Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaZabíjení lidí na dálku? Zřejmě realita. V EU chybí zákon, který by zakazoval elektromagnetické zásahy do lidského organismu

Sociální sítě

Reklama

https://www.AUTOdoc.CZ

Zabíjení lidí na dálku? Zřejmě realita. V EU chybí zákon, který by zakazoval elektromagnetické zásahy do lidského organismu

V polovině března letošního roku navštívil polský ministr obrany Antoni Macierewicz univerzitu pátera Tadeuše Rydzyka a vystoupil tam v diskusi na téma „Problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus". Jedna z posluchaček se ho zeptala, jestli má Polsko strategii, jak řešit ilegální experimenty s elektromagnetickými zbraněmi na polských občanech a ministr odpověděl, že jeho ministerstvo provádí analýzu, jejímž cílem je zjistit, ve kterých oblastech Polska žijí lidé, kteří si stěžují na taková napadení a že se chystá ustavit komisi, která bude jejich stížnosti vyšetřovat.

Tímto způsobem polský ministr obrany přiznal, že existují elektromagnetické zbraně, které jsou schopné zasahovat do fungování lidského organismu a že mohou být používány na polských občanech.

Skutečnost, že velká evropská media o této události neinformovala, vyvolala naše podezření, že členské státy Evropské unie jsou zavázány existenci těchto zbraní utajovat a dokonce nezavádět zákony proti jejich používání. Toto naše podezření potvrdil polský týdeník NIE, když se jeho novínáři ptali na polském ministerstvu obrany, proč polský ministr obrany nesplnil svůj slib a neustavil komisi, která by vyšetřila stížnosti polských občanů, že jsou proti nim vedeny útoky elektromagnetickými zbraněmi a dostali odpověď, že toto téma podléhá zákonu o zachování státního tajemství, spojeného s obranou státu.

Toto rozhodnutí polského ministerstva obrany zřejmě souvisí s informaci, kterou jsme našli v dokumentu Evropského parlamentu z roku 2000 „Technologie ovládání davu", ve kterém se píše, že členské státy NATO přijaly americkou doktrínu nesmrtonosných zbraní, které zahrnují „systémy, které mohou přímo interreagovat s lidským nervovým systémem".

Z uvedených faktů je tedy zřejmé, že členské státy Evropské unie mají ve svém arsenálu utajenou vojenskou technologii, která může být použita k elektromagnetickým útokům proti lidem. Zřejmé utajení tohoto faktu vysvětluje i Vaše předchozí vyhýbavé odpovědi na naše dopisy na toto téma.  

Většina obyvatel našeho státu ale nemá tušení, že takové zbraně existují. Lidské tělo je z 55 až 70% tvořeno vodou, ve které se pohybují částice, které buď přijaly nebo odevzdaly elektron a mají proto kladný nebo záporný náboj. Těmto částicím, kterými mohou být atomy, molekuly nebo i skupiny atomů nebo molekul se říká ionty. Tekutiny v lidském těle jsou tak srovnatelné s elektrolytem, tedy tekutinou, která obsahuje ionty a je proto vodivá pro elektrický proud. Zatímco v elektrickém vedení v kovových drátech je elektrický proud veden volnými elektrony, v lidském organismu je elektrický proud veden prostřednictvím nabitých iontů.

K tomu, aby člověk něco pocítil, něco udělal nebo se nad něčím zamyslel, je nutné, aby velké skupiny neuronů v mozku začaly vysílat nervové vzruchy ve shodné frekvenci. Zdrojem nervových vzruchů jsou membrány neuronů. K nervovým vzruchům dochází, když dojde ke změně elektrického napětí mezi vnitřním a vnějším povrchem membrán neuronů. K této změně dochází v zásadě v důsledku toků elektrických proudů v „elektrolytu", kterým je kapalina uvnitř nervových vláken.

V roce 2014 zveřejnili čínští vědci výsledky pokusu, při kterém zkoumali, do jaké míry je elektrolyt vodivý pro mikrovlny. V úvodu k článku o pokusu zdůraznili, že jejich pokus „hraje významnou roli při zkoumání vzájemného působení mezi elektromagnetickými vlnami a biologickými tkáněmi, které mají vysoký obsah vody a významnou koncentraci iontů". K experimentu použili roztok soli. Sůl má chemickou značku NaCl a obsahuje tedy atomy chlóru a sodíku. Ionty obou těchto atomů spolupůsobí při vyvolávání nervových vzruchů. Experiment prokázal, že tento elektrolyt je vodivý pro mikrovlny do frekvence 20 Gigahertzů s tím, že s rostoucí frekvencí vodivosti ubývá. Největší vodivosti elektrolytu bylo dosaženo frekvencemi mikrovln do jednoho Gigahertze. Jinými slovy mikrovlny vyvolávaly v elektrolytu toky elektrického proudu.

