Observatoř korporátní Evropy právě vydala kritickou zprávu o historii aktivit Evropské komise za posledních pět let. Tato zpráva shrnuje historii odcházející Komise Barroso II a toho, jak během svého funkčního období interagovala s lobbyistickými skupinami velkopodniků. Kritika Komise je v této zprávě drtivá. Komise protlačovala korporátní agendu s jen nepatrnými ohledy na ostatní zájmy společnosti. Komise navíc bojovala zuby nehty, aby zamezila účinné regulaci lobbismu včetně odmítání povinného registru a vyhýbání se vážné reformě poradní struktury s tzv. expertními skupinami v mnoha oblastech pod dominancí zástupců velkého byznysu.


Kenneth Haar, spoluautor zprávy, říká:

[quote align="center" color="#999999"]

„Komise Barroso II, je tou nejhorší Evropskou komisí… Ta zneužila svých nových pravomocí k uvalení politik, které pěkně zapadají do zájmů velkopodniků. Tohle bude funkční období, na které Evropané nijak brzy nezapomenou. Po něm zůstává Komise, které ubyla legitimita.“[/quote]

Olivier Hoedeman, koordinátor a spoluautor, říká:

[quote align="center" color="#999999"]

„Odcházející Komise za sebou nechává smutnou historii pouštění velkého byznys přímo ke kormidlu velkého počtu politik EU. To volá po naléhavé reformě.“[/quote]

Paschoe Sabido, spoluautor, říká:

[quote align="center" color="#999999"]

„Tato zpráva podtrhuje to, proč se Komise snažila naslouchat jen velkému byznysu místo Evropských občanů, čímž občany vyhání do ulic. 15. května budou v Bruselu tisíce Evropanů, aby obklíčili Evropský byznys summit a vyslali jasné poselství našim politickým vůdcům, že demokracie není na prodej za jakoukoliv cenu.“[/quote]

Zpráva se dívá na různé oblasti politiky včetně obchodu, klimatu, financí a zemědělství.

Autoři konstatují, že Generální direktorát Komise pro obchod sloužil k otevírání nových trhů pro podniky, ale až příliš často ku škodě běžných lidí a prostředí v různých oblastech světa. Obchodní vyjednávání mezi EU a Indií posadilo do sedačky řidiče velkopodniky a její výsledky v Indii ohrozily živobytí milionů lidí. Zatímco velkopodnikům se dostalo privilegia přístupu, byly podrobnosti vyjednávání zatajovány před veřejností. Tato zpráva dále diskutovala o tom, jak se tito činitelé a korporátní lobbisté sesedali, aby prodiskutovali, jak odstranit na klíčových trzích, jako ten indický, regulace.

Podobná kritika se vznáší na vyjednávání EU-USA o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství. I zde schůzky s korporátními lobbisti za zavřenými dveřmi zdůrazňují, jak se velkopodnikům udílí privilegia přístupu k tvůrcům politik. Tato zpráva zdůrazňuje nebezpečí lobbistů byznysu, kteří by nakonec mohli zůstat těmi, kteří se budou podílet na sepisování legislativy zkratkou obcházející demokratický proces.

Autoři dospívají k závěru, že obchodní a investiční politika Komise odhaluje spolek nevolených technokratů, kterým jen nepatrně záleží na tom, co chtějí obyčejní lidé, a vyjednávají jen za velký byznys.

Autoři dospívají k závěru, že obchodní a investiční politika Komise odhaluje spolek nevolených technokratů, kterým jen nepatrně záleží na tom, co chtějí obyčejní lidé, a vyjednávají jen za velký byznys.

Spotřebitelé v Evropě sice GM potraviny odmítají, ale Komise činí různé pokusy, jak vyhovět požadavků biotechnologického sektoru a umožnit GMO vstup do Evropy, kterému pomáhají gigantické potravinářské společnosti, jako Unilever, a lobbistická skupina FoodDrinkEurope. Autoři se zmiňují o vazbách mezi těmito koncerny a nejvyššími vrstvami Komise.

Agresivní lobbování BASF vedlo ke schválení GM brambor Amfora pro komerční pěstování. Podle zprávy to byl konflikt zájmů ve prospěch biotechnologického průmyslu v Evropské agentuře potravina a bezpečnosti, co vedlo ke spornému a silně kritizovanému vědeckému poradnímu stanovisku, které k této záležitosti nabídli.

Je tu nebezpečí, že schvalování pěstování dalších GMO by mohlo pokračovat, protože podle návrhů by to měly být biotechnologické společnosti, kdo budou mít tu roli rozhodnout, zda je dovolí pěstovat.

Ve zprávě se rovněž zmiňuje, že tento průmysl také vyvíjel velký tlak, aby zabránil jakékoliv akci EU ohledně látek rozvracejících endokrinní systém a pesticidů.

Zpráva uzavírá, že Komise nadšeně protlačovala korporátní agendu ve všech vyšetřovaných oblastech a tlačila na politiky v souladu se zájmy velkopodniků. Činila tak ve zjevné víře, že jsou to takovéto zájmy, co je v zájmu společnosti jako celku.

Ač byly problémy uváděné ve zprávě údajně vždy v Komisi prezentovány, tak posledních pět let zatím znamenalo předěl, kdy došlo ke koncentraci moci v rukou Komise, a kdy protlačování daleko agilnější korporátní agendy dosahovalo daleko větších úspěchů, než kdy před tím.

Tato zpráva je drtivou obžalobou konfliktů zájmů, tajnůstkářství, korporátního lobbingu, absence odpovědnosti vůči veřejnosti (i Evropskému parlamentu) a o otočných dveřích mezi tvůrci rozhodnutí a inherentních korporátních zájmů. Volá po prohloubení demokratické transparentnosti spolu s omezením jejích pravomocí.

Konečný závěr je ten, že Komise je zneuctěním demokratických tradic Evropy. Je v podstatě zajatcem korporátní agendy, pro níž je však i svolným slouhou.

Celou zprávu včetně všech zkoumaných politických oblastí si lze přečíst ZDE.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca