Vladimir Putin: Dobrý den, vážení kolegové, vážení členové Rady Federace, vážení poslanci Státní dumy, občané Ruska! Dnes, jako obvykle v těchto Poselstvích, se bude mluvit o našich úkolech v ekonomice, sociální sféře, ve vnitřní a zahraniční politice. Větší pozornost se tentokrát bude věnovat hospodářství, sociálním otázkám a vnitřní politice. Musíme řešit všechny tyto úkoly v složitých, nejednoznačných podmínkách, jak už tomu bylo nejednou v historii.


A ruský národ znovu přesvědčivě prokázal, že je schopen zvládat složité výzvy, bránit a chránit národní zájmy, suverenitu a nezávislý kurz země.

Ovšem v této souvislosti je tady něco, co bych chtěl, vážení kolegové, říci. Hovořil jsem o tom již několikrát veřejně, ale dnes bych to chtěl zopakovat.

Občané se semkli – a my to vidíme, je třeba poděkovat za to našim občanům – kolem vlasteneckých hodnot nikoli proto, že jsou se vším spokojeni, že vše jim vyhovuje. Ne, obtíží a problémů, právě teď je dost. Ale existuje pochopení jejich příčin, a co je nejdůležitější – jistota, že společně je určitě překonáme. Ochotu pracovat v zájmu Ruska, srdečná, upřímná starost o něj – to je to, co leží v základě tohoto semknutí.

Lidé přitom očekávají, že jim budou zajištěny široké a rovné příležitosti pro seberealizaci, pro uvedení do života podnikatelských, tvůrčích, občanských iniciativ, počítají s úctou k sobě, ke svým právům a svobodám, ke své práci.

Principy spravedlnosti, respektu a důvěry jsou univerzální. Pevně si za nimi stojíme – a jak je vidět, není to bez výsledků – na mezinárodní scéně. Ale ve stejné míře jsme povinni zaručit jejich realizaci uvnitř země, vůči každému člověku a celé společnosti.

Jakákoliv nespravedlnost a lež je vnímána velmi intenzivně. To je vůbec příznačný rys naší kultury. Společnost rozhodně odmítá povýšenost, hulvátství, aroganci a sobectví, ať už je jejich nositelem kdokoli, a stále více oceňuje takové vlastnosti, jako je odpovědnost, vysoká morálka, péče o veřejné blaho, ochota nasluchat druhým  a respektovat jejich mínění.

Předvedla to i předvolební kampaň, která se konala letos. Víte, že iniciativa o návratu ke smíšenému modelu volby poslanců Státní dumy byla podpořena v Poselství z roku 2012. Byl to zásadní krok vstříc veřejnému mínění.

Domnívám se, že zaměření vývoje politického systému, institucí přímé demokracie na zvýšení konkurenční schopnosti voleb je zcela oprávněné, a my v tom určitě budeme pokračovat.

Vzrostla role Státní dumy jako zastupitelského orgánu. Celkově posílila autorita zákonodárné moci. Musíme ji podporovat, potvrzovat skutky. To se týká všech politických sil zastoupených v parlamentu.

Ale, samozřejmě, zvláštní odpovědnost spočívá na straně Jednotné Rusko, která dnes, mimochodem, slaví své 15. výročí ze dne založení. Strana má ústavní většinu ve Státní dumě, je hlavní oporou vlády v parlamentu. A je třeba tak sladit společnou práci, aby všechny závazky, sliby, které byly dány občanům, byly splněny.

Právě občané určili výsledek volební kampaně, vybrali si cestu tvořivého rozvoje země, prokázali, že žijeme ve zdravé, přesvědčené o svých spravedlivých požadavcích společnosti, v níž sílí imunita vůči populismu a demagogii a vysoce se hodnotí vzájemná podpora, soudržnost a jednota.

Nejde tu samozřejmě o nějaká dogmata, o jakousi předstíranou, falešnou jednotu, tím spíše o donucování k určitému světovému názoru – to vše v naší historii, jak dobře víte, bylo, a my nemáme v úmyslu vracet se zpět, do minulosti.

Ale to neznamená, že žonglováním s krásnými slovy a za zástěrkou úvah o svobodě si někdo může dovolovat urážet pocity jiných lidí a národní tradice.

Víte, pokud se někdo cítí vyspělejším, intelektuálně vyšším, dokonce se domnívá, že v něčem je trochu chytřejší, – pokud jste takový, ale chováte se s úctou k ostatním lidem, tak to je přirozené.

Zároveň samozřejmě považuji za nepřijatelnou i vstřícnou agresivní reakci, tím spíše, pokud to vede k vandalismu a porušení zákona. Na podobné projevy bude stát reagovat tvrdě.

Zítra máme zasedání Rady pro kulturu; určitě budeme projednávat otázky, které vyvolávají širokou diskusi, a mluvit o principech vzájemné odpovědnosti představitelů občanské společnosti a osobnosti z oblasti umění.

Ale chci zvláště zdůraznit: také v kultuře, v politice, v médiích a ve veřejném životě, v polemice kolem ekonomických otázek nikdo nemůže zakázat svobodně myslet a otevřeně vyjadřovat svůj postoj.

Opakuji, když mluvíme o solidaritě a jednotě, máme na mysli vědomou, přirozenou konsolidaci občanů v zájmu úspěšného rozvoje Ruska.

Lze vůbec dosáhnout významných strategických cílů v rozdrobené společnosti? Mohou se řešit tyto úkoly s parlamentem, v němž místo produktivní práce soutěží ambice a neplodné půtky?

Lze se důstojně rozvíjet na vratké půdě slabého státu a moci bez vlastní vůle, řízené zvenčí, moci, která ztratila důvěru svých občanů? Odpověď je jasná: samozřejmě, že ne.

V poslední době jsme viděli mnoho zemí, v nichž taková situace otevírala cestu dobrodruhům, převratům a v konečném důsledku anarchii. Všude stejný výsledek: lidské tragédie a oběti, úpadek a zbídačení, chaos, zklamání.

Obavy vyvolává také to, že ve světě, dokonce i v zdánlivě nejvíce prosperujících zemích a stabilních regionech, vzniká stále více nových trhlin a konfliktů na politické, národní, náboženské, sociální půdě.

To vše se napojuje na těžkou migrační krizi, s níž se setkali, například, evropské a další země. Dobře víme, jaké důsledky způsobují tzv. velké otřesy. Bohužel, v naší zemi v minulém století jich nebylo málo.

Blížící se rok 2017 je rokem stého výročí Únorové a Říjnové revoluce. To je významný důvod se znovu podívat na příčiny a samotnou povahu revoluce v Rusku. Úkol nejen pro historiky a vědce – ruská společnost potřebuje objektivní, poctivou, hlubokou analýzu těchto událostí.

Jsou to naše společné dějiny, a chovat se k nim je třeba s respektem. O tom psal vynikající ruský, sovětský filozof Alexej Fjodorovič Losev. "Známe celou trnitou cestu naší země, napsal, víme o únavných letech boje, nedostatku, utrpení, ale pro syna své Vlasti to vše je blízké, nedotknutelné, drahé."

Jsem si jistý, že absolutní většina našich občanů sdílí přesně takový pocit Vlasti a poučení z historie potřebujeme především k usmíření, k upevnění veřejného, politického, občanského porozumění, kterého se nám podařilo dnes dosáhnout.

Je nepřípustné vtahovat rozbroje, zlobu, zášť a hořkost minulosti do našeho dnešního života, spekulovat ve svém vlastním politickém a jiném zájmu na tragédiích, které se dotkly prakticky každé rodiny v Rusku, ať už naši předkové stáli tehdy na kterékoli straně barikády. Je třeba mít na paměti: jsme jednotný lid, jsme jeden národ, a Rusko máme jen jedno.

