Čínský působivý růst v posledních čtyřech desetiletích prostřednictvím ekonomických reforem a otvírání se posloužil zemi k rychlému vzestupu jejího postavení na mezinárodní úrovni, kdy si vytváří podmínky zaujetí vůdčího postavení v řadě sektorů prostřednictvím iniciativ s vysokým dopadem. (Foto: Wikimedia)

Nutnost zvýšit rozsah investic do infrastruktur v rostoucím Asijsko-pacifickém regionu, změny prostředí směřující k více multipolárnímu světu a neúměrně nízké zastoupení vynořujících se zemí v institucích pod americkou dominancí a příležitosti k lepšímu využití zahraničních rezerv, to všechno jsou faktory, které vedly čínské vedení, aby uvažovalo o zřízení nového druhu zápůjční instituce pro rozvoj v dobách globální finanční krize.

Dnes oslavuje Asijská infrastrukturní rozvojová banka (AIIB), multilaterální rozvojová instituce vytvořená v Pekingu jako alternativa k dlouho zavedeným půjčovatelům jako Světová banka a Asijská rozvojová banka, slaví 5. výročí od rozběhu svého provozu, když tehdy oficiálně nabyly účinnosti její stanovy.

AIIB se za půl desetiletí podařilo přilákat 103 regionální členů i těch mimo region, aby schválili přes 100 projektů s investicemi přes 20 miliard $ a získat nejvyšší rating od Velké trojky ratingových agentur, což jí roku 2019 vydláždilo cestu k vydání svých prvních globálních obligací.

Propuknutí pandemie COVID-19 nejenže vyprovokovalo k posuvu ve způsobu podnikání prováděném AIIB v předchozích čtyřech letech, které se v podstatě soustřeďovalo na financování tvrdých infrastruktur věnujících se klasickému podnikání jako doprava, urbanizace, voda a energie, ale také otestovalo citlivost této banky a jejího vrcholného managementu k nutnosti a schopnosti adaptovat se na měnící tržní kontext.

V tomto smyslu pandemie urychlila probíhající přechod AIIB do nových domén rozšiřováním rozsahu a produktového portfolia při zvyšování její úrovně konkurenceschopnosti a její role jako propagátora rozvoje v celém Asijsko-pacifickém regionu.

Vzrůstající význam digitální ekonomiky zvýšil zaměření této banky na rozvoj měkkých infrastruktur poskytujících internetový přístup ke vzdálené práci, distančnímu vyučování a distanční medicíně při zvyšování úrovně efektivnosti a bezpečnosti integrací technologických aplikací do dopravy, rozvoje chytrých měst a optimalizaci využívání vody a energie.

Banka navíc vytvořila ad-hoc Krizový fond zotavení na pomoc svým členům a klientům při zmírňování ekonomických, finančních a zdravotních omezení plynoucích z COVID-19 s nabídkou až 13 miliard $ až do října 2021 na financování subjektů veřejného a soukromého sektoru potýkajících se kvůli pandemii s těžkostmi.

Prvních pět let představovala AIIB zakládání této banky a vytváření jejího místa v globálním prostředí s multilaterálním zajištěním prvních skutečných alternativ na trhu od zřízení Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) roku 1991.

Muž procházející kolem znaku Asijské infrastrukturní investiční banky (AIIB) v čínském Pekingu 9. března 2016. /Getty

Očekává se, že během druhé poloviny desetiletí se stane tím, kdo novinkami v multilaterálním bankovnictví změní hru a epidemie koronaviru už otestovala před celým světem efektivitu této banky v reakci na výzvy vytvořené pandemií.

Připravenost AIIB a předvedení adaptability při potýkání s krizi je zjevná už z prostého pozorování vnitřní operativnosti této banky, které se povedlo zkrátit normálně vleklé procesy získání finančního schválení pro tvrdé infrastruktury na pouhý jeden měsíc u Krizového fondu zotavení pro COVID-19.

Příležitost spoléhat na provozní strukturu, která je agilní a která minimalizuje byrokracii a nadbytečnost dnes AIIB pomáhá čnít na davem multilaterálních bank a nabízet příležitosti, jak předvést svoji přínosnost v dobách, kdy se rozhodnutí přijímají daleko rychleji, než kdy jindy.

V tomto smyslu ve světě, který zažívá hlubokou recesi a s nadšením pro globalizaci, které rychle vadne, je role nového hráče, jako je AIIB, vítaná, neboť vynáší na stůl nové nápady a představuje stimul pro vylepšení celého sektoru multilaterálních institucí při zachování důležitých pilířů, na nichž multilateralismus stojí.

Hlavní odpovědnosti AIIB a dalších multilaterálních institucí v době rychlé komercionalizace vakcín po celém světě je teď přesměrovat zdroje k zajištění včasného a dostupného přístupu k nim zvláště v zemích s nízkým a středním příjmem poskytnutím nezbytného financování k nákupům dávek vakcín a k přípravě nasazení vakcín.

Nárůst finanční a technické podpory poskytované AIIB pro nákupy a nasazování vakcín zvýší úroveň spolupráce propagací většího zapojení nejen dalších multilaterálních institucí, nýbrž i poskytnutím pobídek pro účast soukromého sektoru, který nemůže nevidět přínos z hlediska sociálního rozvoje.

COVID-19 by mohl docela dobře představovat přeřazení v celkovém rozvoji multilaterálních bank a jejich pokusů porozumět slabostem asijsko-pacifické oblasti a řešit je ve zdravotní infrastruktuře, ale především nabízí AIIB příležitost získat klíčová poučení pro rozvoj svého podnikatelského modelu a pro to, aby zbytku světa dokázala, proč si zaslouží ústřední roli ve stabilizaci mezinárodního finančního systému.

Matteo Giovannini