Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 2. února 2022 schválila ve stavu legislativní nouze novelu pandemického zákona [1], ta nyní míří do Senátu Parlamentu ČR. (Foto: Shutterstock)

V případě, že bude schválena i tam, bude novela pandemického zákona předložena k podpisu Prezidentu ČR. Pokud však Senát Parlamentu ČR souhlas nevysloví, novela bude vrácena zpět do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde o ní budou poslanci znovu hlasovat.

Novela zamýšlí rozšířit oblasti, které bude možné omezit. Slovy zákona má dojít k významnému rozšíření možností vydat mimořádná opatření podle § 2 odst. 2 pandemického zákona. Mimořádnými opatřeními bude v případě přijetí novely možné regulovat téměř jakoukoli činnost, která bude provozována v provozovně (obchody), na tržištích a tržnicích. Rovněž bude možné omezit provoz kulturních objektů (hrady, zámky, galerie apod.), hudebních, divadelních, kinematografických a jiných představení a dále též i činnosti (živnosti) vykonávané mimo provozovny, tedy např. kadeřnických služeb.

Novela umožní mimořádnými opatřeními omezit rovněž provoz vnitřních a venkovních sportovišť, výuku ve všech typech předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

Pandemický zákon má být dále rozšířen o možnost mimořádným opatřením nařídit testování na přítomnost viru Sars-COV-2 i podnikatelům, žákům a studentům.

Na základě pandemického zákona nově bude možné omezit jednání členů orgánů právnických osob, tedy např. valných hromad akciových společností nebo členských schůzí družstev.

Zásadní změnu přináší možnost nařídit izolaci nebo karanténu orgány ochrany veřejného zdraví lidem ústně, tedy i telefonicky, nebo i písemně. Touto písemnou formou se rozumí i možnost oznámit nařízení izolace nebo karantény i SMS zprávou. Orgány ochrany veřejného zdraví o nařízené karantény nebo izolace budou povinny učinit písemný záznam.

Důvodnost nařízené izolace nebo karanténních opatření budou lidé moci rozporovat do tří pracovních dnů, a to prostřednictvím žádosti doručené orgánu ochrany veřejného zdraví. Tato žádost a její vyřizování však nepodléhá procesním ustanovením správního řádu a veškeré rozhodování tak bude svěřeno orgánům ochrany veřejného zdraví pouze na základě ustanovení pandemického zákona. Orgány ochrany veřejného zdraví budou mít povinnost žádost o přezkoumání důvodnosti nařízené izolace nebo karanténního opatření prověřit bezodkladně. V případě, že budou nařízená izolace nebo karanténní opatření shledány nedůvodnými, zruší je nebo uvede, že byly nařízeny neodůvodněně. Nevyřídí-li orgán ochrany veřejného zdraví žádost o přezkum důvodnosti do 3 pracovních dnů, bude se nařízená izolace nebo karanténní opatření považovat za ukončené. Je na místě podoktnout, že s ukončením izolace nebo karanténního opatření ex lege v případě nevyřízení žádosti do 3 pracovních dnů původní vládní návrh novely nepočítal. Lze ho přitom považovat alespoň za naprosto minimální kompenzaci absence procesních práv lidem, kteří budou rozporovat důvodnost jim nařízené izolace nebo karanténního opatření. Stále zde ale platí, že lidem bude moci být nařízena bezdůvodná izolace nebo karanténní opatření a tito lidé budou muset v případě podání žádosti o přezkum v pátek až 5 dní uložené povinnosti dodržovat.

Orgány ochrany veřejného zdraví budou moci podle novely dále nařídit samoizolaci po maximální dobu trvání 72 hodin lidem, jež se vracejí ze států, ve kterých je zvýšené riziko nákazy virem Sars-COV-2. Těmto lidem bude rovněž moci uložit povinnost vyplnit příjezdový formulář, ve kterém budou moci být vyžadovány poměrně rozsáhlé údaje o pobytu v zahraničí a cestě do něj i z něj. Novela nevylučuje možnost, že orgány ochrany veřejného zdraví budou moci sdělení epidemiologicky relevantních údajů po telefonu.

Novelou má být snížena horní hranice všech pokut, které lze lidem udělit za porušení mimořádných opatření vydaných na základě pandemického zákona, a to na jednu pětinu oproti dosavadnímu znění. V případě porušení mimořádného opatření omezujícího provoz obchodního centra tak nově bude možné uložit pokutu v maximální výši 600 000,- Kč a ne v dosavadní výši do 3 000 000,- Kč. Novela tak ze zcela drakonických sankcí zamýšlí udělat sankce toliko drakonické.

Jeden ze schválených poslaneckých pozměňovacích návrhů novely pandemického zákona zamýšlí dát hejtmanům krajů možnost vyzvat krajské hygienické stanice k vydání určitého mimořádného opatření na základě pandemického zákona. Příslušná krajská hygienická stanice potom bude mít povinnost tuto výzvu minimálně projednat.

Za další omezení procesních práv lze považovat novelou zamýšlené zcela nové ustanovení § 13 odst. 5 pandemického zákona. Platná a účinná úprava stanoví v § 13 odst. 3 pandemického zákona ukládá Nejvyššímu správnímu soudu, aby o návrzích na zrušení mimořádných opatření rozhodoval přednostně. Nové ustanovení § 13 odst. 5 pandemického zákona však povinnost projednat tyto návrhy přednostně omezuje pouze na ty případy, kdy nepozbylo napadené mimořádné opatření v průběhu soudního řízení platnosti a povinnosti v mimořádném opatření uložené nebyl současně nahrazeny obdobnou povinností v jiném mimořádném opatření.

Toto nové ustanovení tak pokračuje v negativním trendu spočívajícím v omezení možností napadnout a řádně a včas projednat nezákonnost mimořádných opatření vydaných na základě pandemického zákona, když např. § 13 odst. 2 pandemického zákona stanoví jednoměsíční lhůtu ode dne nabytí účinnosti mimořádného opatření k podání návrhu na jeho zrušení. Pro zdůraznění tohoto nepoměru lze znovu poukázat na obecnou lhůtu jednoho roku, kterou stanoví pro podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy, kterým je i mimořádné opatření, ustanovení § 101b soudního řádu správního.

Za velmi důležitou změnu lze považovat prodloužení platnosti pandemického zákona.  Ten totiž podle platného a účinného znění § 22 odst. 2 pozbyde platnosti dne 28. února 2022. Vládní návrh novely počítal s úplným a bezdůvodným vyškrtnutím tohoto ustanovení a zavedením neomezené platnosti pandemického zákona. Jedním z poslaneckých pozměňovacích návrhů však byla navržena platnost do 30. listopadu 2022. Tento poslanecký pozměňovací návrh byl následně poslanci přijat. V případě přijetí novely tak pandemický zákon pozbude platnosti dne 30. listopadu 2022.

Výše uvedené lze shrnout tak, že novela pandemického zákona významných způsobem rozšiřuje oblasti, které bude moci na základě mimořádných opatření omezit, a to způsobem, který je téměř všeobjímající. Znění novely, které míří do Senátu Parlamentu ČR počítá s prodlouženou platností pandemického zákona do dne 30. listopadu 2022 a se zcela novým a kritizovaným [2] způsobem nařízení karantény a izolace. I nadále tak v případě výskytu nové varianty viru Sars-COV-2 lze počítat s omezujícími opatřeními, spory o jejich zákonnost a možností 18 lidí, tedy 18 členů vlády rozhodovat o téměř všech oblastech života lidí v České republice.

Denisa Sudolská