 

Vážení kolegové!

Smyslem celé naší politiky je péče o lidi, navyšování lidského kapitálu jako hlavního bohatství Ruska. Proto je naše úsilí zaměřeno na podporu tradičních hodnot a rodiny, na demografické programy, zlepšení životního prostředí, zdraví lidí, rozvoj vzdělávání a kultury.

Víte, nemůžu neříct pár slov o tom, co se skutečně děje, co zde máme, čeho jsme dosáhli. Přirozený přírůstek obyvatelstva pokračuje.

Demografové mají takový pojem "koeficient porodnosti", ten v roce 2013 činil v Rusku 1,7, což je více než ve většině evropských zemí. Pro srovnání uvedu: Portugalsko – 1,2, Španělsko a Řecko – 1,3, Rakousko, Německo, Itálie – 1,4, v České republice to bylo 1,5. Jedná se o data za rok 2013. V roce 2015 celková míra porodnosti v Rusku bude ještě trochu vyšší, jen o něco málo, ale přece jen vyšší – 1,78.

Budeme pokračovat se změnami v sociální oblasti, aby se přibližovala k lidem, k jejich potřebám, byla stále modernější a spravedlivější. Sociální odvětví musí přilákat kvalifikované lidi, talentovanou mládež, takže budeme zvyšovat i platy odborníků, zlepšovat podmínky jejich práce.

Podotýkám, že zájem o studium na lékařských a pedagogických školách neustále roste, i když ještě nedávno soutěž o příjetí byla téměř nulová. V roce 2016 se o jedno místo na pedagogické obory ucházelo 7,8 zájemců, a podle údajů posledního přijímání na rozpočtová místa se v roce 2016 na lékařské vysoké školy hlásilo již téměř 28 osob na jedno místo. Lze jen popřát všem mladým profesionálům zdraví a úspěch v jejich práci v budoucnu.

Dobře si vzpomínám, jak jsme svého času diskutovali s kolegy o projektech  rozvoje špičkové lékařské péče, jakož i sítě prenatálních center, která jsme u nás vůbec neměli. Nyní, v roce 2018, jich v Rusku bude již 94.

Takže dnes naši lékaři zachraňují novorozence i v nejtěžších případech. I podle těchto ukazatelů jsme se dostali na úroveň vyspělých zemí.

Podle údajů, ještě z roku 2015, dosahovaly ukazatele kojenecké úmrtnosti v Rusku 6,5 na tisíc živě narozených dětí, a v evropském regionu Světové zdravotnické organizace činil tento ukazatel 6,6, to znamená, že u nás už tehdy byl o něco lepší. Během prvních 10 měsíců roku 2016 se Rusko dostalo na úroveň 5,9.

Za posledních deset let se 15krát zvýšil objem vysocetechnologické lékařské pomoci. Stovky tisíc složitých operací se provádí nejen v předních federálních centrech, ale i v regionálních nemocnicích. Jestliže v roce 2005, kdy jsme zahájili tento program, vysocetechnologickou lékařskou pomoc dostávalo v Rusku 60 tisíc lidí, v roce 2016 už to bude 900 tisíc. Takže je potřeba jít ještě dál. Ale stojí za to porovnat: 60 tisíc a 900 tisíc – rozdíl je to značný.

V příštím roce musíme zavést mechanismy stabilního financování vysocetechnologické pomoci. To umožní dále zvyšovat její dostupnost, zkracovat lhůty čekání na operace.

Celkově vzato, to je třeba rovnou říci, problémy ve zdravotnictví obecně zůstávají, je jich stále ještě velmi mnoho. A především se týkají primární péče. Jejímu rozvoji je třeba věnovat prioritní pozornost.

Občané se často setkávají s frontami, s formálním, lhostejným postojem k sobě. Lékaři jsou přetíženi, je těžké dostat se k požadovanému odborníkovi. Velmi často se stává, že kliniky jsou vybaveny nejmodernějším zařízením, avšak zdravotnický personál jednoduše nemá kvalifikaci, aby ho používal.