Membrány neuronů, které jsou nazývány axony a mají v nervovém systému řídící funkci, reagují vyvoláváním nervových vzruchů na změnu elektrického napětí.. Pokud tedy budou do „elektrolytu" v nervových vláknech pronikat mikrovlny, pulsované ve frekvencích nervové činnosti, bude k membránám axonů přicházet elektrický proud v těchto frekvencích, a tento proud bude vyvolávat nervovou činnost ve frekvenci pulsů vysílaných mikrovln. „Elektrolyt" v nervových vláknech tedy bude fungovat jako anténa.

To ve své studii o citlivosti lidského organismu na elektromagnetické záření potvrdila i americká organizace MCS America, bojující proti znečisťování životního prostředí škodlivinami. Ve studii se píše: „Tělo může přijmout signál a proměnit ho v elektrické proudy stejně jako anténa rádiového přijímače nebo mobilního telefonu. Tyto proudy jsou neseny ionty, plynoucími živými tkáněmi a žilami... Když tyto proudy narazí na buněčné membrány, které jsou normálně elektricky nabité, snaží se vibrovat současně s proudem" (neurony jsou také buňky a tyto elektrické proudy budou tedy působit i na jejich buněčné membrány). Ve studii se dále píše: „Mechanismus demodulace je kontroverzní, ale není pochyb o tom, že k němu dochází. Nejlepším vysvětlením je, že množství miniaturních iontových kanálků, které jsou v buněčných membránách se chovají jako elektricky ovlivňované kontaktní diody... ty jsou schopné usměrňovat a demodulovat signál i když je v mikrovlnných frekvencích... Když je tímto způsobem demodulován signál mobilního telefonu, generuje řadu nízkofrekvenčních komponent, z nichž některé jsou biologicky aktivní a způsobí propustnost membrány. Jedním z důsledků této propustnosti je, že způsobí, že smyslové buňky elektrosensitivních jedinců vyvolávají celou řadu falešných pocitů". Informace, přenášené mobilními systémy jsou totiž přenášeny v mikrovlnných pulsech, o nízké frekvenci tedy v rozsahu, ve kterém funguje lidská nervová soustava a proto mohou v lidech vyvolávat falešné pocity.

Zveřejněné pokusy, věnované působení mikrovln na lidský nervový systém, používaly frekvence mikrovln, které jen výjimečně přesahovaly o málo jeden Gigahertz. Pokusy vědců s působením pulsovaných mikrovln na lidskou nervovou soustavu tak využívaly mikrovlnné frekvence, o kterých i čínští vědci zjistili, že jsou nejúčinnější při vyvolávání elektrických proudů v elektrolytu.

Ross Adey používal při pokusech s odplýváním kalcia z nervových buněk, které vedlo ke snížené schopnosti soustředění, 450 MHz, pulsovaných v 16 Hz a Allenu Freyovi se už v roce 1961 dařilo vysílat zvukové signály do mozku s použitím frekvencí od 425 do 1320 Megahertzů. Do lidského mozku byly pulsovanými mikrovlnami vysílány zvuky jako tikání, klapání, pískání nebo syčení. Změnou frekvencí pulsování byly vyvolány pocity mravenčení nebo prudkého úderu do hlavy. Oba pokusy byly mnohokrát opakovány se stejnými výsledka. Ukázalo se tedy, že s použitím přesně vytypovaných frekvencí je možné vyvolávat v lidské nervové soustavě opakovaně stejné účinky. V roce 1975 zveřejnil neuropsycholog a ředitel Behaviorální radiologické laboratoře lékařského centra amerického Úřadu pro veterány Don R. Justesen v časopise American Psychologist pokus, při kterém byly vysílány pomocí pulsovaných mikrovln do mozku vyslovované číslovky od jedné do deseti a subjekt experimentu je rozeznával.

