Stanislav Novotný se ptá Ivana Noveského, proč za současnou energetickou krizi může vláda minulá i současná. (Foto: Youtube)


MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Karel Havlíček
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu
a ministr dopravy

V Praze dne 16. prosince 2021

Č. j.: MPO 636231/21/41100/01000

Vážení,

pan premiér mě z důvodu věcné příslušnosti oblasti energetiky pověřil odpovědí na Váš dopis ze dne 6. prosince 2021, ve kterém se na něj, předsedy poslaneckých klubů parlamentních stran a předsedy parlamentních a neparlamentních stran obracíte s nabídkou pomoci při řešení situace vysokých cen energie.

Velice si vážím Vámi deklarovaného zájmu o tuto oblast a chtěl bych Vás ujistit, že si plně uvědomujeme závažnost nastalé situace včetně jejích možných důsledků. Na celou problematiku je však potřeba nahlížet v širších souvislostech, neboť podmínky nejsou ve všech státech Evropské unie (EU) stejné. Dlouhodobé kontrakty na plyn skutečně zajišťují dlouhodobější cenovou stabilitu, což se projevuje příznivě v dobách podobných současné, kdy ceny plynu na krátkodobých trzích výrazně rostou, negativní dopad ovšem mají na cenovou hladinu v případě opačném, tj. když ceny plynu na krátkodobých trzích rychle klesají, jako tomu bylo např. v první polovině uplynulého roku. Ovšem v případě, že stát zprivatizoval všechny plynárenské subjekty, nemůže za ně, pokud by o to samotní privátní obchodníci s plynem neměli zájem, takovéto smlouvy uzavírat. Stát v takovém případě maximálně může, pokud by o to zmíněné subjekty zájem projevily, poskytnout případným jednáním dotčeného obchodníka s plynem s producentem s cílem uzavření dlouhodobé smlouvy politickou a diplomatickou podporu. Takovým možnostem je vláda České republiky nakloněna a je připravena je případně podpořit.

Rád bych zdůraznil, že trhy s elektřinou i plynem jsou v České republice na základě požadavku legislativy EU plně liberalizované. Opětovná regulace minimálně části trhů s elektřinou a plynem je tak možná pouze změnou legislativy EU. V opačném případě bychom se jako stát mohli dostat do rozporu s právem EU a vystavit se tak vytýkacímu řízení a následným sankcím ze strany Evropské komise. Znovuzavedení regulace komodity je idea, o níž se sice diskutuje, ale diskuse v této oblasti jsou v současnosti pouze ve stádiu úvah. Pokud jde o regulaci cen dodavatele poslední instance jiným způsobem než pouze věcnou regulací, je to v teoretické rovině možné, ale v takovém případě by hrozilo reálné riziko, že žádný subjekt by neměl zájem o to stát se – v případě ceny regulované formou maximálních cen, které by nereagovaly na aktuální situaci na trhu – dodavatelem poslední instance, což by vážně ohrozilo základní prioritu státu zajistit ive zmíněné složité situaci konečným zákazníkům nepřerušené dodávky energií.

Odpoutání cen elektřiny od burzovních cen se za současné situace jeví jako nereálné. I státem většinově vlastněná společnost ČEZ, a. s., má cca 30 % privátních akcionářů, kteří by mohli firmu úspěšně zažalovat za prodej vyrobené elektřiny za cenu nižší, než by ji společnost ČEZ, a. s., mohla prodat např. zahraničním zájemcům.
Pokud jde o ochranu odběratelů, zejména pak těch v postavení spotřebitele, ujišťují Vás, že k ní Ministerstvo průmyslu a obchodu přistupuje s maximální důležitostí a výrazně k ní přispělo např. prostřednictvím ustanovení, která zvyšují ochranu zákazníků v postavení spotřebitele a regulují zprostředkovatelskou činnost v rámci novely č. 362/2021 Sb. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Tato novela nabyde účinnosti k 1. lednu 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je členským státem EU, musí její energetická legislativa v drtivé většině svého obsahu vycházet z příslušné legislativy EU. Konkrétní podoba implementace této legislativy je prakticky kontinuálně diskutována s odbornou veřejností.

Proto se ani v případě Vašich návrhů, pokud budou představeny v konkrétnější podobě a budou odrážet výše uvedené skutečnosti, nebráníme – pokud o to projevíte zájem – jejich možné vzájemné konzultaci. V takovém případě prosím kontaktujte náměstka pro řízení sekce energetiky Ing. et Ing. Reného Nedělu.

S pozdravem

Vážená paní Alena Vitásková
předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové

Vážení pánové Hynek Beran
nezávislý expert v energetice

Vladimír Štěpán
nezávislý konzultant v energetice

Ivan Noveský
konzultant v oblasti energetiky a finanční gramotnosti

Jiří Chvojka
zakladatel Spolku proti nemravným cenám energií korespondenční adresa: jiri.chvojka@extender.cz

Dopis ministra Havlíčka