„Je to povídání o tom, jak jeden druh změnil planetu…” takhle začíná nová agitka předložená týmem OSN sponzorovaných vědců. Webová stránka spojená s tímto „krátkým filmem“ uvádí, že byla spuštěna „výzkumníky a komunikátory z určité vůdčí vědecko-výzkumné instituce o trvalé globální udržitelnosti.“ Ten film sám se drží těch samých starých únavných scénářů, které jsme už tolikrát slyšeli z úst propagandistů neo-eugeniky: příliš mnoho lidí, smrskávající se ledové příkrovy, rostoucí hladiny moří a celý ten zbytek. A řešení pro veškerou tu zkázu a hrůzu? Samozřejmě, že globální vláda.

Tuto „vůdčí vědeckou instituci“ zmíněnou na webové stránce lze spatřit na stránce zdrojů, jmenovitě: Stockholmský environmentální institut, Program geosféry a biosféry Stockholmské university a další organizace propagující globální vládu.

Vedoucí vědci zapojení do agitačního happeningu „Planeta pod tlakem“ – z nichž jedna účastnice nedávno prohlásila, že zpochybňování „klimatické změny“ se rovná těžké duševní chorobě – tento krátký film vystavují na prominentním místě na své webové stránce a teď volají po globální vládě, aby zamezili tomu vzedmutí „lidmi způsobených klimatických změn“.

Součástí Deklarace o stavu planety vydané touto OSN podporovanou organizací shromažďující vědce z vysokých míst protlačujících myšlenku globální vlády je i volání po „Systému správy nad Zemí“. V této deklaraci se píše:

„Vlády musí přistoupit k akcím na podporu institucí a mechanismů, které zlepší koherenci, zrovna tak jako přinesou i integrovanou politiku a akce ve všech sociálních, ekonomických a environmentálních pilířích. Současný stav pochopení podporuje vytvoření Rady trvale udržitelného rozvoje v rámci systému OSN, aby tato integrovala sociální, ekonomické a environmentální politiky na globální úrovni. Rovněž existuje silná podpora posílení globální vlády začleněním občanské společnosti a tvorby rozhodnutí v businessu a průmyslu na všech úrovních.“

Na všech úrovních. Mezi opatřeními vyžadovanými pro „posílení“ globální správy je uvedeno: „Pokračování ve výzkumu nových oblastí poznání, jako je teoretický i aplikovaný výzkum ve vědách o chování (…).“

V oddělené politické instruktáži, kterou poskytla agitka nadepsaná Transformace vlády a institucí pro Planetu pod tlakem tito iniciátoři opět otevřeně protlačovali vznik globální vlády, když pod nadpis napsali „Příprava globální vlády pro Teplejší svět“:

„Institucionální rámec na globální úrovni je zjevně mizerně připraven, aby si poradil s důsledky masivní globální změny, která ovlivní takové hlavní systémy jako potraviny, vodu, energii, zdravotnictví a migraci, i jejich vzájemné interakce. Zatímco probíhající masivní změny, např. v hladině moří, nemusí být hned zjevné, budoucí nebezpečí lze minimalizovat, pokud se institucionální reformy naplánují a vyjednají už dnes. Je tudíž třeba, aby se klíčovou starostí systému OSN a jeho správy staly programy globální adaptace.“

Planeta pod tlakem se ukázala být pravým festivalem návrhů na globální vládu. Jedno ze sezení této konference neznamená o nic míň než čtyři sezení věnovaná nápadům na využití ekologických kalamit, ať už fingovaných nebo ne, k urychlení vzniku globální vlády.

Risk governance of slow-developing, catastrophic risks (Správa pomalu se rozvíjejících rizik nebezpečných katastrof)

Mrs. M-V. Florin1; 1 International Risk Governance Council, Switzerland

Organizing Science to Address Transboundary and Global Environmental Threats (Organizační věda k řešení přeshraničních a globálních environmentálních hrozeb)

Prof. P. Haas1; 1 University of Massachusetts Amherst, USA

Exploring the global context of science-policy integration for effective management of environmental risks (Prozkoumání globálního kontextu integrace vědecké politiky k efektivnímu managementu environmentálních rizik)

Dr. L. van Kerkhoff1; Prof. H. Berry2; 1 The Australian National University, Australia 2 University of Canberra, Australia

Geoengineering, Governance and Social-Ecological Systems – Some Critical Reflections (Geoinženýring, vláda a sociálně-ekologický systém – určité kritické reflexe)

Dr. V. Galaz1; 1 Stockholm Resilience Centre, Sweden

Catalysing improved global governance for sustainability and sustainable development:  some lessons from experience and principles for improved science policy engagement (Katalýza vylepšoávní globální vlády pro trvalou udržitelnost a udržitelný rozvoj: určitá poučení ze zkušeností a principů ke zlepšování začlenění vědecké politiky)

Prof. S. Hatfield-Dodds1 , 2; Dr. P. Olsson3; Dr. M. Janssen4; 1 CSIRO, Australia 2 Australian National Unveristy (ANU), Australia 3 Stockholm Resilience Centre, Sweden 4 Arizona State Univeristy (ASU), USA

Nezapomeňte, že tohle je jen příklad. Člověka všechna tahle přibývající volání po světové vládě otráví. Člověk je ještě unavenější z důvodů, které pro to předkládají: globální klimatická změna. Bylo už samozřejmě vyčerpávajícně dokumentováno, že pokud je klimatu něco konstantního, tak skutečnost, že klima se konstantně mění. Navíc myšlenka na světovou vládu je daleko starší než nějaké šílenství s globálním oteplováním, které teď elita vybalila. Jak uvedla pionýrská organizace celého toho globálního eko-fašistického převratu Římský klub už ve své „ První globální revoluci“:

„Když hledáme nového nepřítele, co by nás sjednotil, docházíme k myšlence, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatku vody, hladu a atd. by byly odpovídajícím návrhem.“

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: www.prisonplanet.com