, profesí, názorů i zkušeností. Lidé, kteří se různě rozhodli ohledně očkování proti covid-19. Lidé, kteří se vzájemně respektují. Nenechává nás klidnými atmosféra, která je zde už drahné měsíce rozdmýchávána. Jsou hledáni nepřátelé a viníci, což nikdy v historii nepřineslo nic dobrého. Tentokrát se to hemží nálepkami odpírač, popírač, antivaxer, zpochybňovač, bezohledný či sobec. To radikalizuje jak některé lidi, kteří využili možnost dobrovolně se očkovat, a je jim vnukáván pocit, že část obyvatel jim cosi kazí, tak některé lidi, kteří využili práva neočkovat se, přičemž vzdorují této dehumanizaci v přímém přenosu, tady a teď.

Ničemu nepomáhá válečnická rétorika, která zamořila veřejný prostor, ani restrikce a represe či volání po nich, navozování pocitu, že nás zachrání buď lockdown (pro všechny či pro neočkované), nebo povinné očkování. To vše přispívá k militarizaci, nedůvěře mezi lidmi a nabourávání mezilidských vztahů. Odmítáme šířenou tezi, že o restrikcích a represích rozhoduje vir. Nikoli, vždy je to politické rozhodnutí, přičemž dilema není povinné očkování, nebo lockdown, ale restriktivní vs. nerestriktivní přístup, respektive přístup k veřejnosti s represivním bičem, nebo budování vzájemné důvěry.

Proto jako občané žádáme vládu odcházející i nastupující o následující: 7 bodů a možnost přidat se v odkaze: https://bit.ly/ZaPetMinut

Margit Slimáková