To, co se stalo a děje mezi Izraelem a Hamásem, stejně jako to, co se stalo a děje mezi Ukrajinou a Ruskem, by mělo v každém vyvolat odpor a strach. (Foto: Flickr)

Je tomu tak jednak proto, že tyto konflikty odhalují nepředstavitelně strašné a odporné způsoby, jakými lidé mohou zacházet a zachází s jinými lidmi – zejména s nevinnými civilisty – a jednak proto, že si nikdo nikde nemůže být jistý, že se jednoho dne neocitne v nějaké strašné válce. Zatímco Izrael, Hamás, Ukrajina a Rusko jsou v horkých válkách, hlavní mocnosti (USA a Čína) naštěstí ne, i když jsou stále na pokraji jedné z nich. Zdá se, že se nacházíme ve velmi kritickém okamžiku, kdy se brzy ukáže, zda se válka mezi Izraelem a Hamásem rozšíří a jak daleko se rozšíří, a v dlouhodobějším horizontu, zda velmoci budou silou míru (a ustoupí z okraje přímého konfliktu), nebo se zapojí (a překročí hranu). Doufejme, že hrůzné a tragické obrazy, které všichni vidíme, budou vybízet ke zdrženlivosti. Je však velmi pravděpodobné, že obrazy civilních obětí, které vidíme nyní a které uvidíme během eskalace války v Gaze, povedou k novým konfliktům jak mezi zeměmi, tak uvnitř zemí (např. odpudivé násilí vůči židovskému a muslimskému obyvatelstvu v mnoha zemích). Podle mého názoru existuje vysoké riziko, že tato válka povede k několika dalším konfliktům různého typu na řadě míst, a je pravděpodobné, že bude mít škodlivé účinky, které přesáhnou rámec konfliktu v Izraeli a Gaze. Především z těchto důvodů se mi zdá, že pravděpodobnost přechodu od omezených konfliktů k neomezené horké světové válce, do níž se zapojí i hlavní mocnosti, vzrostla za poslední dva roky od napsání mé knihy Zásady pro řešení měnícího se světového řádu z přibližně 35 % na 50 %.

V dnešním příspěvku popisuji, jak vidím to, co se děje, v kontextu toho, jak se podobné věci opakovaně odehrávaly v minulosti. Také uvedu další návrh, co mohou vedoucí představitelé udělat, aby se posunuli směrem k lepšímu světu – tj. k obecněji prosperujícímu a mírumilovnějšímu světu.

Jak se tyto věci odehrávají

Na základě toho, jak a proč se konflikty mezi zeměmi v historii obvykle odehrávaly, a na základě logického posouzení toho, co se děje nyní, se zdá být zřejmé, že

1) tyto dvě války (izraelsko-hamasovská a rusko-ukrajinská) odrážejí překročení hranic těchto čtyř stran od zvládnutých předválečných konfliktů k nezvládnutým horkým válkám, které budou brutální až do konce (k němuž pravděpodobně nedojde, dokud jedna strana jasně neporazí druhou), a

2) tyto typy brutálních válek se budou spíše šířit, než aby ustaly. Tyto dvě horké války jasně ukazují, jak strašlivé horké války jsou. Pokud se rozšíří do dalších zemí, především do velkých zemí, dojde k mnohem strašnější horké světové válce. Doufám, že vznikající obraz toho, jak by to vypadalo, povzbudí ke zdrženlivosti v tomto kritickém okamžiku, kdy se nacházíme na pokraji.

Jak pravděpodobně víte, domnívám se, že světový řád se mění způsobem, který se za našich životů ještě nestal, ale v dějinách už se stal mnohokrát (pro přehled, který je kratší než kniha, jsem vytvořil také animaci klíčových myšlenek v knize Principy řešení měnícího se světového řádu. Stručně řečeno, existuje pět velkých sil, které se vždy vzájemně ovlivňují a nyní se vzájemně ovlivňují a jsou hnací silou souběhu všech významných změn ve světě. Jsou to: 1) síla dluhu/peněz/ekonomiky, především dynamika, která vzniká při vysoké míře zadlužení a vysokém tempu růstu dluhu,

2) politické konflikty uvnitř zemí v důsledku velkých a nesmiřitelných rozdílů v bohatství a hodnotách, které vedou ke vzniku občanských válek mezi pravicovými a levicovými extremisty,

3) geopolitické konflikty mezi zeměmi v důsledku velkých změn v tom, kdo má bohatství a moc a jak si bohatství a moc rozdělit,

4) silové působení přírody, především sucha, povodně a pandemie (dnes způsobené především změnou klimatu), a

5) síla vynalézavosti lidstva, především ve vynalézání nových technologií (dnes je vedoucí transformační technologií umělá inteligence). Ve své knize uvádím, jak tyto věci obvykle probíhají, a pak porovnávám to, co se skutečně děje, se šablonou a s tím, jak probíhaly jiné případy v minulosti, aby mi to pomohlo vidět a být připraven – a vám to pomůže přemýšlet o tom, co se s největší pravděpodobností stane.

Na základě perspektivy, kterou jsem získal studiem historie, a na základě svých více než padesátiletých zkušeností se sázením na to, co se pravděpodobně stane, se mi zdá, že izraelsko-hamasácká válka je dalším klasickým, nešťastným krokem k násilnější a všeobjímající mezinárodní válce. Jinými slovy, je to součást větší válečné dynamiky. Každý, kdo studoval historii a sleduje, co se děje, by se měl obávat, že 1) tyto konflikty se z omezených konfliktů stanou totálními brutálními válkami, které budou pokračovat, dokud druhá strana nebude jasně poražena, a 2) tyto konflikty se rozšíří a zahrnou více zemí. Abyste získali přehled o tom, jak se tyto předválečné fáze velkého cyklu vyvíjejí, doporučuji vám studovat jiná předválečná období, například období dvou let před první a druhou světovou válkou v Evropě i v Asii. To, co se děje nyní, se tomu určitě hodně podobá.

Co se děje

Když Hamás zaútočil na Izrael, stejně jako když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, došlo ke klasickému, nezvratnému přechodu z předválečné části cyklu (kdy je možné mluvit) do horké válečné části cyklu (kdy dochází ke krvavým bojům, které trvají, dokud jedna strana nedosáhne úplného vítězství nad druhou stranou). Jak vysvětluji ve své knize, v zásadě platí, že „lidé umírající v bojích jsou ukazatelem, který téměř jistě znamená přechod do další a násilnější fáze občanské války, která bude pokračovat, dokud nebudou jasně určeni vítězové a poražení“. Je nepravděpodobné, že by se tato izraelsko-hamasovská válka omezila na Izrael a pásmo Gazy, a je pravděpodobné, že bude pokračovat, dokud jedna strana jasně nezvítězí nad druhou. Je také pravděpodobné, že války zahrnující Izrael, Hamás, Ukrajinu a Rusko budou mít velký vliv na probíhající velmocenské konflikty, a je velmi pravděpodobné, že Hamás jednal s podporou mocnějších zemí.

Jinými slovy, měli bychom si uvědomit, že tyto dvě horké války (válka mezi Izraelem a Hamásem a válka mezi Ruskem a Ukrajinou) neprobíhají pouze mezi stranami, které se jich přímo účastní – tyto války jsou součástí větších velmocenských konfliktů, které mají utvářet nový světový řád, a budou mít velké dopady na země, které jsou spojenci a nepřáteli čtyř stran v těchto dvou zdánlivě nesmiřitelných válkách. Tyto dvě války budou spojence těchto zemí stát mnoho. Například USA nyní vedou zástupné války v Evropě a na Blízkém východě a zároveň se připravují na válku ve východní Asii. Jak se budou tyto války šířit, budou stát více.

Naštěstí vývoj směřující ke světové válce mezi největšími mocnostmi (USA a Čína) ještě nepřekročil nezvratnou hranici, kdy se ze zvládnutelné války (kterou nyní je) stává brutální válka mezi největšími mocnostmi a jejich spojenci. Pokud však tyto velmoci mezi sebou povedou přímé boje, v nichž jedna strana zabije značný počet lidí na druhé straně, budeme svědky přechodu od zvládnutých předválečných konfliktů k brutální třetí světové válce.

Abych to posunul dál, chci jasně říci, že se domnívám, že se nacházíme v té krátké části velkého cyklu, kdy se konflikty rozhořívají a vedoucí mocnosti mají stále možnost volby mezi překročením této hranice do brutální války nebo stažením se z okraje. Protože o válkách víme, že nikdy neprobíhají tak, jak se očekávalo, a jsou brutálnější, než se očekávalo – ve skutečnosti jsou mnohem brutálnější, než se očekávalo, a dokonce i ti, kdo byli nejodvážněji pro to, aby se války vedly, litovali, že se vedly. Doufám, že vůdci velmocí moudře ustoupí z okraje, i když se musí připravit na to, aby byli dostatečně silní na úspěšné vedení a vítězství v horké válce. Aby to dobře dopadlo, bude podle mého názoru prověřena nejen zdrženlivost účastníků, ale i spojenectví, která mají sklon přitahovat nebojující strany. To proto, že být spojencem a být nápomocen spojeneckým zemím v těchto brutálních válkách je vždy velmi nákladné a zvyšuje to riziko, že budou do války plně zataženy. Tak se lokální války rozšiřují ve války světové.

