Světoví zdravotníci a politici se neochvějně drží myšlenky, že lockdowny, povinné nošení roušek nebo zavírání škol jsou jediným bezpečným způsobem, jak zvládnout covid-19. (Foto: Flickr)

Ve skutečnosti však důkazy z více než 400 vědeckých studií ukazují pravý opak, a sice že všechna tato opatření jednoduše nefungují.

Brownstone Institute for Social and Economic Development je nezisková organizace založená v květnu 2021.

Její vizí je společnost, která klade nejvyšší důraz na svobodnou interakci mezi jednotlivci a skupinami, přičemž se zasazuje o minimalizaci násilí a nátlaku, včetně těch, které uplatňují státní orgány.

Její založení bylo motivováno celosvětovou krizí způsobenou předpisy reagujícími na pandemii nemoci covid-19.

Jak uvádějí na svých webových stránkách:

„Převážná část důkazů (srovnávací vědecké studie, vysoce kvalitní důkazy a zprávy relevantní pro tuto analýzu) ukazují, že lockdowny, vládní nařízení, povinné nošení roušek nebo uzavření škol a zařízení selhaly při plnění svého deklarovaného cíle snížit přenos a počet úmrtí.

Tato restriktivní opatření byla nejen neúčinná, ale také zničující a způsobila obrovské škody, zejména chudším a zranitelnějším členům společnosti.“

Dále hovoří o tom, že lockdowny a omezení byly naprosto přehnané a že způsobily bezprecedentní škody.

Při bližším pohledu na důkazy The Brownstome Institute jasně ukazuje, že:

„Epidemie covid-19 byla podpořena politikou a je důkazem monumentálního selhání vládních opatření.

Od samého počátku pandemie bylo zřejmé, že zvláštní komise a lékařští „odborníci“ nebrali žádný ohled na vědecké důkazy a údaje, ba dokonce je ani nestudovali; nerozuměli odborným důkazům ani je nevyhledávali; byli slepí ke skutečným vědeckým poznatkům, ačkoli se na ně často odvolávali; často se řídili vlastními předsudky, arogancí a egem; a zůstávali zahaleni v akademické nedbalosti a lenosti.

Je zřejmé, že jejich činnost nesledovala cíle v oblasti veřejného zdraví. Od prvního dne šlo jen o politiku.“

Brownstone Institute sestavil seznam 404 vědeckých studií, zpráv, diskuzí a důkazů o tom, že lockdwony, povinné nošení masek nebo zavírání škol jsou nejen neúčinné, ale přinášejí více škody než užitku.

Konkrétní čísla jsou následující:

  • 162 studií o neefektivitě lockdownů
  • 75 studií o neefektivitě uzavírání škol
  • 97 studií o neúčinnosti roušek
  • 9 studií o neúčinnosti požadavku na nošení masek
  • 61 studií o škodlivosti roušek

Zdroj: brownstone.org