Od příštího roku na základě federálních a regionálních zdravotních center a vysokých škol bude zavedena pravidelná rekvalifikace lékařů. Při tom specialista s pomocí vzdělávacího certifikátu si bude moci sám vybrat, kde a jak zlepšit svou kvalifikaci.

Budeme i nadále navyšovat taktéž úroveň informatizace zdravotnictví, aby se pacient mohl komfortně a jednoduše objednat k lékaři, aby se zlepšilo vedení dokumentace. Je třeba osvobodit lékaře od rutiny, od vyplňování spousty zpráv a potvrzení, poskytnout jim více času na přímou péči o pacienty.

Také s pomocí informačních technologií bude výrazně zvýšena účinnost kontroly nad trhem životně důležitých léků. To umožní zbavit se padělků, včetně těch tvařících se jako nové léky, zamezit předražování při nákupech léků pro nemocnice a polikliniky.

V průběhu příštích dvou let doporučuji připojit k vysokorychlostnímu internetu všechny nemocnice a kliniky naší země. Umožní to lékařům i ve vzdáleném městě nebo obci využít možnosti telemedicíny, rychle získat konzultaci kolegů z regionálních nebo federálních klinik.

Chtěl bych na to upozornit Ministerstvo komunikací. Ministr nás ujistil, že tento úkol je naprosto realistický, proveditelný.

Řekl jsem to teď z tribuny, celá země nyní bude tuto záležitost pozorně sledovat.

S ohledem na geografii, obrovská, někdy těžko přístupná území, Rusko rovněž potřebuje dobře vybavenou leteckou záchrannou službu. Již od příštího roku program rozvoje letecké záchrannéu služby pokryje 34 regiony země, které získají finanční prostředky z federálního rozpočtu.

Především je to Sibiř, Sever a Dálný Východ. Na tyto cíle (poslanci o tom vědí, byla to také i vaše iniciativa) bude v roce 2017 na nákup leteckých služeb v rámci projektu rozvoje zdravotního letectva vyčleněno (v druhém čtení by to mělo projít) 3,3 miliardy rublů.

Vážení kolegové! Všude po celé naší velké země  by se děti měly učit v pohodlném, příjemném, moderním prostředí, proto budeme pokračovat v programu rekonstrukce a modernizace škol. U nás by neměly zůstat školní budovy, které jsou v havarijním, zchátralém stavu, nemají základní vybavení.

Je třeba konečně vyřešit problém třetích směn, a poté i druhých. A samozřejmě, musíme nasměrovat další úsilí na zvyšování kvalifikace učitelů. Víte, že od roku 2016 je realizován program zřizování nových míst ve všeobecném školství. Tento program je určen na léta 2016-2025 a počítá s vyčleněním až 25 miliard.

Mimochodem řečeno, všichni dobře víme, že jde především o odpovědnost na regionální úrovni. Ale rozhodli jsme se podpořit regiony v tak důležité oblasti. Celkem v období od let 2016-2019 chystáme vytvořit ve školách 187 998 nových míst.

Při tom nejdůležitější, co zajímá rodiče a učitele, veřejnost, to je, samozřejmě, obsah vzdělávacího procesu, nakolik vzdělávání splňuje dva základní úkoly, o kterých mluvil ještě akademik Lichačev: poskytovat znalosti a vychovávat mravního člověka. On správně usuzoval, že morální základ – to je to hlavní, co určuje životaschopnost společnosti: ekonomickou, státní, tvůrčí.

Rozhodně je důležité zachovat hloubku a základní šířku tuzemského systému vzdělávání. Do školy se znovu vrátil sloh, větší pozornost se začala věnovat humanitárním předmětům.

