Bývala dlhoročná zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková, ktorá odborne pomáha aj francúzskym hasičom, upozorňuje, že 7. októbra 2021 ESĽP oznámil francúzskej vláde sťažnosť sťažovateľa Thevenon (č. 46061/21) a požiadal ju o predloženie stanoviska k prijateľnosti a podstate sťažnosti.

Prípad sa týka povinného očkovania na Covid-19, ktoré sa vzťahuje vo Francúzsku na určité profesie, v tomto prípade na hasičov (o povinnom očkovaní určitých skupín ľudí sa hovorí aj v iných európskych krajinách).

S odkazom na článok 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Dohovoru o ochrane ľudských práv samostatne, ako aj v spojení s článkom 14 (zákaz diskriminácie), a článku 1 Protokolu č. 1 (právo na ochranu majetku) sa sťažovateľ sťažuje na povinnosť  očkovať sa, ktorú mu ukladá zákon č. 2021-1040 z 5. augusta 2021, ktorá sa na neho vzťahuje z titulu jeho profesie.

Ide aj o skutočnosť, že jeho odmietnutie očkovať sa na Covid-19 viedlo od 15. septembra 2021 k suspendovaniu možnosti vykonávať jeho povolanie a k úplnému stopnutiu jeho výplaty. Ďalší sťažovatelia, ktorých celkový počet je 712, vyjadrili svoj zámer obrátiť sa ESĽP s rovnakým problémom. Európsky súd  ich poučil, aké formality musia splniť.

ESĽP položil stranám sporu otázky a požiadal francúzsku vládu, aby k nim zaslala svoje stanovisko do 27. januára 2022. Prvá otázka sa týka toho, či sťažovateľ vyčerpal vnútroštátne prostriedky nápravy. Druhá toho, či zákonná povinnosť očkovania uložená sťažovateľovi porušila jeho právo na rešpektovanie súkromného života zaručeného článkom 8 ods. 1 Dohovoru.

V tretej otázke sa ESĽP pýta, či bol sťažovateľ pri užívaní svojich práv zaručených článkom 8 Dohovoru v rozpore s článkom 14 Dohovoru diskriminovaný v porovnaní s inými profesiami, na ktoré sa povinnosť očkovania nevzťahuje. Štvrtá otázka ESĽP sa týka toho, či okolnosti prípadu, vo svetle pozastavenia výplaty sťažovateľa vzhľadom na jeho odmietnutie dať sa zaočkovať, porušili jeho právo na ochranu majetku, ako to zaručuje článok 1 Protokolu č. 1.

Pirošíková ďalej upozorňuje, že vzhľadom na oznámenie sťažnosti vláde je možné požiadať v tomto konaní o intervenciu. Pripomína, že podľa článku 36 ods. 2 Dohovoru a pravidla 44 ods. 3 Rokovacieho poriadku ESĽP môže štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru a nie je stranou v spore alebo akákoľvek zainteresovaná osoba odlišná od sťažovateľa, so súhlasom ESĽP intervenovať v prípade ako tretia strana.

Žiadosť o intervenciu musí byť náležite odôvodnená a predložená ESĽP písomne v jednom z oficiálnych jazykov (angličtina alebo francúzština) nie neskôr ako 12 týždňov po oznámení sťažnosti dotknutej vláde.

Ste hasič, vojak, policajt, lekár, zdravotník alebo učiteľ? Odborový zväz, profesijné alebo záujmové združenie? Vidíte sa v predošlom texte po jeho prečítaní? Pokiaľ máte záujem o vypracovanie kvalifikovanej intervencie, ozvite sa na info@akw.sk. Zdroj: ZDE

Peter Weis