Proč byl Ježíš zabit Předmluva: Pokud jste ateisté a věříte, že věřící jsou pobláznění, pak prosím pamatujte, že zhruba 85% amerického obyvatelstva se identifikuje jako křesťané a miliony další se identifikují jako Židé. Jen málo Američanů jsou ateisté… a většina ateistům nedůvěřuje. Vědět tudíž alespoň trochu něco o výkladech bible, by se mohlo hodit i ateistům, pokud mluví s věřícími. Reverned Howard Bess uvádí:


[quote align="center" color="#999999"]

Ježíš do chrámu nepřišel, aby jej vyčistil. Přišel do chrámu oznámit zničení celého způsobu života. Ti, kdo chrám provozovali, neměli pravomoc Ježíše umlčet a usmrtit. Tato pravomoc zůstávala Římanům.

Moderní interpretace vyhánění penězoměnců z chrámu od Anthonyho Freda / Daniel Zollinger

Obvinění, která byla proti němu vznesena, lze shrnout jako vzpouru. Byla to tři konkrétní obvinění: podněcování k neplacení daní, hrozba zničení majetku (toho chrámu) a prohlašování se za krále. Byl to incident z chrámu, který Ježíše převedl z otravného, leč neškodného rebela z venkovského severu na nepříjemnost ve městě, které kontrolovalo velkou tradici. Na Římu zůstávalo, ale jej usmrtil na kříži.

Jinými slovy, Ježíš nebyl odsouzen k smrti, dokud neohrozil penězoměnce. [/quote]

 

Co znamená činit Boží práci?

Šéf Goldmana Sachse řekl, že svými bankovními aktivitami odvádí „Boží práci.“

I šéf Barclays také své kongregaci řekl, že bankovnictví tak, jak jej praktikuje jeho společnost, nijak neeticky neporušuje principy křesťanství.

Mají pravdu? Je velké bankovnictví tak, jak je praktikováno gigantickými bankami, v souladu s křesťanskými principy?

 

Konejte spravedlnost

Bible nás v první řadě nijak nenabádá, abychom ignorovali porušování zákonů mocnými.

Bible se ve skutečnosti o spravedlnosti zmiňuje více než 200 krát – a tím prostě převyšuje všechna ostatní témata. Bible nás žádá, abychom konali spravedlivě a stavěli se KAŽDÉMU – včetně bohatých či mocných – kdo se dopouští nespravedlnosti či útlaku lidí.

Opravdu, jednou z prvních věcí, o kterou nás Bůh žádá, je konání spravedlnosti:

[quote align="center" color="#999999"]

Ten vám říká: Ó člověče, co je dobré; a co od tebe Pán vyžaduje jiného, než abys konal spravedlivě, a miloval vlídnost a pokorně kráčel spolu se svým Bohem? (Micah 6:8) [/quote]

Ač mnohé kostely a synagogy upadly do posedlosti jinými záležitostmi, o mnohých lze říci, že ignorovaly nejdůležitější z Božích požadavků na nás kladených. Jak poukázal jeden z vůdčích křesťanských misionářů, který v zemích třetího světa zachraňuje nezletilé dívky uvízlé v pasti sexuálního otroctví:

[quote align="center" color="#999999"]

V Písmu je neustálý apel na úsilí o spravedlnost. Ježíše rozčilovali Farizejové, protože ti zanedbávali nejzávažnější záležitosti zákona, které On definoval jako spravedlnost a láska k Bohu… Izaiáš 58, přičemž si stěžoval na fakt, že ač se tito Boží lidé modlí a modlí a modlí, tak nečiní vůbec nic ohledně spravedlnosti. [/quote]

Měli by se snad křesťané pouze modlit za spravedlnost a zbytek nechat na Bohu?

Tohle ale není tím, co od nás Bible žádá. Naopak Hebrejským 11:33 nám říká, že to my jsme Božíma rukama k šíření spravedlnosti a Bůh používá nás, aby „aplikoval spravedlnost.“

My musíme „dát průchod svému slovu“ a pohnout svými modlitbami ve skutky.

Bůh nás žádá, abychom učinili vše, co je v naší moci, abychom jednali jako „ruce Boží“ při přinášení spravedlnosti. A jak nám připomíná Svatý Augustýn: „Charita není žádným odčiněním za nedodržení spravedlnosti.“


Opravdu:

[quote align="center" color="#999999"]

Pán vzhlédl a byl nespokojen, že není žádné spravedlnosti. Spatřil, že takový žádný není. Byl zděšen, že se nenašel nikdo, kdo by zasáhl. (Izaiáš 59:15-16) [/quote]

Toto je jediným místem v Bibli, kde je použito slova „zděšen“ použitého k charakteristice cítění Boha – jinými slovy, jediná věc, o níž víme, že Bůh je z ní zděšen, je, když lidé nečiní spravedlnost.

