Odpovědnost je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Je třeba rozlišovat mezi odpovědností retrospektivní – odpovědností za něco, co se už stalo, jako je tomu u odpovědnosti právní – a odpovědností prospektivní, jež osobě X něco ukládá do budoucnosti.“ Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Odpov%C4%9Bdnost

Stále více pacientů se na mě obrací se žádostí, abych jim pomohl řešit nežádoucí účinky vakcinace proti COVID (embolie, alergie, neurologické potíže, autoimunitní nemoci…). Tímto všem žadatelům sděluji: „Vakcinace proti covid je experimentální, její nežádoucí účinky řešit neumím. Obraťte se na toho, kdo vám vakcínu aplikoval nebo doporučil. Odpovědnost nese on.“

To je problém. Farmaceutické firmy se odpovědnosti zbavily. V případě, že se člověk nechal očkovat v obchodním domě nebo na nádraží, osobu, která jej očkovala nedohledá. Vlak ujel. Z médií snadno zjistíte, že za drtivou většinou doporučení vakcinace stojí vakcinologická společnost v čele s předsedou profesorem Romanem Chlíbkem:

„Lékařské společnosti doporučují očkování dětí proti covidu-19 i pro skupinu ve věku od pěti do 11 let… upozornil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Už dříve vakcinologická společnost doporučila očkování proti covidu pro děti od 12 let….Česká vakcinologická společnost vydala doporučení pro těhotné ženy…. Váhat nemusí ani ty, které nemoc prodělaly, hned po ukončení izolace mohou na vakcinaci…K dispozici je jen málo dat o očkování kojících žen. Je velmi nepravděpodobné, že by očkování kojící ženy mohlo představovat nějaké specifické riziko pro ni nebo její kojené dítě. Protilátky vytvořené po vakcinaci se dostávají do mateřského mléka, což může být prospěšné pro kojené dítě. Vakcinologická společnost doporučuje naočkovat ukrajinské občany včetně dětí, pokud přesvědčivě nedoloží očkovací průkaz….“

Ženy těhotné i kojící, děti kojené, novorozené, mladí, staří, zdraví, nemocí, s Covidem i po něm, domácí i uprchlíci z Ukrajiny. Očkovat se musí hlava nehlava. Vakcín je dost a když se kácí les, lítají třísky.

Proti doporučení očkovat ukrajinské občany včetně dětí se v otevřeném dopise adresovaném profesoru Chlíbkovi, odborným společnostem a ministerstvu zdravotnictví důrazně ohradila skupina lékařů Iniciativy 21 – viz. níže.

Vakcinologická společnost tvrdí, že „jen“ doporučuje, rozhoduje ministerstvo a vláda. Ministerstvo tvrdí, že se řídí doporučením vakcinologické společnosti. Lékaři v terénu se řídí nařízeními ministerstva. Odpovědnost svalují jeden na druhého. Jsem přesvědčený, že přímou odbornou odpovědnost nese vakcinologická společnost. Pacientům, kteří respektovali její doporučení proto doporučuji, aby, kromě hlášení nežádoucích účinků ošetřujícímu lékaři a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv https://nezadouciucinky.sukl.cz/neodkladně informovali i vakcinologickou společnost https://www.vakcinace.eu/ https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-vakcinologick%C3%A1-spole%C4%8Dnost-%C4%8CLS-JEP-154969841761970/

——————————————————————————————————————-

INICIATIVA 21

prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.
předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně
otevřený dopis lékařů

Odmítáme doporučení České vakcinologické společnosti k očkování ukrajinských uprchlíků kvůli lidsky i medicínsky neobhajitelnému nátlakovému charakteru doporučovaného postupu.


Vážený pane profesore,


my, níže podepsaní lékaři a další zdravotničtí pracovníci, odmítáme aktuální doporučení České vakcinologické společnosti k očkování ukrajinských uprchlíků včetně dětí. Zároveň Vás žádáme o urychlené objasnění Vašeho sporného návrhu, který je v rozporu s uznávanou a platnou medicínskou praxí i s platnými předpisy. Návrh tak vyvolává oprávněné podezření, že nevznikl primárně kvůli ochraně zdraví uprchlíků ani našeho národa.


V doporučení odeslaném 7. března (viz příloha) navrhujete přistupovat ke všem ukrajinským uprchlíkům přicházejícím do ČR jako k neočkovaným, pokud nepředloží očkovací průkaz nebo jeho kopii. Uprchlíci by tedy podle Vašeho doporučení měli být očkováni stejně jako občané České republiky, ačkoli mnozí už byli naočkováni na Ukrajině, a to bez zjištění jejich skutečného imunitního stavu. Vaše doporučení přitom již řada lékařů bere jako „příkaz shora“. Jeho slepou aplikací tak bezprostředně hrozí negativní následky na zdraví tisíců lidí v krajně těžké životní situaci.


Vakcinologická společnost, které předsedáte, doporučuje:

1) Naočkovat ukrajinské občany včetně dětí, pokud “přesvědčivě” nedoloží očkovací průkaz. S takovým postupem zásadně nesouhlasíme, protože odporuje medicínským přístupům i právním předpisům. Zákon o ochraně veřejného zdraví (1) stanovuje povinnost vyšetřit stav imunity vůči infekci a zjistit příp. kontraindikace. Pokud se před očkováním nezjistí množství vytvořených protilátek, hrozí zvýšená odpověď imunitního systému (alergická reakce či později rozvoj autoimunitního onemocnění). Je tedy hazardem např. znovu očkovat dítě, které bylo očkováno nedlouho před vstupem na naše území.