Účinnost pulsovaných mikrovln na lidský nervový systém je zajištěna tím, že činnost nervové soustavy pro různé podněty, reakce a aktivity se odlišuje právě odlišnými frekvencemi nervové činnosti, které jsou charakteristické pro tyto podněty, reakce a aktivity. Například Walter J. Freeman, který desítky let studoval elektrickou činnost mozku, zaváděním mnoha elektrod a mikroelektrod současně do různých částí mozku, napsal, že přenosy v mozku „se odehrávají při určité charakteristické frekvenci a že k příjmu dojde v systémech... naladěných na tuto frekvenci" (Walter J. Freeman: Mass action in the nervous system, Academic Press, New York, San Francisco, London, 1975). Při znalosti frekvencí nervové činnosti při různých podnětech, reakcích nebo aktivitách je tedy možné zcela libovolně manipulovat lidské vnímání skutečnosti, lidské reakce, lidské myšlení a činnost lidského organismu.

Takovou zbraň může na zakázku mafií vyrobit i šikovný radioamatér. Potom už by mohly ohrožovat duševní i fyzické zdraví občanů. Mohly by například uspávat řidiče automobilů pulsováním vysílaných frekvencí ve spánkových frekvencích a nebo, při přesnějším nastavení frekvence pulsování, zastavit srdeční činnost a způsobit smrt člověka. Je známo, že Allenu J. Freyovi se tímto způsobem podařilo zastavit srdeční činnost žab. Při ještě pracnějším převodu zvuku lidské řeči do pulsovaných mikrovln (v podstatě jen malá změna postupu, který je používán při rozhlasovém vysílání) by majitel takové vysílačky mohl vysílat do mozků lidí slyšitelné a nebo neslyšitelné, ultrazvukové, vzkazy, které sice člověk neslyší, ale mozek je vnímá a reaguje na ně, a řídit tak jejich chování. K působení na lidskou nervovou soustavu přitom stačí hustota elektromagnetické energie, která ani zdaleka nepřesahuje hustotu elektromagnetické energie, povolenou českými normami. Je ostatně známo, že do mozku pronikají i signály z mobilních telefonů během telefonického hovoru.

Pořídit si takové zařízení je dnes cenově dostupné a jeho sestavení vyžaduje jen základní radioamatérské znalosti. Na celém světě přitom neustále přibývá lidí+, kteří si stěžují, že jsou vystaveni účinkům takových škodlivých záření. K hlavním příznakům patří pocity pálení, mravenčení, bodnutí, křeče, mimovolně vyvolané pohyby částí jejich těl, příznaky zástavy srdce, slyšení hlasů v hlavě a manipulace jejich myšlenek a pocitů. Když si na tyto příznaky stěžují a obviňují z nich elektromagnetické útoky, jsou automaticky posíláni do psychiatrických léčeben.

Skutečnost, že těchto lidí neustále přibývá, vyvolává podezření, že armády a vládní agentury cvičí operátory těchto zbraní na nic netušících občanech, aby je v budoucnosti mohli použít ve válkách nebo v případech masových nepokojů nespokojených občanů.

Protože vládní agentury, a možná i organizované mafie, mohou dálkově ovládat činnost lidské nervové soustavy a způsobovat tak lidem bolesti, psychické poruchy a nebo dokonce smrt bez zanechání důkazu o spáchaném zločinu, je nezbytné, aby byly v Evropské unii odhlasovány zákony, podle kterých by takové činy byly trestány a které by ustavily agentury, které by byly schopné takové útoky detekovat, prověřovat stížnosti občanů na ně a vyhledávat zdroje takových útoků (to je, vzhledem k tomu že při těchto útocích musí být použito pulsování ve frekvencích nervové činnosti, zcela proveditelné). Součástí těchto zákonů by měl být i zákaz používání těchto technologií vládními agenturami, protože jejich používání je v příkrém rozporu s demokratickými ústavami členských států Evropské unie. Jsme ochotni se na vypracování těchto zákonů podílet.

Kterákoli technologie, která vyvolá v lidském nervovém systému toky elektrických proudů ve frekvencích jeho činnosti, může být použita k dálkovému ovládání lidské psychiky a funkcí lidského těla. V současné době je veřejnému zájmu dostupná jen technologie pulsovaných mikrovln, ale se současným rychlým pokrokem vědeckého výzkumu, mohou být, například v oblasti kvantové fyziky, vyvinuty i jiné technologie, pokud už nebyly vyvinuty. Z tohoto důvodu by zákony měly zakazovat i použití dosud neznámých nebo nezveřejněných technologií, umožňujících dálkové ovládání toků elektrických proudů v lidském těle a mozku.

Protože, jak vyplývá z uvedených faktů, jsou zřejmě členské státy NATO zavázány dohodou, aby existenci těchto zbraní udržovaly v tajnosti, je zřejmé, že zákony, které navrhujeme, mohou být uvedeny v platnost v členských státech Evropské unie jen tehdy, pokud jim to doporučí Evropská komise nebo když bude ponechán stranou princip subsidiarity a budou odhlasovány přímo Evropským parlamentem.

Dále věříme tomu, že nebudete podporovat kriminální používání elektromagnetických nebo jiných energetických polí proti občanům členských států Evropské unie a že doporučíte členským státům Evropské unie a Evropskému parlamentu, aby odhlasovaly zákony, které ochrání občany těchto států proti takovým útokům, zavedou tvrdé tresty za vlastnictví nebo používání těchto zbraní a vytvoří agentury, specializované na detekci vysílání, umožňujících dálkové ovládání lidské nervové soustavy k manipulaci lidských myšlenek a citů, vyvolávání bolesti nebo zabíjení lidí bez zanechání důkazů o provedeném zločinu.

Dále věříme tomu, že si uvědomujete krizi demokracie, která vznikla tím, že vlády tajně vlastní prostředky, které jim umožňují dálkově manipulovat myšlenky jejich občanů. To je v děsivém konfliktu s ústavami členských států Evropské unie.

Dále věříme tomu, že budete respektovat hodnoty lidské důstojnosti, svobody a demokracie, zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii a že budete pracovat na zákazu technologií, které umožňují zbavit lidi jejich osobní svobody a svobody myšlení a jejichž používání může vést k vytvoření totalitárního režimu nového typu.

V textu „Psychoelektronické ohoržení demokracie", petici české vládě mohou podepsat na adrese ZDE u a petici Evropskému parlamentu na adrese ZDE.

Loading...

 

Loading...

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Komentáře   

+67 # Lubinen 2017-03-23 11:28
Nepochybuji , že na prosazení a udržení NWO mají na nás připravena nejrůznější svinstva ,oni na rozdíl od nás se na toto satanské období připravovali.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+33 # Jiri Novak 2017-03-23 12:18
To už dávno běží.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+32 # .lak 2017-03-23 14:29
Zabíjení lidí na čas a vymytí mozků zvládají multikulturně s trhem. Vemte si ty reálné možnosti proti tomu co bylo za totality. novarepublika.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+24 # Elen 2017-03-23 15:02
K tomu by se měly vyjádřit politické strany v nadcházející volební kampani. Až budou mít ty svoje volební stánky a oslovovat občany, měli by se občané ptát (místo přijímání koblih, růžiček a pod.).
Ale možná, že nám k tomu něco řeknou sami v ČT pri volební kampani a diskuzích (uřčitě mají na srdci blaho občanů, chtějí pro ně pracovat a proto jdou do politiky).
Pěkný den
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+50 # Piovarči 2017-03-23 13:23
„Technologie ovládání davu", ve kterém se píše, že členské státy NATO přijaly americkou doktrínu nesmrtonosných zbraní, které zahrnují „systémy, které mohou přímo interreagovat s lidským nervovým systémem".

Už že nás práškujú chemetrails je veliký problém, ďalším problémom sú otrávené potraviny, potom zámerné šírenie výrúsov a používanie mäkkých a tichých zbraní na nenápadnú likvidáciu nepohodlných.....
čo sme čakali krémeše?
Oni vedú vojnu proti nám všetkým
aragonit9.blogspot.sk/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+27 # pozorovatel 2017-03-23 16:31
Ono to dáva logiku, len sme si ju predtým neuvedomili. Proti komu by potrebovala "svetová vláda" zbrane, ak vládne celému svetu a žiadna krajina s ňou nie je vo vojne? Odpoveď je jasná: proti svojim vlastným občanom. Pretože tí sú v danom okamihu jediní skutoční nepriatelia "svetovej vlády"....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+16 # Piovarči 2017-03-23 20:20

