Deklarace právníku za dodržování základních práv občanů České republiky zaručených Listinou základních práv a svobod a za obnovu principů demokratického právního státu. (Foto: Wikimedia / ilustrační)

My, níže podepsaní právníci, tímto deklarujeme a svým podpisem stvrzujeme, že:

 1. Vyzýváme současného i budoucího ministra zdravotnictví, a potažmo vládu České republiky, aby neprodleně ukončili praxi zásadního omezování základních práv a svobod formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jež jsou nadto opakovaně vydávána v rozporu se zákonem.
  Ministr zdravotnictví nemůže být jediným pánem nad základními právy a svobodami občanů České republiky. Všichni členové vlády ČR jsou povinni respektovat zákonná omezení a neporušovat je opakovaným vydáváním omezujících opatření, která pravidelně Nejvyšší správní soud označuje za nezákonná. Vládu ČR rovněž vyzýváme, aby před uvalením jakéhokoliv dalšího omezení byla nejdříve provedena analýza aktuální epidemiologické situace a skutečného dopadu dosud vydávaných opatření pro epidemiologickou situaci na území České republiky. Ruku v ruce s tím však musí být provedena důkladná analýza negativního dopadu opatření na fyzické, psychické i sociální zdraví občanů naší země a jejich ekonomické zátěže pro soukromý i veřejný sektor.
 2. Vyzýváme vládu ČR i poslance Poslanecké sněmovny k okamžitému ukončení nouzového stavu, jehož vyhlášení je v rozporu s právním řádem a který nemá pro řešení současné epidemiologické situace žádný přínos.
  Jsme přesvědčeni, že vyhlášení nouzového stavu na území celé České republiky usnesením vlády č. 1065 ze dne 25. 11. 2021 je nedůvodné a jím zavedená omezení nepřispívají k řešení současné epidemiologické situace, případně je jejich přínos vysoce pochybný. Vyhlášení nouzového stavu je dle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, výjimečným institutem, jehož zavedení je možné pouze v případě naplnění podmínky bezprostředního ohrožení života a zdraví českých občanů. Dle našeho názoru není v době, kdy pandemie onemocnění covid-19 vyhlášená WHO trvá již více než 20 měsíců v žádném případě naplněna zákonná podmínka bezprostřednosti ohrožení klíčových hodnot chráněných tímto zákonem. Omezení práv vyhlášená výše specifikovaným usnesením vlády považujeme za zbytečná a nepřínosná z hlediska zákonem chráněného zájmu, a tedy i za nezákonná.
 3. Důrazně žádáme Poslaneckou sněmovnu České republiky, aby ukončila stav pandemické pohotovosti a neprodlužovala účinnost zákona 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii (dále jen „pandemický zákon“), neboť se jedná o legislativní paskvil, odporující ústavnímu pořádku naší země, jenž nadto naprosto nedůvodně rozšiřuje možnost plošně omezovat základní ústavně zaručená práva a svobody občanů formou opatření obecné povahy. Ministrovi zdravotnictví uděluje zcela nepřiměřené kompetence, přičemž vylučuje jakoukoliv účinnou kontrolu jeho rozhodnutí ze strany moci zákonodárné i soudní.
  Jsme hluboce přesvědčeni, že je nejvyšší čas opustit jeden z nejostudnějších právních předpisů vydaných v historii samostatné České republiky. Pandemický zákon přinesl flagrantní narušení principu dělby moci a jeho přijetí znamenalo citelný zásah do samotných základů demokratického právního státu v naší zemi. Proto s nejvyšší naléhavostí žádáme vládu ČR, aby nenavrhovala prodloužení účinnosti tohoto právního předpisu, a Poslaneckou sněmovnu, aby případný návrh v tomto smyslu odmítla. Žádáme rovněž, aby Poslanecká sněmovna ukončila stav pandemické pohotovosti. Současně apelujeme na to, aby pandemický zákon nebyl nahrazen obdobným právním předpisem. Jakákoliv norma zakládající nepřiměřené pravomoci pro jednu jedinou osobu bez účinné možnosti, byť i dodatečné, revize ze strany zákonodárného orgánu, je nepřípustná. Současně požadujeme, aby byla zaručena možnost účinného soudního přezkumu jakéhokoliv zásahu výkonné moci do základních práv a svobod občanů naší země.
 4. Vyzýváme vládu ČR, aby s okamžitou platností zrušila veškerá účinná mimořádná i krizová opatření a šikanózní kontroly jejich dodržování, a to až do doby provedení důkladné analýzy přínosu těchto opatření pro vývoj epidemiologické situace na našem území a jejich negativních dopadů na životy, zdraví a ekonomickou situaci občanů České republiky (risk/benefit analýza).
