Tím o počte viac ako 1.000 právnikov a viac ako 10.000 expertov na medicínu pod vedením Dr. Reinera Fuellmicha podáva žalobu proti americkej CDC, WHO a skupine Davos Group. A aj my sme toho súčasťou.

Podstatou žaloby je nesprávny PCR test a podvody spočívajúce v zdokumentovaných prípadoch vo veľkom počte, kde boli lekári nútení alebo motivovaní označovať úmrtia na komorbidity ako úmrtia na covid. PCR testy neboli nikdy určené na detekciu patogénov a sú podľa obžaloby stopercentne chybné pri 35 cykloch (mimochodom na porovnanie prah ct podľa informácií získaných z Ministerstva zdravotníctva SR hovoria o nastavení ct v SR 40-50, údaj, ktorý sme získali z call centra spol. Medirex bol na prelome rokov ct=45).

CDC nedávno pripustilo, že akékoľvek testovanie so signálom nad 28 cyklov by nemalo byť prípustné ako spoľahlivý výsledok. Iba tento fakt diskvalifikuje viac ako 90 percent domnelých prípadov covidu (tzv. infekcií zistených týmito „testami“). Spolupáchateľmi pri šírení poplašných správ a paniky medzi obyvateľstvom sú všetky média, ktoré si zamieňali pojmy pozitivita a infekčnosť. Právnici z iných krajín tak, ako aj my v SR, žiadame obyvateľov, aby spätne archivovali tieto správy, aj v printovej podobe, nakoľko budú v ďalšom konaní použité ako dôkaz.

Osobitnú časť žaloby popri chybných testoch a zmanipulovaných úmrtných listoch tvorí téma experimentálnych vakcín. Ich použitie je v rozpore s čl. 32 Ženevského dohovoru. Podľa tohto článku zmrzačenie a lekárske alebo vedecké experimenty, ktoré si lekárske ošetrenie chránenej osoby nevyžadujú, sú zakázané. Podľa článku 147 je vykonávanie biologických pokusov na chránených osobách závažným porušením dohovoru.

Použitie experimentálnej vakcíny je porušením všetkých 10 bodov Norimberského kódexu. To môže viesť až k trestu smrti pre tých, ktorí tieto ustanovenia porušili.

Tieto tzv. vakcíny podľa žaloby nespĺňajú päť základných bodov potrebných pre definíciu vakcíny (naopak, spĺňajú skôr definíciu medicínskeho experimentu a pokusu na ľuďoch), t.j.:

  1. Vakcína má poskytnúť imunitu proti vírusu (žalobcovia si trúfajú preukázať, že táto „génová terapia“ neposkytuje imunitu voči covidu. Má zaručiť redukciu symptómov, napriek tomu podľa dát z obžaloby však až 60 percent prípadov, ktoré potrebujú nemocničnú intenzívnu starostlivosť sú práve pacienti po dvoch dávkach vakcíny).
  2. Vakcína má ochrániť pred nákazou (táto génová terapia neposkytuje imunitu a aj po dvoch dávkach vakcíny môže očkovaný chorobu dostať – viď aktuálna situácia na Seychelloch).
  3. Vakcína má znížiť počet úmrtí na vírusovú infekciu (táto génová terapia neznižuje počet úmrtí. Aj dvakrát zaočkovaní zomierajú).
  4. Vakcína má redukovať rozširovanie vírusu (táto génová terapia nebráni v šírení choroby a poskytuje prakticky nulovú imunitu voči nej).
  5. Vakcína má znížiť prenos vírusu na druhých (táto génová terapia nebráni prenosu choroby na iné osoby, pretože poskytuje prakticky nulovú imunitu).

Žaloba uvádza aj jednotlivé porušenia Norimberského kódexu:

  1. Informovaný súhlas

Žiadna osoba nesmie byť nútená do medicínskeho experimentu bez informovaného súhlasu. Veľa známych osobností, médiá, politici a ďalší ľudia z nemedicínskeho prostredia presviedčajú v štátom platených kampaniach, aby sa ľudia dali zaočkovať. Neposkytujú pritom žiadne relevantné informácie o vedľajších účinkoch alebo o iných nebezpečenstvách tejto génovej terapie. Opakujú ako pokazený gramofón nepravdivé slová typu „bezpečná a efektívna“ alebo „prínos prevažuje nad rizikami“. Krajiny zavádzajú lockdowny, opatrenia a vyhrážajú sa vlastným obyvateľom. Tým de facto nútia obyvateľstvo, aby sa zaočkovalo. V opačnom prípade im hrozí obmedzenie na ich základných právach na protiprávnom základe skrz vakcinačné pasy alebo tzv. zelené pasy. Pamätajte, že aj počas Norimberských procesov boli žalované aj médiá a ich predstavitelia boli odsúdení na smrť za klamanie verejnosti podobne, ako mnoho nacistov, ktorí boli odsúdení za zločiny proti ľudskosti.

