Odborná komisia podala včera 26.4.2021 na ICC doplnenie podania, ktoré charakterizuje operáciu Spoločná zodpovednosť ako vojenskú operáciu. Link aj s prílohami tu.

Ide o vhodné dokreslenie situácie pri páchaní zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Vojenská operácia Spoločná zodpovednosť  bol názov pre celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 v rámci opatrení proti šíreniu „pandémie“ koronavírusu. Uskutočnila sa v dňoch 23.10.2020 – 25.10.2021 – pilotné testovanie v 4 okresoch Slovenska, 31.10.2020 – 1.11.2020- celoplošné testovanie  na celom území Slovenska, 7.11.2021 – 8.11.2021 – plošné testovanie v 45 okresoch Slovenska, 21.11.2020 – 22.11.2020 – testovanie vo vybraných obciach a mestách Slovenska. Podľa informácií  z Okresného úradu Snina v dňoch 31.10.2020 – 1.11.2020 bolo na Slovensku vytvorených 4.944 odberných miest, ktorým velili profesionálni vojaci Ozbrojených síl SR (v podaní je priložený zákonným spôsobom získaný menný zoznam 1009 týchto veliteľov ako potenciálnych svedkov zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov; pozn.: ich procesnú pozíciu bude v prípade začatia vyšetrovania samozrejme určovať niekto iný podľa konkrétnych okolností prípadu). Títo boli vyčlenení na operáciu vojenskými rozkazmi jednotlivých veliteľov vojenských útvarov. Tí zasa konali na základe operačných rozkazov veliteľov jednotlivých regionálnych veliteľstiev (veliteľa RHQ Bratislava, veliteľa RHQ Hlohovec, veliteľa RHQ Malacky, veliteľa RHQ Levice, veliteľa RHQ Michalovce, veliteľa RHQ Nitra, veliteľa RHQ Prešov, veliteľa RHQ Rožňava, veliteľa RHQ Ružomberok, veliteľa RHQ Sereď, veliteľa RHQ Topoľčany, veliteľa RHQ Trebišov, veliteľa RHQ Trenčín, veliteľa RHQ Zvolen a veliteľa RHQ Žilina). Nadriadeným veliacim stupňom bolo Spoločné operačné veliteľstvo.

Úlohu realizovať vojenskú operáciu Spoločná zodpovednosť prevzal z rúk ministra obrany náčelník generálneho štábu generál Ing. Daniel Zmeko.  Minister obrany konal na základe uznesenia vlády č. 665/2020 Z.z. o schválení použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19. Pritom platí, že v čase núdzového stavu môže nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom iba prezident na návrh vlády (t.č. čl. 5 ods. 4 písm a) ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.). Vláda SR „v krízovej situácii“ nedisponuje kompetenciou schvaľovať „nariadenie výkonu mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy”. Vláda SR disponuje iba kompetenciou schvaľovať  “návrh vlády”a jeho “predloženie prezidentovi Slovenskej republiky na schválenie”, ktorý má po schválení takejto veci vydať rozkaz prezidenta Slovenskej republiky. Akýkoľvek operačný plán, rozkaz, nariadenie, usmernenie vychádzajúce z  uznesenia vlády č. 665/2020 Z.z., ako aj z uznesení vlády č. 202/2020 a 644/2020, tak nemá žiaden vzťah k výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka z dôvodu, že sa nejedná o použitie Ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa  § 4 ods. 4 Zákona č. 321/2002 Z.z. Akýkoľvek operačný plán, rozkaz, nariadenie, usmernenie tak bol vydaný nielen v rozpore s vojenskou prísahou (§ 3 ods. 1 Zákona č. 321/2002 Z.z), ale aj v rozpore  § 132 ods. 1, 2 Zákona č. 281/2015 Z.z. a čl. 2 Etického kódexu profesionálneho vojaka. Postup profesionálneho vojaka v  prípade vydania takéhoto operačného plánu, rozkazu, nariadenia, usmernenia  jednoznačne stanovuje § 132 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z.z., v zmysle ktorého je každý profesionálny vojak povinný takýto vojenský rozkaz a nariadenie odoprieť.

Každý profesionálny vojak, ktorý neodmietol splnenie vojenského rozkazu súvisiaceho s realizáciou vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť  a podieľal sa na jej uskutočnení je tak potenciálnym spolupáchateľom pokiaľ ide o zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, ktoré mohli byť spáchané počas vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť na civilnom obyvateľstve Slovenskej republiky tak, ako sú popísané v pôvodnom podaní a jeho doplnení.

Vojaci, ktorí sa zachovali správne a postupovali zákonným spôsobom, boli a sú aktívne perzekuovaní.

Osoby, ktoré budeme považovať za potrebné vypočuť sú najmä: pani prezidentka SR, bývalý predseda vlády a členovia jeho vlády, generál Ing. Daniel Zmeko, plk. Ing. Valentín Cebo (VP), brigádny generál Ing. Pavol Tököly, plk. Ing. Jozef Bagačka, plk. Ing. Jozef Ševčík, plk. Ing. Milan Cvik, pplk. Ing. Štefan Masaryk (VP),  pplk. Ing. Štefan Oravkin, pplk. Ing. Gabriel Janovics,  mjr. Ing. Jozef Blaho, mjr. Ing. Ivan Petrik,  mjr. Ing. Norbert Abrahám (VP), kpt. Ing. Zdeno Fakač, npor. JUDr. Peter Palák (VP), nrtm. Pavel Galadík (VP), rtn. Anton Mazánik.

Verejnosť ubezpečujeme, že dôkazy a príbehy, ktoré nám priebežne posielate, budú spracované do ďalšieho podania so zameraním na:

a) diskrimináciu, perzekúciu a apartheid obyvateľstva na základe verejne propagovaného a cielene šíreného strachu z potenciálne zlého zdravotného stavu (nie na základe reálneho zdravotného stavu),

b) očkovanie nepovolenými látkami v tretej fáze klinického testovania s rozsiahlou štátom podporovanou mediálnou propagáciou bez uvedenia pravdivých informácií o stave povoľovacieho konania a informáciách o potrebe takého očkovania a jeho vedľajších účinkoch,

c) nariadenie prekrytia horných dýchacích ciest v rozpore s úrovňou vedeckého poznania a následná diskriminácia, perzekúcia a apartheid obyvateľstva.

Na ďalšom podaní prisľúbili po prečítaní textu prvého podania spoluprácu renomované advokátske kancelárie zo zahraničia (vrátane USA, Švajčiarska, Nemecka, Holandska a Izraela).

Keďže niektorým z Vás automatizovaný formulár nefunguje, podnety môžete zasielať aj cez link občianskych priaznivcov tejto aktivity (TU)

Peter Weis