Dne 30.května 2012 zaslal Vladimír Stehlík prezidentovi Václavu Klausovi dopis tohoto znění: Je mojí povinností seznámit Vás s pravdou o průběhu privatizace a likvidace Poldi Kladno, kam se dnes ocel dováží ze Švédska, Indie apod. a Poldi Kladno se nazývá Poldi Hütte. Z Kladna zbyla neškodná manufaktura a z nejlepší ocelárny v Evropě zbyl pouze trvalý příjem několika němců.


V době mého vazebního uvěznění v Ruzyni jsem odeslal akcie do úschovy tehdejšímu ministrovi vnitra Janu Rumlovi, ale do dnešního dne není známo, jak s nii bylo naloženo.

Úsměvná manifestace všech zaměstnanců společnosti Poldi Steel na Václavském náměstí v roce 1996 byla odezvou na stálé prohlašování Ing. Vladimíra Dlouhého o připravovaném ozdravném programu vlády pro Kladno, který však neexistoval a dále účastnit se Vašeho vlastního projevu u sochy s.Václava tentýž den. Byli jsme připraveni nekompromisně vystoupit proti tzv. Sarajevskému atentátu a jednoznačně podpořit Vás a vládu ČR. Policie nám však v průvodu k soše sv.Václava zabránila. V každém případě se jednalo o nedostatek informací o záměrech kladenského managementu s cílem uvolnit sevření společnosti Poldi Steel proklamované Ing. Vladimírem Dlouhým a naprosto bezdůvodné úmysly Ing. Lubomíra Soudka s o spojení Škody Plzeň a Poldi Kladno. Po Vašem ultimatu, abych se do půlnoci spojil s Ing. Lubomírem Soudkem, aby došlo k založení podniku 50 na 50%, jsem neprodleně potvrdil Ing. Soudkovi písemně možnost tohoto spojení. Ke spojení však nedošlo, neboť můj syn Marko do návrhu uvedl, že budu mít právo veta proto, aby nemohlo docházet k bezdůvodné likvidaci technického vybavení Kladna. Při následném jednání u Ing. Vladimíra Dlouhého jsem opět potvrdil možnost spojení s úmyslem odejít zpět do Bohemia Art a předat řízení Kladna akciové společnosti. Ing. Soudek však neuvedl, že Škoda Plzeň má 12 mld. Kč dluhů, ale bylo zřejmé, že pro svůj ambiciózní plán v RDP Group – výrobu nového tanku, by bez Poldi nemohl svůj záměr realizovat. Ing. Soudek v tom zřejmě viděl možnost podpory Škody Plzeň. Ke spojení nedošlo, ale nikoliv z naší viny.

Při vládním sporu o realizaci plynovodu z Ingolstadtu zaměřil Ing. Vladimír Dlouhý veškerý mediální zájem na Poldi Kladno. Do poloviny roku 1996 vyšlo 6 300 novinových článků, vesměs negativních.

Za 106 dnů vazby jsem obdržel 1 004 dopisů z celé republiky, ale z Kladna pouze 4. Jeden obsahoval steroidy na cvičení, které však obsahovali strychnin. Během velmi krátké doby poté jsem byl propuštěn.

Po našem propuštění z vazby byla ustavena Parlamentní vyšetřovací komise. Tato komise, které předsedal soudruh Ing. Exner, místopředseda KSČM, zjistila úplně všechno, avšak ve skutečnosti vůbec nic. Bylo sepsáno 600 stran protokolů, ale výsledná zpráva Parlamentem nikdy neprošla.

Po vyhlášení konkurzů nastalo hotové peklo pro zaměstnance i mou rodinu.Manželka Danica prodělala 2x infarkt, syn Marko onemocněl roztroušenou sklerózou a cukrovkou. Syn Vladimír onemocněl lupénkou. O sobě raději nepíši, ale kauza mně byla přerušena ze zdravotních důvodů. Můj bratr Jan zemřel na infarkt v 53 letech s podnikový řidič spáchal sebevraždu – skočil pod vlak. Zároveň došlo k mnoha předčasným úmrtím, neboť celá kauza Poldi Kladno byla pro všechny zaměstnance náročná a v mnoha případech vyčerpávající. Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, tehdy právní zástupce věřitelů, nás prakticky připravil o náš rodinný dům v Praze 4 – Hodkovičkách. V příloze předkládám řadu trestních oznámení, zvláště na správkyni konkurzní podstaty Bohemia Art, spol. s r.o. JUDr. Jarmilu Veselou.

