Stávající systém je nemocný od základu – systém poměrného volebního systému nedovolí sestavovat silné vlády – vlády musí korumpovat jednotlivé koaliční strany, musí korumpovat poslance, musí podplácet i voliče. Stávající systém není skutečná demokracie – politologové to nazývají oligarchií – vládou skupiny mocných. V našem případě to je vláda velkých megafirem, kmotrů a jejich nástrojem jsou pak jednotlivé strany. V rámci těchto stran nemají ani slušní politici šanci prosadit jakoukoli účinnou změnu. V takovém systému panuje jediný zájem – s pomocí kmotrů a jejich peněz získat moc a pak z veřejných zdrojů tyto peníze kmotrům se ziskem zpět vracet.

Zájem občana je naprosto mimo už proto, že občané nemají reálnou moc poměry měnit ani kontrolovat. Řešení je skutečná změna ke skutečné demokracii. Odvahu veřejně prezentovat návrhy na změnu systému mi dala také kniha ekonoma Pavla Kohouta, která popisuje příčiny současných problémů a navrhuje potřebnou změnu – novou Ústavu ČR.

Na setkání občanů a občanských iniciativ tuto sobotu v Praze jsme navrhli níže uvedený manifest. Pokud s jeho myšlenkami budete souhlasit, prosím, žádejte své zastupitele, aby o nich alespoň přemýšleli. Šiřte je dál. Diskutujte o nich. Bez toho, že začneme přemýšlet o tom co dál, začarovaný kruh nestabilních vlád a korupční politiky nikdy neprotneme. Já sám tak zásadní věc bez Vás neprosadím. Je třeba přesvědčit většinu poslanců i senátorů. Čím větší tlak na ně bude od občanů, tím lépe je půjde přesvědčit, aby se vzdali svých dosavadních jistot.

Slušnému poslanci a senátorovi se přitom naopak ulehčí. Cílem je, aby byl nezávislý na kmotrech a stranickém vedení, a aby se zodpovídal hlavně svým voličům.

My, občané Čech, Moravy a Slezska, žádáme skutečnou, přímou demokracii. Žádáme vládu zastupitelů přímo se zodpovídajících svým voličům a občanům.

Všichni lidé jsou sobě rovni a všichni mají nezcizitelná základní lidská práva. Patří mezi ně právo na osobní i politickou svobodu, na spravedlnost a na život ve spravedlivé společnosti. Pokud vláda taková práva nenaplňuje a je jim překážkou, mají občané právo ji změnit a ustavit vládu novou, která bude mít pravomoc a odpovědnost založené na zásadách, které považují občané za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.

Jestliže vlády a parlamenty vzešlé ze současného politického systému nejsou po dlouhá dvě desetiletí schopné účinně bránit nespravedlnostem, zlořádu, rozkrádání a ničení naší země, jestliže tento systém není schopen a ochoten chránit a bránit práva svých občanů, pak je povinností občanů nejen svrhnout takovou vládu, ale také změnit od základu nefunkční politický systém a obstarat nové stráže své budoucí bezpečnosti.

Žádáme proto všechny své politické zástupce, aby jednotně prosazovali a v obou komorách Parlamentu České republiky odhlasovali Zákon o referendu a v něm dali hlasovat o nové Ústavě České republiky, která bude deklarovat zásadní práva občanů České republiky. Žádáme právo volit přímo prezidenta, starosty, hejtmany, poslance a senátory a právo v referendu navrhovat jejich odvolání, tak aby každý zastupitel po celou dobu plnění svého mandátu cítil přímou odpovědnost svým voličům a občanům.

Žádáme právo občanů v referendu vybrané zákony odmítat nebo potvrzovat, aby zastupitelé už při jejich navrhování a schvalování mysleli na vůli a přání občanů.

Žádáme přímou volbu poslanců podle volebních okrsků a snížení jejich počtu na počet tradičních přirozených spádových okresů, aby občané mohli sledovat a kontrolovat práci svého konkrétního politika.

Žádáme oddělení moci zákonodárné a exekutivní, které ztíží politickou korupci a zneužívání politiky pro rozkrádání veřejného majetku.

Požadujeme, aby Parlament České republiky přijímal pouze zákony a vládu sestavoval přímo volený a občany odvolatelný prezident. To by vyřešilo neustálé vratké koalice a politické přeběhlíky.

V tomto duchu zmocňujeme své zástupce, aby začali pracovat na návrhu nové Ústavy, která přetvoří korupční politický systém vlád několika stran na systém, kde povládnou občané a jim přímo odpovědní zástupci.

Tomio Okamura

]]>