Ale samotné vyučovací hodiny školního programu k tomu zřejmě nebudou stačit – potřebujeme projekty v divadle, filmu, televizi, muzeích, v internetu, které budou upoutávat mladé lidi, přitáhnou pozornost mládeže k domácí klasické literatuře, kultuře, dějinám.

Ve škole je třeba aktivně rozvíjet tvůrčí invenci, žáci by se měli učit samostatně myslet, pracovat samostatně i v týmu, řešit nestandardní úkoly, klást si cíle a pracovat na nich, aby se to v budoucnu stalo jádrem jejich prosperujícího zajímavého života.

Nyní velmi mnoho experimentů ve škole probíhá, jak v zahraničí, tak i u nás; člověk musí být, samozřejmě, velmi obezřetný s těmito experimenty, ale jít dopředu určitě je potřeba.

Je důležité kultivovat kulturu výzkumné, inženýrské práce. V nejbližších dvou letech se počet moderních dětských technologických  parků v Rusku zvýší na 40, poslouží jako základna pro rozvoj sítě kroužků technického zaměření po celé zemi. K této práci by se měly připojit jak podnikatelé, tak i univerzity, výzkumné ústavy, aby školáci měli jasnou představu: všichni mají rovné příležitosti pro životní start, jejich nápady, myšlenky a znalosti jsou v Rusku žádoucí a oni naleznou uplatnění v ruských firmách a laboratořích.

Jako úspěšné již dalo o sobě vědět vzdělávací centrum pro talentované žáky Sirius. Jsem toho názoru, že potřebujeme celé souhvězdí takových zařízení a doporučil bych hlavám subjektů Ruské federace přemýšlet o vytvoření v regionech středisek podpory nadaných děti, a to na bázi nejlepších vysokých a jiných škol.

Ale spolu s tím, bych zde chtěl něco říci a na něco upozornit. V základech celého našeho vzdělávacího systému by měl ležet hlavní princip: každé dítě, každý teenager je nadaný, je schopen uspět ve vědě, v umění a ve sportu, v povolání a v životě. Odhalení jeho talentu – to je náš s vámi úkol, v tom tkví úspěch Ruska.

Vážení kolegové! Spatřuji v mladé generaci spolehlivý, pevný opěrný bod Ruska v rozbouřeném, složitém 21. století. Věřím, že tato generace je schopna nejen reagovat na výzvy doby, ale i na patřičné úrovni se podílet na tvorbě intelektuální, technologické, kulturní agendy globálního rozvoje.

Není náhoda, že mnoho žáků a studentů se dnes podílí na dobrovolnických projektech, rozvíjí aktivitu v takových důležitých oblastech, jako je péče o nemocné, podpora seniorů, postižených lidí, vzdělání, sport, kultura, etnografie, pátrání v naší historii, péče o přírodu a zvířata.

Zvláštním znakem naší doby je široké zapojení občanů do nejrůznějších charitativních akcí. Výzvy na sociálních sítích, v médiích ke shromažďování finančních prostředků na léčbu nemocných, na pomoc dětem rychle nachází odezvu, a lidé to dělají upřímně, nezištně, jako reakci na pohnutky srdce. Člověk bývá někdy až překvapen, jak lidé s malým jměním rychle reagují na jakousi svou vnitřní potřebu pomoci těm, kdo ji naléhavě potřebuje.

Žádám Společenskou komoru a Agenturu strategických iniciativ, aby se věcně věnovaly podpoře dobrovolnickým a charitativním hnutím, neziskovým organizacím. Vůle a štědrost občanů, kteří se podílejí na takových projektech, tvoří tolik pro Rusko potřebné ovzduší společné věcí, vytváří ohromný sociální potenciál, na nějž musí být nutně poptávka.

Je nutné odstranit všechny překážky pro rozvoj dobrovolnictví, poskytnout všestrannou pomoc také sociálně orientovaným neziskovým organizacím. Základní rozhodnutí pro to již byla přijata. Od příštího roku se pro neziskové organizace, které mají odpovídající zkušenosti, otevírají možnosti, otevírá se přístup k poskytování sociálních služeb, které jsou financovány z rozpočtu.

Rád bych se nyní, vážení kolegové, obrátil na mnohé z vás. Chci, aby mě slyšeli i gubernátoři, i obecní úřady. Prosím vás, abyste, jak se říká, nebyly chamtivý, nedávaly ze zvyku, ze setrvačnosti přednost výhradně státním strukturám, nýbrž maximálně zapojit k naplnění sociálních služeb také neziskové organizace. Pojďme si na rovinu říci, že ti ještě nezhrubly a srdečný vztah k lidem je velmi důležitý. A zkusme společně držet tyto otázky pod zvláštním dohledem.

Všichni máme zájem na tom, aby aktivní vstup neziskových organizací do sociální sféry vedl ke zvýšení její kvality. Nařizuji vládě společně se zákonodárci dokončit vytvoření jasného legislativního rámce pro činnosti NO – vykonavatelů veřejně prospěšných služeb, stanovení požadavků na jejich kompetence, a při tom, samozřejmě, nelze nahromadit další byrokratické překážky. Je třeba ocenit náročný, zainteresovaný, činný postoj občanů.

Ještě jednou chci apelovat na mnohé z vás: neschovávat se v služebních kancelářích, nebát se dialogu s lidmi, vyjít jim vstříc, upřímně a otevřeně mluvit s lidmi, podporovat jejich iniciativy, zejména pokud jde o takové otázky, jako je zvelebování prostředí měst a obcí, zachování historického vzhledu a vytvoření moderního prostředí pro život.

Bohužel, někdy se tyto otázky řeší kuloárně, a když se to tak děje, opravdu je na místě otázka: "Jste si jisti, že to, co nabízíte, opíraje se jen o představy, které se zrodily v služebních kancelářích, že je to to nejlepší řešení? Nebylo by lepší poradit se s lidmi, zeptat se jich, jak chtějí vidět ulice, své dvory, parky a nábřeží, sportovní a dětská hřiště?"

V příštím roce vyčleníme regionům 20 miliard rublů na zvelebování prostředí, včetně měst, která vyrostla kolem velkých podniků, a je zcela zásadní, aby se rozhodování o použití těchto zdrojů účastnili sami obyvatelé, aby určovali, které projekty zvelebení prostředí dostanou prioritu. Žádám o aktivní zapojení do této práce také Všeruskou lidovou frontu, přičemž upozorňuji: je třeba nejen zajistit efektivní kontrolu a s její pomocí usilovat o konkrétní výsledky, které lidi očekávají, ale, samozřejmě, je třeba podpořit občany, kteří jsou ochotni připojit se k projektům zvelebování obcí. Je důležité, aby se občanská společnost aktivně podílela i na řešení takových úkolů, jako je zlepšování environmentální legislativy, zachování vzácných druhů zvířat a rostlin, vytváření humánního systému zacházení se zvířaty bez domova.

Příští, 2017 rok je vyhlášen Rokem životního prostředí. Ukládám vládě připravit program uchování unikátních přírodních symbolů Ruska, jako je Volha, Bajkal, jako jsou na Altaji.

Po celé zemi je třeba provádět úklid kontaminovaných území, likvidovat skládky, v něž se proměnilo okolí mnoho obcí, právě jsme o tom mluvili s aktivisty Všeruské lidové fronty. To je problém nejen velkých měst, ale i vesnic a osad.

Dále, v Moskvě a Petrohradu již běží rozsáhlé programy na podporu modernizace silniční sítě. Od příštího roku začneme tyto projekty i v dalších velkých městech a městských aglomeracích, kde žije asi 40 milionů lidí. Za dva roky zde musí být uvedena do pořádku nejméně polovina silnic. Teď se tím nebudu zabývat podrobněji, rozhodnutí je přijato, odpovídající prostředky naplánovány, zbývá jen efektivně pracovat.