2) Naočkovat ukrajinské děti proti tuberkulóze s tím, že BCG vakcínu je možné podat současně s jakoukoli jinou očkovací látkou rutinně používanou v kojeneckém věku nebo v jakémkoli intervalu. Podle Vašeho doporučení musí být interval mezi BCG vakcínou a jinými parenterálními živými vakcínami (vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a varicelle) nejméně 28 dní. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem (2) ale uvádí, že očkovat proti tuberkulóze lze nejdříve za dva měsíce, avšak vždy až po zhojení prvotní reakce. Tento delší časový odstup a zhojení jizvy po očkování jsou důležité proto, aby nedošlo ke komplikacím, např. tvorbou abscesů, granulomů nebo vzniku orgánových postižení. Neexistuje oprávněný důvod, proč pro ukrajinské děti intervaly zkracovat a postupovat proti Vyhlášce.

3) Naočkovat proti covidu-19 všechny ukrajinské dospělé a děti starší pěti let. Toto plošné očkování je ovšem zbytečné a jeho rizika převažují nad přínosy. Používané vakcíny byly vyvinuty na původní varianty viru a jejich účinnost proti omikronu je minimální. Účinnost vakcín je pouze krátkodobá a většina populace má již silnější přirozenou imunitu získanou proděláním nemoci.


Vážený pane profesore, v novém doporučení dokonce píšete: „Pokud rodiče nebo jiný doprovod dítěte nedoloží dokumentaci o jeho očkování, bude k němu přistupováno jako k neočkovanému a očkování bude zahájeno během této první zdravotní
prohlídky.“

Představte si malé dítě, jehož matka nemůže předložit očkovací průkaz, protože zůstal v ruinách jejich bydliště. Lékař tudíž podle návodu České vakcinologické společnosti bude očkovat toto dítě, aniž by zjistil jeho imunitní stav, bude ho považovat za zcela neočkované. Aplikovat vakcíny proti nemocem, na které je již dítě imunní, může vést k neadekvátní reakci imunitního systému a dítě tak poškodit. Tento postup je jen stěží postupem lege artis, je proti zdravému rozumu a mimo jiné lidsky neobhajitelný, zcela popírající vztah důvěry mezi lékařem a pacientem. Svým způsobem je to pusté vydírání lidí ve složité životní situaci, a proto zcela
nepřijatelné.


Vážený pane profesore, jako lékaři a další zdravotničtí pracovníci jsme zavázáni primárně odpovědností za zdraví svých pacientů. Ctíme princip předběžné opatrnosti a základní lékařskou zásadu primum non nocere – především neškodit. Za druhé respektujeme platné medicínské předpisy. Nemůžeme a nebudeme proto uskutečňovat odborná doporučení, která jsou s oběma východisky ve zjevném rozporu. Navíc jsou zaslána Vakcinologickou společností, jež nemá právní subjektivitu ani právní odpovědnost. Tu, jak víte, mají jen lékaři. Proto se budeme nadále řídit svým lékařským vědomím, svědomím, praxí a platnými předpisy. V kontextu výše uvedeného i všech zkušeností s tlakem na očkování proti nemoci covid-19 v minulých měsících vyvolává Váš návrh pochopitelné podezření ze střetu zájmů. Působí dojmem, že jeho cílem není primárně ochránit zdraví uprchlíků ani národa, ale že k němu vedly důvody spíše komerčního rázu. Považujeme proto za nutné se důrazně distancovat od jakýchkoli snah parazitovat na utrpení lidí trpících válkou.


Děkujeme Vám za pochopení a odpověď.
S přáním dodržování neustále platného základního lékařského postulátu primum non nocere:


Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., Lékař, Hradec Králové
MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a intenzivista, primář jednotky intenzivní péče, Norsko
MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog, Rožmitál pod Třemšínem
MUDr. Vladimír Čížek, angiolog, Frýdek-Místek
MUDr. Alena Dernerová, senátorka, dětský neurolog, Most
MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog, Praha
MUDr. Jan Hnízdil, internista, Praha
MUDr. Dana Horáková, praktický lékař pro děti a dorost, Teplice
MUDr. Petra Jelínková, alergolog a imunolog, Bílina

MUDr. Mgr. Jana Králová, praktický lékař pro děti a dorost, Duchcov
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., imunolog, Praha
MUDr. Zuzana Procházková, praktický lékař pro děti a dorost, Teplice
MUDr. Karen Pumrová, praktická lékařka pro děti a dorost, Brandýs nad Labem
Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA, kardiolog, internista, tělovýchovný lékař, Olomouc
MUDr. Hana Štefaničová, kardiolog a sportovní lékař, Příbram

Poznámky:
(1) Zákon č. 258/2000 stanoví v §46, odst.2: ”Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba
povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti).
Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání
podání očkovací látky (kontraindikace). O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb uvedený v § 47a
vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.”
(2) Vyhláškač.537/2006 v §14: „Současně lze očkovat na různá místa těla živé i neživé očkovací látky. Pokud není
provedeno podání různých očkovacích látek současně, dodržuje se po podání živých očkovacích látek interval 1 měsíce
a po podání neživých očkovacích látek interval 14 dní; po očkování proti tuberkulóze lze očkovat nejdříve za 2 měsíce,
avšak vždy až po zhojení prvotní reakce. Ve výjimečných případech, jestliže to vyžaduje zdravotní stav fyzické osoby
nebo potřeba navození požadovaného stavu odolnosti, lze uvedené intervaly zkrátit.

Na vědomí:
Ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSL JEP) prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc., MBA
Předseda České vakcinologické společnosti ČSL JEP prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.
Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost MUDr. Ilona Hülleová
Předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka

Jan Hnízdil