V Bibli existují stovky dalších odkazů na spravedlnost včetně:

  • Požehnáni ti, kdož dodržují spravedlnost … (Psalm 106:3)
  • Takto PÁN praví: Dodržuj spravedlnost a čiň, co je správné … (Izaiáš 56:1)
  • Toto PÁN praví: Čiň, co je spravedlivé a správné. (Jeremiáš 22:3, 13-17)
  • Následuj spravedlnost a buď sám spravedlivý. (Deuteronomikon 16:19,20)
  • Pro PÁNA je to správnost, ten miluje spravedlnost … (Job 11:5,7)
  • Nauči se konat správně! Usiluj o spravedlnost …. (Izaiáš 1:17)

Takže když mocní hráči v gigantických bankách porušují zákony, musí být bráni k odpovědnosti.

 

Podvody a manipulace peněz

Velké banky se zapojily do systematického, neustále pokračujícího zločinného podvodu.

To, abychom bankám dovolovali páchat zločiny beztrestně, není tím, co Ježíš učinil. A co by Ježíš učinil? Převrátil by penězoměncům stoly. ( A ekonomové s tím souhlasí.)

Gigantické banky navíc manipulují měnami pomocí spiknutí, jako jsou manipulace úrokových sazeb (aranžování úrokových sazeb v různých regionech – Libor, Eurobor atd. – čímž mohou kormidlovat svými měnami nahoru nebo dolů), vysokofrekvenčním tradingem a umělým stlačováním ceny zlata (čímž dochází k umělému nafukování hodnoty nadekretovaných peněz).

Jak si všímá Ron Paul, Bible zakazuje narušování kvality peněz (které byly v té době a v těch místech jedině ve formě mincí):

[quote align="center" color="#999999"]

Bible objasňuje i to, že narušování kvality peněz je nemorální čin. Jsme nabádáni, abychom dodržovali pravidla „řádného vážení a měření.“ „Nedopustíš se nespravedlnosti v soudu, v měření délky, váhy či objemu. Budeš míti správné váhy, správně vážit a správné měřice a správné mázy.“ (Leiviticus 19:35-36). „Odlišná závaží jsou ohavnost před PÁNEM a falešné váhy nejsou dobrem.“ (Přísloví 20:23). Obecný princip by šel shrnout jako „Nepokradeš.“ [/quote]

Přísloví 11:1 rovněž uvádí:

[quote align="center" color="#999999"]

Nepoctivé váhy jsou ohavností před PÁNEM, ale správné vážení Jej potěší. [/quote]

Tudíž do té míry, v jaké se gigantické banky zapojily do nepoctivých činů nebo manipulací měn, do takové míry porušují písmo.

 

Útlak chudých

Bible odsuzuje útlak chudých ve prospěch vlivných:

[quote align="center" color="#999999"]

Ten, kdož utlačil chudé, aby zvýšili své bohatství, a ten, kdo to dává bohatým, jistě upadne do nouze. (Přísloví 22:16) [/quote]

V míře, v níž gigantické banky utlačily chudé, aby obohatily bohaté, v té porušily písmo.

V důsledku jejich loupení je teď v Americe nerovnost horší než v Egyptě, Tunisku, Jemenu a ve většině latinskoamerických banánových republik … i ve starém Římě.

 

Vedení válek

Tou hnací silou za válkami jsou často bankéři. „Požehnáni budiž mírotvůrci.“ (Matyáš 5:9), a Ježíš by přívětivě nepřijal vedení válek kvůli zisku založených na falešných záminkách.

 

Vzkříšení mise křesťanství

Kristus – a jeho učedníci – žijí do té míry, v jaké jednáme jako ruce Boží, abychom konfrontovali velké banky, které páchají pokroucení naší ekonomiky a našeho světa.

Post scriptum: Ne všichni bankéři jsou zlí lidé. Např. mnozí z bankéřů v menších bankách a v úvěrových družstvech jsou dobří lidé, kteří se pokouší pomáhat svým komunitám. Každý musí být posuzován podle svých vlastních činů.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: washingtonsblog.com