Potřebnou pozornost budeme rovněž věnovat nejdůležitějším federálním trasám a budování objektu celonárodního významu – Krymského mostu, jeho výstavba pokračuje podle plánu.

Vážení kolegové, před dvěma lety jsme narazili na vážné ekonomické výzvy, na nepříznivou konjunkturu na světových trzích, na sankce, jimiž se nás snažili přimět, abychom tančili, jak se u nás říká, podle toho, jak někdo píská, abychom nedbali na naše základní národní zájmy. Nicméně, opakuji, hlavní důvody zbrzdění ekonomiky spočívají především v našich vnitřních problémech. Především jde o nedostatek investičních zdrojů, moderních technologií, odborných kádrů, slabší rozvoj konkurence, nedokonalé podnikatelské prostředí. Nyní se pokles v reálném sektoru ekonomiky zastavil, jsou dokonce náznaky menšího průmyslového růstu. Ale víte, že jestliže jsme měli v loňském roce pokles HDP kolem 3,7 procenta, tak si myslím, že v tomto roce bude zanedbatelný. Za 10 měsíců roku 2016 růst [průmyslové výroby] činil 0,3 procenta, a předpokládám, že to tak přibližně zůstane.

Důležitou roli sehrály programy na podporu řadu průmyslových odvětví, jakož i trhu nemovitostí. I o tom teď řeknu, protože máme příznaky růstu průmyslové výroby, malého, ale trend je pozitivní, je očividné, že ho musíme udržet.

Tak tedy, o trhu s byty. V roce 2015 bylo uvedeno do provozu více než 85 milionů čtverečních metrů obytné plochy. Toto je rekordní ukazatel za celou historii země.

Zde je velmi důležité, aby tyto byty byly realizovány, pochopitelně, a je třeba zvyšovat kupní sílu obyvatelstva. Taky o tom řeknu v souvislosti s našimi programy na podporu hypoték.

Budeme pokračovat v poskytování adresné pomoci těm odvětvím ekonomiky, které se zatím potýkají s negativní konjunkturou. Už jsem mluvil o tom, že vidíme náznaky, skromného, ale přece jen růstu, v oblasti průmyslové výroby.

V automobilovém průmyslu máme celkově mírný pokles, ovšem v produkci nákladních automobilů jde o růst ve výši 14,7 procenta, ve třídě osobních vozů pro komerční účely máme růst 2,9, autobusy zaznamenaly růst o 35,1 procenta. V železničním strojírenství činí růst 21,8 %, nákladní vagóny – 26 %. Velmi dobrou dynamiku vykazuje růst výroby strojů a zařízení pro zemědělství – 26,8 procenta. V lehkém průmyslu je také pozitivní dynamika.

Zajistili jsme makroekonomickou stabilitu, což je velmi důležité, zachovali jsme finanční rezervy. Nesnížily se, ale dokonce povyrostly devizové a zlaté rezervy Centrální banky. Jestliže k 1. ledna 2016 to bylo 368,39 miliardy dolarů, nyní je to 389,4, čili téměř 400 miliard. Zde je dynamika taky pozitivní.

Očekáváme, že na konci letošního roku výrazně klesne inflace, bude to pod 6 procent. Také zde bych se rád opřel o čísla. Pokud si vzpomínáte, inflace v roce 2015 činila 12,9 procenta. Doufám, že letos nepřekročí šest procent, bude někde kolem 5,8. Dynamika, jak je patrno, pozitivní, dokonce výrazně pozitivní.

Připomenu, že nejnižší inflace byla zaznamenána v roce 2011, bylo to 6,1 procenta. Zopakuji ještě jednou, že v letošním roce může být i menší. To znamená, že v příštím roce můžeme opravdu dosáhnout stanoveného cíle, a to 4 procenta. To jsou velmi dobré předpoklady pro to, abychom na základě zdravé ekonomiky dosáhli podstatného růstu.

