Mezinárodní hodnocení škol začíná s testováním, jak dobře školy vštěpují žákům globalistické přístupy v tématech jako masová migrace a feminismus. Testy „globální kompetence“ zkoumají postoje ke globálnímu oteplování, rasismu a „falešným zprávám“, které se povedou spolu se zkouškami z matematiky, čtení a vědy v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jako tzv. Pisa testy – tedy jako jeden z nejdůležitějších světových mezinárodních srovnávacích testů vzdělávacích systémů.


Děti rovněž žádají, aby potvrdily, zda na místě, kde se učí, „oslavují svátky jiných kultur“ a zda jsou záležitosti jako „rovnost mezi muži a ženami,“ migrace a klimatická změna v jejich zemi součástí formálních osnov jako „studijní“ látka od 15 let věku.

Podle kritérií OECD „Globálně kompetentní žáci by nejenže měli mít pozitivní postoje ke kulturní diverzitě, ale rovněž by měli vyznávat hodnoty kulturní diverzity jakožto přínosu pro společnost a jako žádoucí cíl pro budoucnost.“

Tento mozkový trust rovněž věří, že úkolem škol je děti obracet na aktivisty, kdy tyto testy měří připravenost žáků „přistoupit ke kolektivním akcím za dosahování blahobytu a trvale udržitelného rozvoje.“

„Globálně kompetentní lidé jsou zapojeni do zlepšování životních podmínek svých vlastních komunit a také do budování spravedlivějšího, mírového, inkluzivnějšího a ekologicky trvale udržitelnějšího světa,“ tvrdí OECD.

Zdroj: breitbart.com