Pozorovateľ k tvojim skúsenostiam toľko že sme rovnaké skúsenosti absolvovali už viacerí aj na tému chemetrails, ale hlavne okolo tém 9/11, ale tam už to trollovia nezvládali a vytiekli im nervy:-)
Zásadné fakty porážali ich logiku.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+31 # pozorovatel 2017-03-23 16:38
apropo chemtrails. Pred nejakou dobou som absolvoval niekoľko dlhých výmen názorov s chemtrailovými skeptikmi. A dospel som k prekvapivému názoru. Nie sú to žiadni hlupáci ani naivkovia, ktorí by o téme nič nevedeli a iba sa hrali na múdrych. Tí ľudia mali až šokujúco detailný prehľad o téme chemtrail a pripravený široký arzenál podpásových arguentov do diskusie. Od útokov na osobu autora, cez zosmiešňovanie témy až po vyfotošopované chemtraily k lietadlám z ww2.

Dospel som k názoru, že to neboli žiadni bežní trollovia. Podľa všetkého sa jednalo o vyškolené osoby, ktoré vedeli, aká je realita a mali za úlohu rozvracať akúkoľvek serióznejšiu debatu na túto tému. V niektorých prípadoch, keď im človek dával argumenty, ktoré sa nedali poraziť jednoduchým zosmiešňovaním, tak strácali nervy a prechádzali do agresívnych útokov a niekedy až vyhrážok ("Takým ako ty by som odoberal volebné právo a deti", "Ešte raz mi niekto z vás zasvieti laserom do očí, zaručujem ti, že pôjdeš natvrdo sedieť"). Takto sa nespráva nejaký hlupáčik, ktorý verí na neškodné kondenzačné čiary.

Písal som takto do diskusie na denníku SME a dal som tam viacero linkov na články dokumentujúce vojenské pozadie chemtrails. Do pol hodiny boli všetky texty preč, niektoré "porušili kódex", iné zmizli bez stopy. To potvrdzuje, že aj redakcia SME vie, aké je skutočné pozadie za chemtrails a keď videli, že sa diskusia pod článkom začala uberať nežiadúcim smerom, tak ju surovo premazali.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+23 # pozorovatel 2017-03-23 17:13
p.s.

ešte k téme chemtrails a článku. Možno že sú obe témy viac prepojené, než sa na prvý pohľad zdá.

V základných rysoch som pochopil, čo píšu v článku a ako elmag vlny vplývajú na myslenie a psychiku. A teraz si zoberme toto. Z lietadiel na nás práškujú hliník. Vraj na účel boja proti globálnemu otepľovaniu a na radary novej generácie. Nanočastice hliníka, ktoré vdýchneme, sa ukladajú do mozgu, pravdepodobne priamo do membrán neurónov (dr. Strunecká by to asi vedela presne). Hliník je veľmi dobre elektricky vodivý a zároveň veľmi dobre absorbuje radarové vlny.

Dajme tomu, že hliník v mozgu výrazne zefektívňuje ovládanie psychiky ľudí pomocou rádiových a radarových vĺn a mikrovĺn.

Z praktického pohľadu nemusí byť pre globalistov vôbec potrebné pomocou týchto vysielačov posielať ľuďom do mozgu nejaké zmysluplné myšlienky. Úplne stačí, ak mozog zahltia šumov nezmyselných signálov. To sa prejaví v podobe bezdôvodnej únavy, neschopnosti rozmýšľania, depresií, pasivity atď. A aj to je viac než dosť na to, aby vláda zlomila odpor rebelujúcej populácie.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # contumax 2017-03-23 17:21
pozorovatel

1 ***
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # blu 2017-03-24 08:45
potvrdzujem , članky tohoto druhu sa objavia a hneď radi miznú z "serious" web , na konšpiračných je ich veľa , ale kto by to tam čítal a veril im ,ked sú conspirčné.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+36 # cocoa darriba 2017-03-23 12:55
A to si většina majitelů hypoték dělala prdel z alobalovejch čepiček , a heleme se konspirátoři mají zase pravdu , bejsbolky s feromagnetickou vložkou ve formě síťky nebudou zase tak marný
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+19 # Historik 2017-03-23 16:43
Majitelé hypoték- doživotní otroci systému- si žádný názor nemohou dovolit.
Konspirátoři a alternativa má pravdu většinou, kromě určitých naprosto šílených jedinců, produkujících ještě šílenější teorie.
Nedávno mi jeden velmi seriózní majitel hypotéky řekl- "Ty vole, já mám doma televizi od Samsungu..."
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # cocoa darriba 2017-03-23 17:22
možná bych mohl majiteli tv Samsung prodat pojistku proti konci světa :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # contumax 2017-03-23 17:26
Historik