V Praze 8 – Trója, ul. Nad Trójou 2A jsem stavěl 15 let rod.dům, následně jej prodal Hutnictví železa. Později mně hutě prodaly dům zpět a v rámci nájemní smlouvy jej obývá syn Radek, kterého jste osobně poznal, když Vám jako autor hlavní ceny pro šachového velmistra Anana na Žofíně tuto předával. Radkovi jste řekl, že kauza Poldi už je pryč, ale bohužel se tak nestalo dodnes a nyní probíhá další soud. JUDr. Veselá zařadila uvedený dům do konkurzní podstaty a odcizila dokumenty o jeho splacení mojí rodinou společnosti Bohemia Art spol. s r.o. JUDr. Veselá, bývalá příslušnice tajných služeb, se snaží vystěhovat rodinu mého syna a podává žaloby již 15 let a v podstatě chce majetek v Tróji získat, jak sama řekla, pro sebe. Prosím, pokud pojedete do Kobylis, prohlédněte si majetek v ceně nejméně 8 mil.Kč, o který má moje rodina přijít.

V říjnu loňského roku jsem podal trestní oznámení na 22 osob zúčastněných na privatizaci a likvidaci kladenského hutnictví a společnosti Bohemia Art, spol. s r.o. Toto podání bylo vedeno u Krajského státního zastupitelství pod sp.zn. KZN 2229/2011, nyní na Policii ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, pracoviště Kladno, čj.KRPS-143832-2/TČ-2012-010081-ODKL.

Dne 14.10.2011 jsem podal na Ministerstvu spravedlnosti ČR výzvu k náhradě škody způsobené nesprávným úředním postupem. Majetek společnosti Bohemia Art, spol. s r.o. byl v rámci konkurzního řízení prodáván za zlomkovou cenu skutečné hodnoty. Ministerstvo spravedlnosti ČR mně dopisem ze dne 26.1.2012 sdělilo, že o této náhradě rozhodne do konce dubna 2012, přičemž do dnešního dne jsem nedostal žádnou odpověď.

Vážený pane presidente, žádám Vás o prověření přiložených dokladů a prosím, abyste vydal pokyny k ukončení celé kauzy a dovolte, abych Vám navrhl následující řešení:

Z náhrady škody ve výši 1.406.720.157 Kč (jedná se 69% podíl mé osoby na společnosti Bohemia Art, nikoliv mojí rodiny ) bych rád vyplatil všem bývalým zaměstnancům přibližně 400 miliónů Kč za odstupné ve výši 4 násobného platu a navrhl současnému vlastníkovi Poldi Hütte odkoupení společnosti.

Finanční prostředky by měla nabídnout akciová společnost Poldi Steel – průmyslová zóna, aniž bych byl já osobně v následném procesu účasten.

V případě, že nebude možné učinit tyto kroky, navrhuji vytvořit nové pracovní příležitosti na okrese Příbram s cílem zachovat výrobu 5 značek Poldi, které dosud nevyrobí žádná ocelářská společnost v Evropě, a to sice zvláště oceli pro nukleární program.

