Při příležitosti Evropského imunizačního týdne přichází Liga lidských práv s analýzou „Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama“, která odhaluje netransparentní rozhodování a střety zájmů při rozhodování o otázkách veřejného zdraví a problémy související s propagací léčiv, zejména vakcín. Volba konzumentů zdravotní péče v České republice není ovlivňována jen doporučením zdravotníků, ale výrazným způsobem též farmaceutickým průmyslem. Cílem sborníku je podpořit veřejnou diskuzi o těchto opomíjených otázkách a také navrhnout možná řešení i příklady dobré praxe ze zahraničí.

Analýza obsahuje soubor následujících textů a zjištění:

„Očkování dětí v ČR pod taktovkou farmaceutické lobby“ – v Národní imunizační komisi, která řeší otázky očkování na Ministerstvu zdravotnictví, mají velký vliv lidé, u kterých je značné riziko střetu zájmů kvůli jejich spolupráci s farmaceutickým průmyslem. Tento střet zájmů není odpovídajícím způsobem řešen. „Podle našich zjištění je rozhodování komise netransparentní, často neodůvodněné a vzbuzuje pochybnosti o tom, čí zájem je sledován na prvním místě,“ říká právnička Ligy Zuzana Candigliota. Neexistují žádná kritéria pro zařazování nových vakcín do očkovacího kalendáře, jako je tomu v zahraničí.

„Vakcinační akce: ochrana veřejného zdraví nebo jen reklama? – evropská legislativa zakazuje veřejnou reklamu na léčiva na předpis včetně vakcín s výjimkou tzv. vakcinačních akcí. Např. v Německu a Rakousku je vakcinační akce povolena jen výjimečně a v odůvodněných případech a je chápána jako kampaň s poskytováním objektivních informací spotřebitelům, nejde o reklamu na konkrétní vakcíny. „Evropská legislativa i české právo chápe osvětu v oblasti očkování jako výjimku, která má být povolena v konkrétním odůvodněném případě. V České republice však bohužel Ministerstvo zdravotnictví na svou roli zcela rezignovalo a bez jakéhokoli posouzení povoluje libovolnou reklamu na vakcíny, čímž dochází k neobjektivnímu ovlivňování spotřebitelů,“ hodnotí situaci právník a předseda Ligy David Zahumenský.

„Protiprávní finanční odměny za testování vakcín na dětech“ – z evropské legislativy vyplývá zákaz poskytovat finanční odměny za zapojení nezletilých do farmaceutického výzkumu z toho důvodu, aby rodiče byli při rozhodování vedeni zájmem nezletilého a ne finanční motivací. „V České republice ale například společnost Novartis nabízela rodičům za testování vakcíny proti meningokoku B paušální částku 4.500 Kč bez toho, aby rodičům musely jakékoli náklady vzniknout. Podle našeho názoru se tak nejedná o náhradu nákladů, ale o nezákonné poskytnutí odměny, která má rodiče k zapojení dítěte do testování motivovat,“ komentuje situaci Zuzana Candigliota. Státní ústav pro kontrolu léčiv přes upozornění Ligy tyto nezákonné praktiky odmítá řešit.

„Reklama a marketing farmaceutických společností“ – farmaceutický průmysl je jeden z největších zadavatelů reklam a jejich náklady na podporu prodeje převyšují náklady na výzkum a vývoj. Výdaje na odměny akcionářům a vedení společnosti jsou enormní. Na druhou stranu pokuty uložené těmto firmám i za opakované porušení zákona o regulaci reklamy (klamavá reklama, nezákonné dary, reklamní semináře v atraktivních zahraničních lokalitách) nepřesahují 0,1 % jejich ročního obratu. Sankce za nezákonné reklamní praktiky nejsou podle Evy Kučerové z Lékařské fakulty MU v Brně pro tyto společnosti účinné, přiměřené a odrazující.

„Liga si je vědoma přínosu očkování v boji s infekčními nemocemi a nechce bojovat proti očkování jako takovému. Zároveň ale zastáváme stanovisko, že spotřebitelé by měli dostávat objektivní informace také o rizicích, která jsou s očkováním spojena, zejména pokud jde o očkování dětí,“ vysvětluje Zahumenský, proč se Liga rozhodla zvolit za ústřední téma své analýzy právě otázky týkající se očkování.

Předložením této analýzy aktivity Ligy v této oblasti nekončí. Naváže na ni veřejná diskuze na téma „Jak by měl stát rozhodovat o očkování dětí“, která se bude konat dne 15. května 2012 od 17 do 20 h na Vysoké škole ekonomické v Praze. Diskuze bude zaměřena na otázku fungování Národní imunizační komise a problematiku reklamy na vakcíny a jejím cílem bude hledání optimálního řešení do budoucna. Jsou na ni pozváni zástupci všech zainteresovaných skupin.

Stručné shrnutí analýzy ke stažení zde.

]]>