  Na základě našich zkušeností, jakož i na základě konzultací s předními odborníky z mnoha různých odvětví, jsme přesvědčeni, že tzv. protiepidemická opatření přinášejí minimální či spíše žádný benefit ve vztahu k vývoji epidemiologické situace v ČR, přičemž škody na životech, zdraví, ekonomice, sociální, kulturní a vzdělávací sféře dopadající zejména na podnikatele a živnostníky a jejich zaměstnance lze již dnes označit za nedozírné. Jsme hluboce přesvědčeni, že čím dříve ukončíme jejich účinnost, tím méně negativních následků způsobíme.
 5. Vyzýváme vládu ČR, aby okamžitě zrušila veškerá opatření, omezující právo dětí a mladých lidí na vzdělání na všech úrovních vzdělávacího systému. Máme k dispozici řadu důkazů o tom, že omezení vztažená na děti (testování ve školách, omezení výuky, diskriminace neočkovaných dětí, nátlak na očkování apod.) mají mizivý či vůbec žádný vliv na současnou epidemiologickou situaci a neovlivní její vývoj, způsobují však zcela drastický dopad na fyzické, psychické i sociální zdraví nejbezbrannější části naší společnosti – našich dětí.
  Soudy opakovaně potvrzují, že tzv. karantény, jimiž krajské hygienické stanice zasahují do práv dětí a mladých lidí na vzdělání, jsou nařizovány nezákonně. Psychologové dlouhodobě varují před zásadními dopady restrikcí ve školách na zdraví dětí. Lékaři i data potvrzují, že dnes existující opatření mají buď žádný, nebo mizivý a sporný přínos pro řešení epidemiologické situace v ČR. Je povinností nejen právníků, ale i pedagogických pracovníků, rodičů i ostatní dospělých chránit zdraví našich dětí a jejich přístup ke vzdělání
 6. Důrazně protestujeme proti vydání vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 u osob starších 60 let, osob vykonávajících vyhláškou specifikované profese, jakož i u mladých lidí, připravujících se na výkon určitých profesí. Vyzýváme budoucího ministra zdravotnictví, aby tuto vyhlášku zrušil.
  Vyhláška č. 466/2021, kterou se novelizuje vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, je zcela nepřijatelná z celé řady důvodů. Jeden z nich je procesní – vyhláška významně zasahující do základního práva na nedotknutelnost osoby byla přijata vládou v demisi, bez odůvodnění, bez připomínkového řízení. Dalšími důvody jsou zjevná nepřiměřenost a nedůvodnost uložení povinnosti vybraným osobám nechat se očkovat proti onemocnění covid-19. Tato povinnost je rozporu s účelem povinného očkování dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, neboť není naplněna podmínka, že toto očkování brání šíření nemoci. Vyhláška také nepočítá s vyšetřením imunity, přestože dle uvedeného zákona se očkování neprovede u osob imunních. Naopak vyhláška zavádí opakování dávek očkování dle souhrnu údajů o přípravku, tedy dle úvahy výrobce vakcíny, na kterého se fakticky přenáší rozhodování o rozsahu zásahu do fyzické integrity osob. Zároveň tento výrobce ani stát nenese plnou odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou očkováním proti covid-19. Žádáme budoucího ministra zdravotnictví, aby v souladu s opakovanými sliby jeho samotného i dalších představitelů nové vládní koalice o tom že očkování nebude povinné, tuto vyhlášku zrušil v plném rozsahu a aby povinné očkování proti nemoci covid-19 neinicioval ani v budoucnu vůči kterékoliv skupině osob.
 7. Vyzýváme současného i budoucího ministra zdravotnictví, a potažmo vládu ČR, aby neprodleně ukončili jakékoliv znevýhodňování a diskriminaci občanů, kteří nepodstoupili očkování proti covid-19, a aby se zdrželi všech forem nátlaku k podstoupení tohoto očkování, zejména v případech, kdy není jednoznačně prokázáno, že by očkování představovalo pro konkrétní skupinu lidí výrazně větší přínos než rizika (risk/benefit analýza). To se týká v první řadě zdravých dětí.
  Podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně je možné provést zákrok v oblasti péče o zdraví pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Svobodné rozhodnutí je vyloučeno v případě stupňujícího se nátlaku v podobě masivního vyloučení ze společenského života a znevýhodnění lidí, kteří nepodstoupili očkování proti covid-19. Tento nátlak je navíc iracionální – neočkovaní lidé nejsou považováni za „bezinfekční“, i kdyby měli aktuální PCR test nebo dostatek protilátek. Na druhou řada předních odborníků upozorňuje na to, že očkování nepředstavuje bezinfekčnost a že zvýhodněním očkovaných bez nutnosti se testovat vláda vědomě šíří nákazu. Za zvlášť alarmující a v rozporu s nejlepším zájem dítěte považujeme nátlak na očkování zdravých dětí, přestože Ministerstvo zdravotnictví nezajistilo zpracování žádné analýzy, která by u těchto dětí prokazovala, že výhody očkování převažují nad jeho riziky.

13. prosince 2021

Zdroj: deklaracepravniku.cz