Dovoluji si prohlásit, že privatizace Poldi Ocel byla výjimečně úspěšná a díky plnění Vašich tezí a direktiv, abychom diverzifikovali do celého světa, se Poldovka stala podnikatelským „tygrem“. Do Německa jsme vyvezli v roce 1996 5 000 kamionů ocelí a ohrozili výrobu Kruppových závodů. Následně jsme s pomocí Ing. Františka Langera, zástupce Kruppa ČR ( ex.velvyslance ČR v NDR a ředitele Omnipolu ) uzavřeli dohodu o vzájemné informovanosti ve výrobě tak, aby nedocházelo v rámci působnosti Poldi Kladno ke zbytečným obchodním střetům na evropských trzích. V BRD jsem díky osobním zárukám Františka kardinála Tomáška úspěšně podnikal a získal za minulého režimu pracovní povolení osobně od německého kancléře Helmuta Kohla. Po sametové revoluci dodávala Bohemia Art do BRD architektonické celky s výsledkem více než 12 miliónů DM hrubého zisku. Následně byla postavena škola pro učně v Rožmitále pod Třemšínem a bylo vyučeno 106 chlapců v oboru umělecký truhlář, truhlář restaurátor, kovář a zámečník. Dnes je díky bankrotu podnik zlikvidován.

Poldi Ocel zaměstnávala 8 renomovaných a známých právníků, kteří byli v neustálém styku s managementem a kontrolovali celkový průběh privatizace. Tyto osoby budou navrženy k podání svědeckých výpovědí k probíhajícímu soudu za Poldi Ocel.

Pane prezidente, byla to Vaše slova v přednáškách na univerzitě v Praze a ve světě o svobodném podnikání, o svobodě našeho národa a já si po svých životních zkušenostech stále více uvědomuji svoji povinnost učinit vše k nápravě chyb, které mají na svědomí Ing. Vladimír Dlouhý a Ing. Roman Češka – vykradač aut, který byl ministrem bez portfeje a samozřejmě také mých chyb a chyb Ing. Lubomíra Soudka, ex.generálního ředitele Škody Plzeň.

Při Vašem mítingu ODS v Kladně před Kokosem jste řekl, že Kladno vstřebá Praha. Zajisté by bylo možné, kdyby fungovala rychlodráha Praha – Kladno. Do projektu jsem vložil 2 mil. Kč, ale doposud nic podobného neexistuje. Kladenský starosta Ing. Jiránek má v úmyslu postavit na území Poldi bytové jednotky. Tento nesmysl nelze realizovat, neboť půda je silně kontaminovaná těžkými kovy.

Ing. Miloš Zeman po svých výrocích: „vyžeňte Stehlíky z Poldovky!“ doslova rozpustil silnou základnu ČSSD na Příbramsku. Nechci Vás obtěžovat detaily, ale dnes je již průkazné, že mladá demokracie může mít silnou podporu zvláště na Kladensku a Příbramsku za předpokladu, že budeme mít opět ( tentokráte tichou cestou ) možnost působit v průmyslu. Navrhuji proto, aby se po dohodě se současnými nájemci Poldi Ocel obnovila činnost 25 obchodních zastoupení Poldi Steel, která jsem založil po celém světě.

Nutné investice do Kladna zajistím osobně ze zahraničních zdrojů.

Bohužel již potřetí probíhá soudní proces se dvěma nevinnými diletanty Markem Stehlíkem a Lubošem Pejpou, kteří jsou souzeni zřejmě proto, aby se za každou cenu našel viník za zničenou Poldovku a Bohemia Art.

Hlavním viníkem není nikdo jiný, než člen NERVu Ing. Vladimír Dlouhý, který dnes radí vládě ČR jak má napravit jeho vlastní chyby.

Na závěr Vás prosím, pane prezidente, abyste určil osobu, se kterou mohu jednat a sám se přesvědčíte, že mám pravdu. Zároveň jsem připraven k jednání s ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem o mimosoudním vyrovnání, kterému jsem podal výzvu k náhradě škody v říjnu roku 2011. Je nesporné, že projekt Poldi Steel předběhl dobu, ale bohužel to je také vaše vlastní dítě, které zbytečně odchází ze světové podnikatelské sféry.

Vážený pana prezidente, potřebujeme práci, definitivně ukončit trapnou kauzu a postupně vracet český průmysl do českých rukou.

Jste přeci otcem naší privatizace!

Věřím že opět rozhodnete správně a jsem v úctě

Doc. Akad. Arch. Vladimír Stehlík