Stanovisko Revizní komise České lékařské komory.

Na blozích se nám rozšířil takový nešvar. Někteří blogeři (ctihodný lékař a přítel, vážený filosof a letitý rodinný přítel) i jiní, mě veřejně označují za manipulátora, dezinformátora, fanatika a populistu (či píší ještě něco peprnějšího, např. „Hnízdil není sice vůl, ale žije v prasečáku“… „rady Hnízdila a jeho přátel ze Zdravého fóra mají za důsledek nemocné a mrtvé“). Ve spravedlivém rozhořčení nejsou osamocení. V březnu 2021 na mě byla podána stížnost Revizní komisi ČLK. Mimo řady odkazů na moje výroky a vystoupení se v ní píše:

„MUDr. Jan Hnízdil – využívajíc (zřejmě lze říct i „zneužívajíc“) své popularity a mediální atraktivnosti, soustavně nabádá k postupům, které jsou v přímém rozporu s tím, co by česká veřejnost měla dodržovat v rámci zachování zdraví svého a svých spoluobčanů. Tyto postupy se opírají o pravidla stanovená Světovou zdravotnickou organizací a jsou dodržovány a uplatňovány drtivou většinou lékařské obce. Naproti tomu MUDr. Jan Hnízdil svou profesní nekompetentností vědomě či nevědomě přispívá k prodlužování průběhu epidemie, když veřejně doporučuje postupy, které jsou v rozporu s ustanoveními Etického kodexu ČLK. Pokud by se jednalo o lékaře z „Horní Dolní“ nejspíš by nad dopadem takových prohlášení bylo možné mávnout rukou. MUDr. Hnízdil však není lékařem z „Horní Dolní“, jeho slova souhlasně rezonují u – nikoliv nepodstatné – části české veřejnosti. Svým jednáním tak přímo porušuje ustanovení Etického kodexu ČLK… Podávám proto stížnost proti chování MUDr. Jana Hnízdila a žádám ČLK, aby adekvátním způsobem zasáhla. MUDr. Jan Hnízdil buď NEMÁ vystupovat coby člen ČLK (a pak nechť si kdekoliv vystupuje podle svého uvážení, ale už nikoliv jako lékař ve smyslu tohoto pojmu vnímaného ne- lékařskou veřejností a samozřejmě nikoliv jako člen ČLK) a nebo MÁ vystupovat coby člen ČLK (a pak nechť respektuje vnitřní pravidla a kodexy ČLK). S pozdravem. Ing. Roman Zeman, Vídeň.“

Revizní komise ČLK shledala podnět důvodným a uložila jeho prošetření Oblastnímu sdružení ČLK Prahy 2. To mě vyzvalo k vyjádření, v němž uvádím:

„Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 3. 5. 2021 jsem obdržel Vaši žádost o vyjádření ke stížnosti pana ing. Zemana, týkající se mého údajného porušení lékařské etiky (č. j. 21/77-001/0216). Ke stížnosti sděluji:

– pan ing. Zeman nikdy nebyl mým pacientem a tedy jsem jej nikdy nemohl diagnosticky ani terapeuticky poškodit

– ve své praxi používám výlučně postupy založené na EBM

– za moji lékařskou praxi vůči mě nebyla vznesena žádná stížnost pacienta, ať už na lékařský postup či chování, nikdy jsem nebyl kázeňsky řešen žádnou profesní institucí

– moje názory na řešení Covid vycházejí z petice lékařů, na níž jsem se podílel s desítkami renomovaných kolegů, je argumentačně přesvědčivě doložená, podepsalo ji přes 78 000 občanů: https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_kriz Tuto petici dne 30. 3. 2021 projednal a jednomyslně přijal Petiční výbor Poslanecké sněmovny PČR, její prezentace je dostupná na webu sněmovny: https://videoarchiv.psp.cz/playa.php?cast=298

– názory na řešení problematiky Covid prezentuji kultivovaným způsobem, v souladu s principy demokracie, svobody slova, plurality názorů a etikou lékaře. Jsem pevně přesvědčený, že jsem se žádného profesního ani etického pochybení nedopustil.

– stěžovatele si též dovoluji odkázat na text ředitele právní kanceláře JUDr. Macha, publikovaný v posledním čísle Tempus medicorum pod výmluvným názvem: „Lékaře nelze disciplinárně postihovat za mediálně šířený názor, byť odborně zjevně nesprávný.“
S pozdravem. MUDr. Jan Hnízdil, Praha 3. 5. 2021“

Stanovisko Revizní komise přišlo obratem:

„RK provedla v souladu s Disciplinárním řádem ČLK šetření, při kterém konstatuje, že MUDr. Jan Hnízdil ve svých vystoupeních a textech projevuje svůj názor, na který má v právním státě plné právo, byť tento není v souladu se současným míněním většiny odborné veřejnosti, ni s oficiálním stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR (ni RK!). Podle Etického kodexu ČLK lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí. MUDr. Hnízdil prezentuje své názory a své mínění – nutno vzíti v potaz i skutečnost, že v současné době není stoprocentně jisté a prokázané, že vše, co uvádí, je chybné, resp. nepravdivé, to ukáže až budoucnost. MUDr. Hnízdil ve svých vystoupeních vystupuje jako fyzická osoba, nikoliv jménem ČLK….

Na základě uvedených skutečností RK konstatuje, že MUDr. Jan Hnízdil neporušil žádnou z povinností uložených mu zákony či jinými právními předpisy ani žádnou z povinností stanovených mu řády komory a nedopustil se ani disciplinárního provinění a není důvodu proti němu zahajovat disciplinární řízení. Prof. MUDr. Sergej Zacharov, PhD, předseda RK OSL ČLK Praha 2“

Věnováno váženému kolegovi a příteli MUDr. Radkinu Honzákovi, filosofovi a příteli Mgr. Jakubu Jirsovi, Ph.D. a jiným…

Jan Hnízdil, prasečák, Horní Dolní