Chci však zdůraznit: stabilizace neznamená automaticky přechod k udržitelnému vzestupu. Pokud nevyřešíme základní problémy ruské ekonomiky, nespustíme naplno nové růstové faktory, pak můžeme léta zůstat v blízkosti nuly, a to znamená, že se budeme muset neustále krčit, šetřit, odkládat na později náš další rozvoj. Tohle si dovolit nemůžeme. 

Existuje i jiná cesta, předpokládající jasné stanovování cílů a jejich etapové, systémové dosažení. Právě takový přístup nejednou přinášel významné pozitivní výsledky, a to v dostatečně krátké době. 

Tak, svého času se zdálo, že problémy v zemědělství budou existovat málem věčně. Víme, jak se o tom mluvilo a jak se kvůli tomu zlobili naši zemědělci, když se o zemědělství hovořilo jako o jakési černé díře: ať tam nasypeš peněz kolik chceš, žádný výsledek stejně nebude. Ale ne, vypadá to, že vše lze uspořádat jinak. Našli jsme ověřená řešení, přijali státní program, vytvořili flexibilní systém podpory zemědělců, a dnes je zemědělsko-průmyslový komplex úspěšným odvětvím, který živí zemi, a získává mezinárodní trhy.

V tomto případě zafungovalo, jak se u nás lidově říká, že všechno zle je k něčemu dobré. Naši tzv. partneři zavedli sankce, o kterých jsem se zmínil, my jsme přijali odvetná opatření. No a pomohli na domácím trhu naším výrobcům zemědělské produkce. Ale oni by neměli zapomínat, že to nemůže a zřejmě ani nebude trvat věčně a také spotřebitel potřebuje konkurenční prostředí na trhu, takže tuto příznivou situaci, která se dnes vytvořila, je třeba, samozřejmě, využít v plné míře.

Vývoz zemědělské produkce, o kterém jsem se již zmínil, nám přináší dnes víc než prodej zbraní. Ještě nedávno, zřejmě, tohle jsme si nedokázali ani představit. Už jsem o tom veřejně mluvil, ale mohu to ještě jednou z této tribuny zopakovat. Mimochodem, v oblasti vývozu zbraní udržujeme taktéž dostatečně solidní pozice: v roce 2015 na zahraničním trhu bylo jich prodáno za 14,5 miliardy dolarů, a zemědělských produktů přes 16 miliard, přesněji 16,2. V letošním roce očekáváme ještě více, bude to pravděpodobné 16,9, což je velmi dobře. Sluší se za to poděkovat pracovníkům v zemědělství.

V rozvoji zemědělství hodně záleží na regionech. Jsem toho názoru, že je třeba dát jim větší nezávislost v určování priorit při využívání federálních dotací na podporu zemědělsko-průmyslového komplexu, a samotný jejich objem spojit s nárůstem orné půdy, zvyšováním výnosů, dalšími kvalitativními ukazateli efektivity výroby, a tím vytvoří motivaci pro uvedení do oběhu ležící ladem zemědělské půdy a zavádění moderních zemědělských technologií.

Rád bych zde zdůraznit: pokud dáváme více samostatnosti ve využívání finančních prostředků z federálního rozpočtu, federální podporu, pak také odpovědnost regionů za výsledky a efektivní investování získaných prostředků, za posilování vlastní ekonomické základny, řešení problémů v sociální oblasti, bytovém a komunálním hospodářství by se měla zvýšit.

Dále: k tomu, aby se u našich farmářů objevily nové příležitosti pro vstup na trh, je třeba věnovat zvláštní pozornost podpoře zemědělské kooperace. Prosím začít se zabývat touto otázkou jak ministerstvo zemědělství, tak i banku Rossel’chozbank, Rosagroleasing, stejně jako Korporaci pro rozvoj malého a středního podnikání; v následujícím roce navýšíme její kapitál o téměř 13 miliard rublů.