Vážený pane řediteli, žádám povinný subjekt v souladu s §2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací: 1. Jméno, příjmení a funkce osoby, která opakovaně rozhodla o neodvysílání dokumentů osobně doručených aktivisty do budovy ČT ve dnech 11. září 2009, 11. září 2010 a 11. září 2011, týkajících se událostí z 11. září 2001. Pokud bylo takových osob více, pak jména, příjmení a funkce všech těchto osob, které se na rozhodnutí o neodvysílání přímo i nepřímo podílely a seznam úkonů, které v této věci jednotlivé osoby provedly.


Jednalo se mj. o tyto dokumenty, doručené na datovém nosiči: 9/11 – Press for TruthTruth – The Architecture of DestructionSteven Jones – Lifting The FogZero an investigation into 9/11Loose Change 2nd Edition Recut a další.

2. Sdělení zákonných důvodů pro neodvysílání a informaci, zda jste byl Vy, nebo tehdejší ředitel televize o rozhodnutí tyto dokumenty neodvysílat informován, a pokud ano, kdy se tak stalo.

3. Sdělení zákonného důvodu, pro který jsou (až do této chvíle) informace o vědecky podložených argumentech a objektivních skutečnostech odporujících a vyvracejících oficiální verzi (jež neodvysílané dokumenty sumarizují), potlačeny ve vysílání České televize. Pokud by v tomto případě mělo jít o porušení zákona o České televizi, žádám také o citaci konkrétního ustanovení tohoto zákona, které by bylo porušeno, pokud by uvedené dokumenty byly odvysílány.

4. Sdělení jiných důvodů, pro které jsou (až do této chvíle) informace o vědecky podložených argumentech a objektivních skutečnostech odporujících a vyvracejících oficiální verzi (jež neodvysílané dokumenty sumarizují), potlačeny ve vysílání České televize. Pokud by v tomto případě mělo jít o porušení Kodexu České televize, žádám také o citaci konkrétního ustanovení těchto pravidel, které by byly porušeny, pokud by uvedené dokumenty byly odvysílány.

Chtěl bych Vás upozornit, že na opakované a před nezávislým arbitrem snadno prokazatelné porušení zákona o České televizi, jakož i Kodexu ČT, k němuž naposledy došlo odvysíláním pořadu „Jak vyrobit paniku“ dne 5. března 2013 na ČT2 (který si bral na mušku právě některé z neodvysílaných dokumentů, čímž byla porušena zásada vyváženosti), podám znovu podnět Radě ČT a RRTV.

V případě, že budou Rady (také opětovně) ignorovat, bagatelizovat či popírat vědecky prokázané argumenty či doložitelná a ověřitelná fakta ohledně útoků z 11. září 2001, budu další postup vůči České televizi a Radám konzultovat s ombudsmanem.  V případě soudního procesu bude uspořádána sbírka na soudní výlohy.

Přikládám odkaz video, v němž architekti a stavební inženýři na základě vědeckých závěrů zpochybňují a vyvracejí oficiální verzi a dále zprávu o soudu, který proběhl v Británii koncem února 2013 a týkal se vysílání BBC k tomuto tématu  ZDE

(S pozdravem, Martin Švadlenka)