Na pozvání J.E. Miloše Zemana, prezidenta České republiky, vykonal J.E. Si Ťin-pching  (Xi Jinping), prezident Čínské lidové republiky, ve dnech 28. až 30. března 2016 státní návštěvu České republiky. Tato první návštěva hlavy státu Čínské lidové republiky v České republice od navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi před 67 lety má velký historický význam pro rozvoj dvoustranných vztahů.  Během své návštěvy jednal prezident Si Ťin-pching s prezidentem Milošem Zemanem, setkal se s předsedou Senátu Milanem Štěchem, předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou.


Obě strany si vyměnily názory na otázky dvoustranných vztahů, vztahů mezi Evropskou unií a Čínou, spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, jakož i na regionální a mezinárodní záležitosti společného zájmu. 

Obě strany zdůraznily tradiční přátelství a dlouhodobé vztahy mezi oběma zeměmi. Vzájemná politická důvěra, vytvořená spolu s přátelskými dvoustrannými vztahy, umožňuje oběma stranám pravidelnou, otevřenou výměnu názorů. Obě strany si společně přejí dále prohlubovat přátelství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou a spolupráci v zájmu obou zemí a jejich národů. 

Obě strany potvrdily svůj záměr dále prohlubovat spolupráci a vzájemně respektovat klíčové zájmy a důležité otázky v souladu se zásadami obsaženými ve Společném komuniké vlád České republiky a Čínské lidové republiky (1999), Společném prohlášení vlády České republiky a vlády Čínské lidové republiky (2005) a  Tiskovém prohlášení mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky (2014). Na základě vzájemné úcty a rovnosti každá strana respektuje cestu rozvoje a vnitřní a vnější politiky druhé strany v souladu se zásadou nevměšování do vnitřních záležitostí, jak je uvedena v Chartě Organizace spojených národů. Obě strany vyjádřily svou připravenost zajistit dlouhodobý, zdravý a stabilní rozvoj dvoustranných vztahů. Česká republika znovu potvrdila dodržování své politiky jedné Číny a respekt ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky.

Obě strany shodně vyjádřily názor, že prohlubováním dvoustranných vztahů obě země posílily vzájemnou politickou důvěru a rozvinuly přínosnou spolupráci v různých oblastech. V této souvislosti a s cílem dosáhnout dalšího posunu ve dvoustranných vztazích se obě strany rozhodly navázat strategické partnerství na základě dodržování závazků plynoucích z mezinárodních smluv, jichž jsou smluvními stranami. V tomto rámci:

I. Obě strany zdůraznily roli výměn na vysoké úrovni pro udržování a formování dvoustranných vztahů a potvrdily svůj závazek udržovat dynamiku kontaktů na vysoké úrovni a posilovat přátelské výměny mezi vládními agenturami, zákonodárnými sbory a orgány regionální a místní veřejné správy. Obě strany budou nadále posilovat spolupráci svých ministerstev zahraničních věcí na základě memoranda o porozumění mezi oběma ministerstvy (2014), udržovat těsné kontakty a rozvíjet spolupráci ve vzájemných vztazích a záležitostech společného zájmu.  

II. Obě strany chtějí za účelem rozvoje a prohlubování strategického partnerství vést strategický dialog prostřednictvím mezivládních konzultací s cílem stanovit směr dalšího rozvoje vztahů. Za tímto účelem se obě strany rozhodly zřídit mezivládní komisi pro dvoustrannou spolupráci České republiky a Čínské lidové republiky, vedenou ministry zahraničních věcí nebo jejich náměstky. Tato komise bude zasedat střídavě v České republice a Čínské lidové republice.

III. Obě strany budou spolupracovat při podpoře dvoustranné spolupráce v rámci iniciativy „Ekonomické pásmo Hedvábné stezky" a „Námořní Hedvábná stezka pro 21. století" (iniciativa Pásmo a Stezka), předložené čínskou stranou. Na základě memoranda o porozumění (2015), podepsaného oběma vládami, budou obě strany posilovat komplementaritu iniciativy Pásmo a Stezka se svými rozvojovými strategiemi a politikami, rozvíjet a prohlubovat vzájemně prospěšnou spolupráci a usilovat o mírový a udržitelný rozvoj a společnou prosperitu obou stran. Obě strany podepíší Memorandum o porozumění ohledně společné formulace návrhu plánu bilaterální spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky a urychlí formulování tohoto návrhu, aby připravily zahájení významných projektů v tomto rámci. 

IV. S odkazem na Dohodu o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky, podepsanou 22. dubna 2004, se obě strany rozhodly plně využít potenciál Ekonomického smíšeného výboru obou vlád v orientaci základního směřování, rozšiřovat obchod a obousměrné investice a podporovat vyvážený růst dvoustranného obchodu. Obě strany se zavazují vytvořit spravedlivé, transparentní, pozitivní a podnikání příznivé prostředí pro obousměrné investice a řešit podnikatelské problémy spojené s přístupem na trh a jeho regulací. Obě strany budou spolupracovat při ochraně duševního vlastnictví českých a čínských společností v obou zemích. Obě strany budou nadále povzbuzovat a podporovat investice svých společností a poskytovat jim vyhovující podmínky a podporu při rozvoji jejich podnikání v obou zemích. Obě strany budou posilovat průmyslovou spolupráci při budování kapacit v automobilovém, leteckém a strojírenském průmyslu a v dalších průmyslových odvětvích, podporovat spolupráci v oblasti nanotechnologií, farmaceutického průmyslu, biotechnologií a v dalších vysoce technologicky vyspělých odvětvích a hledat možnosti rozšiřování spolupráce při projektech civilního využití jaderné energie, mimo jiné prostřednictvím třístranné spolupráce. Společným úsilím podpoří spolupráci malých a středních podniků a budou vybízet podniky obou stran k projektům spolupráce se zapojením třetích stran.