2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.

Ako je uvedené vyššie, táto génová terapia nespĺňa základné definičné kritériá vakcíny a neposkytuje imunitu voči vírusu. Existuje množstvo iných bežne dostupných liečebných postupov, ktoré poskytujú dobré výsledky ako napr. vitamín D, vitamín C, zinok a vlastný silný imunitný systém (ak je napr. osobitne odolný voči chrípke alebo nachladnutiu) a mnoho ďalších.

3. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby.

Táto génová terapia sa na zvieratách netestovala a použila sa priamo na ľuďoch. Vo výskume, ktorý použil Pfizer – v kandidátskej štúdii o mRNA (BNT162b2) s využitím opíc makak rhézus – všetky opice po podaní vakcíny dostali zápal pľúc, avšak vedci vyhodnotili toto riziko ako nízke, na tom základe, že tieto opice boli mladé a zdravé jedince vo veku 2-4 roky. Podľa podania izrealskej skupiny právnikov po aplikácii vakcíny Pfizer až 80 percent očkovaných dostalo zápal pľúc. Napriek týmto okolnostiam Pfizer pokračoval vo vývoji vakcín bez testovania na zvieratách.

4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.

CDC VAERS zaregistroval od začiatku očkovania viac ako 4.000 úmrtí a 50.000 poškodení zdravia v USA, v EÚ je to 7.000 úmrtí a 365.000 poškodení zdravia.

5. Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie.

Táto génová terapia spôsobuje smrť a iné vedľajšie zdravotné účinky (viď bod 4). Iné skoršie štúdie ohľadne mRNA uvádzajú ďalšie riziká, ktoré sú zatiaľ úplne ignorované. Štúdia z r. 2002 ohľadne spike proteínu SARS-CoV-1 dokázala, že proteín spôsobuje zápal, imunopatológiu, krvné zrazeniny a zabraňuje tvorbe angiotenzínu 2. Tento experiment núti telo produkovať spike proteín s obdobnými vlastnosťami.

6. Riziko nesmie prevážiť nad benefitmi

Covid-19 neskončí smrťou v 98-99 percentách prípadov. Vedľajšie účinky vakcín, smrť, poškodenia zdravia spôsobené mRNA génovou terapiou prevyšujú benefity. Podobne, ako to u nás už dávno tvrdí MUDr. Ján Lakota, CSc, aj medzinárodný tím upozorňuje (aj na zákade štúdie Marekovej choroby na hydine) na ADE a prvotný antigénový hriech alebo Original antigenic sin (OAS). CDC aj ECDC jednoznačne o tomto probléme vie a tento fakt ignoruje.

7. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.

Neboli vykonané žiadne prípravy. Táto génová terapia preskočila testovaciu fázu na zvieratách. Tretia testovacia fáza farmaceutických spoločností skončí až v roku 2022/2023! Tieto vakcíny sú určené len na núdzové použitie, nie sú povolené.

8. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.

Politici, médiá, herci, spisovatelia, ktorí tvrdia, že vakcíny sú sloboda alebo bezpečné, nemajú potrebné vzdelanie. Veda a medicína nie je propaganda. A propaganda vonkoncom nie je veda.

9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.

Napriek protestom cca 85.000 lekárov, zdravotníkov, virológom, epidemiológom sa experiment neskončil. Naopak, registrujeme pokusy o zmeny legislatívy, ktorá by umožnila povinnú vakcináciu. To zahŕňa jednak povinnú, jednak nútenú vakcináciu (proti vlastnej vôli). Podľa obžaloby je podávanie experimentálnych vakcín v pláne pravidelne na 6-mesačnej báze bez ohľadu na počet úmrtí a vedľajších účinkov. Tieto vylepšené vakcíny na nové kmene choroby budú podávané bez akéhokoľvek klinického skúšania. Počítajte s nami: EÚ nakúpila 1,8 mld. vakcín a má cca 507 mil. obyvateľov. Pri zaočkovaní 50 percent vyjde na každého vrátane detí cca 7 dávok… dve teda nestačia a stačiť nebudú, rovnako, ako malo stačiť jedno celoplošné testovanie. Čo to s ľuďmi urobí, ukáže až čas.

10. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.

Zo štatistických dát je zrejmé, že tento experiment spôsobuje smrť a iné vedľajšie účinky. Politici, farmaceutické spoločnosti a samozvaní experti nerobia nič preto, aby tieto pokusy zastavili, čím by zastavili aj zvyšovanie počtu obetí z radov zavádzaného a neinformovaného obyvateľstva.

Petr Weis