Jo to souhlasí, materialsmus dělá z lidí otroky a poťapance na mozku ...!!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # diamond 2017-03-23 17:46
To samé se dá říci o idealismu... Ne ne, nezáleží na tom, zda svůj světonázor považujeme za materialistický nebo idealistický. Záleží na tom, jak hluboce si jej pustíme pod kůži. A od toho se odvíjí veškeré peripetie lidstva, zosobněné různými hledači a hlasateli pravdy, božími bojovníky, spasiteli lidstva, manipulátory, aktivními blbci a podobnou cháskou.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+19 # Ignác 2017-03-23 15:11
Vždy, když se články s podobným obsahem dostanou do "masových" médiích, vzpomenu si na zesměšňování lidí věřících "spikleneckým" teoriím. Kolik takových případů bylo, je a bude, kde se potvrdí věci, dříve považované za "fantasmagorie" ? Docela dost. Ale z principu věci budou mít VŽDY zpoždění.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+21 # kebe 2017-03-23 16:21
Přesně tak jak píšete, ale ono se nikdy asi nic nezmění. Dříve nevěřili, že Země je kulatá, potom že se točí atd... buď ty lidi měli za magory nebo je rovnou upálili. Najednou za 200 let zjistili, že ta Země je fakt kulatá a za dalších 200 že se fakt točí. Za dalších 200 let to byl naprosto zřejmý fakt, který zná každé malé dítě a nepochybuje o něm. Bohužel těm, co to říkali na začátku. to je už k ničemu, i když to už věděli tenkrát a snažili se to druhým sdělit. A zpravidla si tím jen uškodili.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Piovarči 2017-03-23 20:54
KEbe ale teraz sa to značne urýchluje tie zistenia. Len pár rokov je niečo konšpirácia a po tých pár rokoch sa to potvrdí. Niekedy ide aj o kratšie časové úseky mesiace možno Rok dva. V tom vidím pozitívum. Lži už nemožno udržovať pri živote moc dlho.... V tom je obrovský pokrok
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # kebe 2017-03-23 21:44
Vidím to stejně a je to dobře. Nicméně stále pomalu, přijde mi, že lidé po určité době to lidé stejně neřeší.Lži rychleji vyplavávají, to ano a je to jedině dobře, na druhou stranu jsme stále zahlcováni více a více zprávami, že potom nevíme co řešit dříve. Jinými slovy "systém" se na tu rychlost odhalování snaží reagovat množstvím jiných informací. Nejvíce mě baví sledovat některé lidi jak koukají na zprávy, je 19:00 a hned ovladač v ruce a pouští čétéčko nebo kde to v sedm začínají, pak to půl hoďky sosají...já si tuhle připadal jak v kině :) tam jim natlačí vraždy a tak, pořád je aktuální nějaká krize, nějaký útoky,chřipky atd. takže i když ty lži mezi tím začnou vyplavávat, mnoho lidí raději řeší to co je nejaktuálnější. Asi mají pořád krátkou paměť. Naštěstí ne všichni, ale stále jich dost je. Další věcí je těžká prozápadní propaganda ve většině cz mainstream médií, mnoho věcí neřeknou vůbec či jen okrajově. Pořád doufám, že ten zlatý věk začíná a lidé se začnou probouzet více a více. Snad to není jen iluze.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # diamond 2017-03-23 18:10
A budou z nás borgové. Odpor je marný, budeme asimilováni. Hezky a poslušně se nechat naočkovat mikročipy. Kolektivním vědomím k dalším metám lidstva.
Tolik myšlenky ze seriálů Startrek. Autorovi námětu se podařilo otevřít problém, o němž asi neměl vůbec tušení, že by mohl kdy nastat...
Ale Sedmá z devíti byla stejně dobrá šťabajzna...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # .lak 2017-03-23 19:20
On ten seriál co by dydlace nechal nahlédnout mnohým na dydlace zamýšlené a realizované.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Věra Štimová 2017-03-23 19:43
