Velkolepý vědecký projekt uvedený v Guinnessově knize rekordů – Kolský superhluboký vrt (SH-3) – stále dráždí představivost obyčejných lidí i odborníků. (Foto: Archive of Yury Yakovlev/D. F. Saburov)

Velkolepý vědecký projekt uvedený v Guinnessově knize rekordů – Kolský superhluboký vrt (SH-3) – stále dráždí představivost obyčejných lidí i odborníků.

Sovětští vědci si stanovili ambiciózní cíle – prozkoumat nejstarší horniny naší planetya poznat  tajemství procesů, které v nich probíhají. Aby mohli uskutečnit své plány, museli vyvrtat přes 12 kilometrů do nitra Země – nikdo na světě dosud nedokázal tuto hloubku překonat.

Práce na Kolském superhlubokém vrtu nedaleko města Zapoljarnyj v Murmanské oblasti probíhaly až do roku 2008. Během této doby sovětští vědci provedli mnoho objevů, získali užitečné výsledky a dokonce narazili na „ neznámo“. Sputnik Polska požádal Sergeje Pevzněra, vedoucího laboratoře geofyziky a ekologie, hlavního geofyzika ve Výzkumném a výrobním centru Kolský superhluboký, aby vyprávěl o své práci na Kolském superhlubokém vrtu. 

© SPUTNIK / ALEXEY VARFOLOMEEV, Kolský superhluboký vrt v roce 1984

„Nejprve bych rád upozornil na skutečnost, že poprvé jsem se dostal na Kolský superhluboký vrt v říjnu 1992 a začal jsem pracovat na tomto unikátním objektu začátkem července 1993. Proto o tom, co se stalo předtím, vím pouze z publikací a fondových zdrojů, a také z vyprávění lidí, kteří stáli na počátku tohoto projektu a podíleli se na realizaci všech jeho fází. Měl jsem to štěstí, že jsem se s nimi setkal, a dokonce jsem s nimi spolupracoval,“ říká Sergej Pevzněr.

Závody pod zemí i ve vesmíru

Zdroj Sputniku Polska vysvětluje, že zahájením prací na Kolském superhlubokém vrtu Sovětský svaz sledoval několik cílů. Zástupci základních věd o Zemi chtěli studovat nejstarší horniny naší planety a procesy, které v nich probíhají.

Stát měl navíc přirozenou touhu získat použitelné výsledky, které by mohly pozitivně ovlivnit jeho ekonomický a průmyslový rozvoj – například objevit nová ložiska měděných a niklových rud.

© SPUTNIK / ALEXEY VARFOLOMEEV, Kolský superhluboký vrt (SH-3)

„Podle mého názoru byl druhý důvod podstatnější." Začátkem šedesátých let se začaly v SSSR a v dalších zemích objevovat rozsáhlé projekty související s hledáním nových zdrojů nerostných surovin – lidstvo začalo zkoumat šelfy moří a dna světového oceánu. Technicky to bylo možné právě v tuto chvíli,“ říká Sergej Pevzněr. Navíc porovnává zájem o zkoumání hloubek Země v různých zemích s touhou lidstva ovládnout vesmír ve stejném období. „V roce 1961 Spojené státy zahájily Projekt Mohole. Byl učiněn neúspěšný pokus k dosažení seismické Mohorovičićovy hranice (Moho) mořským vrtem, což podle moderních představ o struktuře planety odpovídá hranici zemské kůry s pláštěm. Maximální hloubka jednoho z vrtů tvořila 183 metrů (při hloubce moře 3500 metrů). Projekt potvrdil, že hlubokovodní vrtání mohlo v zásadě odstartovat nový program hlubokovodního vrtání DSDP, jehož realizace byla zahájena světově proslulou vědecky-výzkumnou lodí Glomar Challenger. Sovětští vědci se aktivně podíleli na jejích expedicích,“ uvedl zdroj Sputniku Polska.

CC BY-SA 3.0 /  ANDRE BELOZEROFF KOLA SUPERDEEP BOREHOLE, Kolský superhluboký vrt

Sovětský svaz také nezůstával pozadu. V roce 1962 byly na území Kazašské sovětské socialistické republiky (KazSSR) zahájeny práce na dvou superhlubokých vrtech – Aralsorském (SH-1) a Biikžalském (SH-2), které byly dokončeny v roce 1971 při hloubce vrtů 6806 metrů a 6700 metrů.

V roce 1965 byl vyvinut komplexní vědecký a technický program ke studiu hluboké struktury zemské kůry. Hloubení Kolského superhlubokého vrtu  (SH-3) bylo zahájeno 24. května 1970. „ V témže roce v USA ve státě Oklahoma začali hloubit vrt Baden Unit, který během 545 dní dosáhl hloubky 9159 metrů a byl nejhlubším vrtem na světě až do roku 1974, kdy Spojené státy dokončily provádění nového  rekordního vrtu Berta Rogers s hloubkou 9 583 metrů (v letech 1973 – 1974). Tento rekord byl překonán 6. června 1979, kdy  Kolský superhluboký vrt dosáhl 9 584 metrů. V roce 2019 se tedy slaví 40. výročí triumfu národního myšlení a technologie!“ říká Sergej Pevzněr.

Chtěli provrtat Zemi skrz naskrz?

Vrtání a průzkum Kolského superhlubokého vrtu  umožnilo odborníkům pracovat se získanými novými údaji.

„Provedené studie pomocí Kolského superhlubokého vrtu umožnily získat přímé údaje o struktuře a složení hlubinných zón staré kontinentální zemské kůry a vytvořit její opěrné geologické, geochemické a geofyzikální průřezy. Získané faktické materiály významně změnily předchozí modely stratifikované struktury kontinentální zemské kůry, prokázaly přítomnost rudné mineralizace a tekutin v ní až do maximální hloubky a změnily tradiční chápání povahy geofyzikálních hranic,“ vysvětluje Sergej Pevzněr.

Odmítá známý mýtus, že sovětští vědci údajně chtěli „ provrtat“ Zemi skrz naskrz. „ Hlavním úkolem hloubkových studijních programů nitra Země, a to jak v SSSR, tak ve světě (především v USA a Německu), byla podrobná studie struktury zemské kůry po celé její tloušťce - až k hranici Moho. Současně byla zvažována možnost dosažení hranice s pláštěm vrtáním v těch místech, kde je tloušťka zemské kůry minimální - v oceánech. Jinými slovy, šlo o „provrtání“ zemské kůry, ale ne samotné planety Země. Touto myšlenkou se zabývali především američtí vědci. Úkol dosáhnout hranice Moho před Kolským superhlubokým vrtem nebyl stanoven, protože v oblasti jeho vzniku je tato hranice pravděpodobně v hloubce 35–50 kilometrů,“ vysvětluje Sergej Pevzněr.

Našli „peklo s hlasy hříšníků“

Práce na Kolském superhlubokém vrtu jsou spojeny ještě s jedním rozšířeným mýtem. Dlouho se věřilo, že sovětským vědcům se podařilo nahrát „ hlasy hříšníků z pekla“, když údajně spustili mikrofon do Kolského superhlubokého vrtu do hloubky 12 kilometrů a zaznamenali zvláštní zvuky, podobné výkřikům a sténání. Ačkoliv se později ukázalo, že tato informace byla aprílovým vtipem v jednom z místních médií, někteří lidé tomu stále věří.

„Hlasy z pekla“ to určitě nebyly. A nikdo nikdy nespouštěl „mikrofon“ do Kolského superhlubokého vrtu - v takové hloubce kvůli velmi obtížným termobarickým podmínkám nebude fungovat žádné specializované geofyzikální zařízení, tím spíše během procesu vrtání. Ale zvuky (a to nejen způsobené vrtným procesem) jsou přítomny v každé studni a také v jakékoliv části zemské kůry. Nejsou způsobeny „hlasy hříšníků“, ale docela normálními geologickými procesy - tvorbou trhlin, pohybem tekutin, pomalými a rychlými pohyby zemské kůry atd. Tyto geoakustické zvuky jsou zaznamenávány speciálním zařízením, protože mají velmi nízkou úroveň. Analýza těchto záznamů nám umožňuje získat spoustu užitečných informací o stavu geologického prostředí v okolí vrtu,“ vysvětluje Sergej Pevzněr.