Nyní si uvědomme, že další čtyři velké síly ovlivní tento mezinárodní konflikt, stejně jako mezinárodní konflikt ovlivní to, jak se projeví ostatní čtyři síly. Z důvodů, které vysvětluji v kapitole 5 („Velký cyklus vnitřního řádu a nepořádku“) a v kapitole 6 („Velký cyklus vnějšího řádu a nepořádku“), když má vedoucí říše problémy s dluhy a velký vnitřní konflikt a zdá se být na světové scéně zranitelnější, bude se mnoho různých zemí snažit získat to, co chtějí, což přispěje k celkovému obrazu globální rovnováhy sil. V těchto případech je vždy užitečné sledovat, jak se strany řadí do nových mocností Spojenců a Osy, abychom pochopili, co pravděpodobně přijde. Tento obraz toho, jak se země řadí, se rychle vyjasňuje.

I když předpokládám, že si všichni přejeme, aby se válka dala zastavit nebo zvrátit, historie opakovaně ukázala, že jakmile se překročí hranice horké války, bývá tomu naopak – tj. místo toho, aby přibývalo rozumu a kompromisů, přestávají, takže si člověk musí vybrat stranu a bojovat za ni, nebo z boje ustoupit. Je stále pravděpodobnější, že tuto volbu budete muset učinit. To bude mít vliv i na to, kde chtějí lidé žít.

Co lze udělat pro zlepšení situace

Místo toho, abych jen co nejpřesněji popsal, co si myslím, že se děje a co by se mohlo stát, nabídnu také několik návrhů věcí, které lze udělat, aby se věci zlepšily.

Ve svém nedávném příspěvku, kdy jsem se zabýval otázkou vnitřního konfliktu v USA (vyvolaného tím, že Kevin McCarthy přišel o svou pozici kvůli malému počtu extremistů, kteří porážejí ty, kteří jsou bipartitní), jsem se podělil o svůj nesplnitelný sen, že se objeví silný bipartitní vůdce, který se stane prezidentem, bude mít bipartitní kabinet a vytvoří bipartitní komisi chytrých lidí z obou stran, aby přebudovala systém tak, aby přinesl mnohem širší produktivitu a prosperitu, která bude postavena na zdravých financích a investicích. Uvědomuji si, že k tomu nedojde, a proto jsem se podělil o svou dosažitelnější naději, že umírnění zástupci obou stran otevřeně prohlásí, že jsou ochotni pracovat bipartajně, a vytvoří bipartajní hlasovací blok, který bude dostatečně silný, aby přinesl rozhodující hlasy, které rozhodují o výsledcích. Věřím v tuto cestu, protože se domnívám, že pokud nedojde k velkému posunu směrem k silnému bipartismu, který povede k velkým, chytrým reformám, jež přinesou široce založenou produktivitu a zvýšení příjmů, pravděpodobně dojde k nějaké formě vysilující občanské války. Jak jsem také vysvětlil v tomto příspěvku, abychom snížili riziko, že dojde k vysilující občanské válce, věřím, že to, že různí lidé budou moci prosazovat své různé preferované přístupy k životu tím, že půjdou do států, které jsou nejvíce v souladu s jejich preferovanými přístupy, pomůže zmírnit napětí (i když to bude mít také některé nevýhody a nezamýšlené důsledky, do kterých teď nebudu odbíhat).

Nyní se s vámi podělím jak o svůj nesplnitelný sen, tak o svou dosažitelnější naději, co se stane, abychom se vypořádali s mezinárodními konflikty, které nás přivádějí na pokraj horké světové války. Mým nesplnitelným snem je, aby světoví vůdci uznali, že horká válka je to nejhorší, co se může stát, a že spolupráce na vytvoření cesty a postupů, které minimalizují šance na vznik horké války, je to nejlepší, co mohou udělat. Mým dosažitelnějším cílem by bylo, aby USA a Čína společně zprostředkovaly mír na Ukrajině. I když je to cíl natažený, mohl by být dosažitelný, protože pro to dozrávají podmínky. Představte si, že by dvě přední a protichůdné světové mocnosti, které se v současnosti řadí na stranu horké války, spojily své síly, aby zajistily mír. To by bylo šokující, protože kromě toho, že by to přineslo mír, by to snížilo riziko, že rusko-ukrajinská válka povede k horším válkám, a také by to ukázalo, že mohou spolupracovat na míru. Pokud by to udělali, možná by mohli vyvinout dynamiku, která by přinesla mír spíše než konflikt v jiných případech. Představte si, jak skvělé by bylo spojenectví v úsilí o světový mír mezi dvěma největšími znepřátelenými zeměmi.

Jako vždy vás budu informovat o vývoji událostí. Zůstaňte naladěni.

Ray Dalio