To, co je nutné udělat s těmi mikrovlnami, které jsou na frekvencích našich vjemů, je jedno. Stačí, aby člověk měl po ruce vhodný detektor na tyto mikrovlny a tak věděl, odkud to přichází. Že to nebude z kuchyně, kde se peče popkorn, je jasné. Detekci je snadné si naladit na rádiu s příslušnými knitočty do jednoho gigahetze. Pokud je slyšet charakteristick ý zvuk, podobný zvuku nabíhajícího počítače, pak je detekován signál mikrovln, které ovládají mozek. Směr, odkud to přichází určí rádio, pokud ho vezmeme a jdeme tím směrem, kde je nejlepší signál. Pak už stačí tohle pro jistotu udělat několikrát za sebou a budem znát přesný směr, odkud tento signál přichází. Je to velmi jednoduché. Rušení takového signálu zvládne každá mikrovlnka. Stačí její zvuk nahrát na mobil a potom pouštět někde venku příslušným směrem. Lepší je vypálit CD a odnést radio ven a pouštět pořád dokola zvuk mikrovlnky. Stačí slabý zvuk, aby se ty mikrovlny potkaly a zrušili se navzájem. Různou interferencí se pak dosáhne toho, že přísně modulovaná vlna na ovlivňení pocitů se naruší tak, že to vlastně pak nevadí a my se budeme cítit dobře i přes to, že nás někdo tajně ovládá na dálku. To jen tak na okraj k těmto trapným přísně tajným legráckám.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Jan Pavelka 2017-03-23 21:39
Je to dobrý nápad, Věro, ale rušit se dá i opačne modulovanou vlnou v protifázi. Tzn. - Že ten samej rušivej zvuk, nahranej do playeru, se musí pouštet upraven do opačné fázy, která až pak anuluje původní rušivý signál v chráněném prostoru. V začátcích elektroniky ještě s tranzistory, se např. hluk v kabine auta snímal klasickým mikrofonem,
z něho pak přes invertor a zesilovač zpátky do repráku. Invertor otočil fázi, a v aute bylo najednou ticho. Zvláštní, že? Ale pak by si nevydělali ušni doktoři na slanou vodu..., snad.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # .lak 2017-03-23 22:41
Co se stane s repráky v protifázi a lidmi ani nechtějte vědět. Rozhašené trosky na všechny způsoby. Aneb vše je frekvence. www.youtube.com/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # castby 2017-03-23 22:07
1920 dr. Rife objevil jak frekvencemi ničit parazity, pak dr. Clarkova vyzkoumala harmonické frekvence orgánu tak. proč se tyto frekvence nedají zneužít? zapper centrum prodává zařízení s dosahem až 5m.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # blu 2017-03-24 09:59
Mám doma postaveny tento Locator fyzikalnych poli ,vie lokalizovat elektrostaticke ,elektromagneti cke polia,radiacne a mikrovlnne ziarenie. Nie je to presne zariadenie ale pre domace pouzitie staci.
schema je tu: longrangelocators.com/.../... , da sa postavit aj v home-made
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Piovarči 2017-03-24 12:53
Koľko stojí postavenie tejto srandy?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # blu 2017-03-24 13:06
cca 22Eur aj s V-metrom ,bez krabicky.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # XYZ 2017-03-24 17:54
natoč funkci dej to na Youtube a nafot tišťák hoď tam odkaz ..
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Věra Štimová 2017-03-24 18:58
Je ještě něco, co se dá použít, je to na stránkách Benjamina Fulforda v technickejch vynálezech. Týká se to těch utajovaných Teslových patentů, na jejichž základě jsou postaveny ty HARP systémy a další ukradené vynálezy. Vypadá to jednoduše, lidi to vyráběj na koleně doma a ono jim to funguje. Jsou to ale především generátory postavené na principu, jak se Tesla zmiňoval - zářivé energie - což je vlastně elektromagnetis mus jak Země tak Slunce a jejich přirozené generátory. Jádro Země rotor, zemská kůra stator a sluneční plasma přeměňovaná ve stratosféře na el. náboj, čili statická elektřina.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # vsichnistejni 2017-03-28 13:46
nebudte pitomci, uz je to tu od 50tych let a lze dohledat na google patentech....

www.petice24.com/.../

orgo-net.blogspot.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Top of Page

Podpořte nás

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet, nebo v kryptoměnách BTC, BCH, ETH a LTC, či přes PayPal.

Více informací zde

 

Převodem na účet

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet.

Více informací zde

V kryptoměnách

Podpořit nás můžete pomocí BTC, BCH, ETH a LTC.

Více informací zde

Přes PayPal

Copyright 2018 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: info@ac24.cz

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás